Til innholdet

Prosjektnummer

901107

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901107
Status: Avsluttet
Startdato: 01.04.2015
Sluttdato: 01.06.2015

Identifisering av laks på individnivå: Forprosjekt

Identifisering av laks på individnivå, brukt blant annet i forskning og i avlsarbeid, benytter i dag PIT-tag. Dette er små merker som injiseres i bukhulen. I dette forprosjektet ble irisskanning testet opp mot PIT-tag som metode for identifisering på individnivå. Irisskanning krever ikke inngrep i fisken og den etterlater ingen fremmedlegemer. Forprosjektet er et første steg i et holdbart konsept (“proof of concept”) for irisskanning som metode for identifisering av laks på individnivå.

Totalt 100 fisk ble identifisert med både PIT-tag og irisskanning, dvs. samme løpenummer. I tillegg var åtte fisk PIT-tagget men uten ID i irisdatabasen. Fisk ble deretter testet for gjenkjenning med irisskanneren med fasit i PIT-tag. Med unntak av en fisk som en gang ble identifisert feil (annet individnummer oppgitt) ble fisken enten korrekt identifisert eller identifisert som ukjent. Forprosjektet kan derfor ikke sies å være en ubetinget suksess. Metoden vurderes allikevel som lovende siden det er flere klare forbedringer i utstyr og bruken av dette som foreligger.
Foreløpige resultater tyder på at metoden kan ha et interessant potensiale for individgjenkjenning. Likevel gjenstår betydelige utfordringer som må løses, men de synes ikke uoverkommelige. En så enkel metode uten inngrep i fisken vil være svært nyttig både for sporing og gjenkjenning av rømt fisk, men også for forskning og driftsoptimalisering.
Lite og ingenting er kjent om hvorvidt iris er tilstrekkelig unik hos fisk til å kunne brukes som sikker biometrisk autentisering. Per i dag er den mest brukte metoden hos avlsselskap og forskning for sikker identifisering av enkeltindivid bruk av PIT-tag (passive integrated transponder (PIT)). Som et første steg i et holdbart konsept (“proof of consept”) vil man teste identifisering med irisskanning versus pit-tag.
Å teste gjennom forsøk om det er overenstemmelse mellom henholdsvis identifikasjon (ID) med PIT-tag og irisskanning. Dokumentering av riktig ID vil være suksess. Det er også en delvis suksess om irisskanning ikke gir feil ID, men eventuelt ukjent ID.
Hvis metoden viser seg å gi sikker identifikasjon av fisk på individnivå vil den være et egnet verktøy for identifisering og sporing av rømt laks, identifisering av laks gjennom produksjonskjeden for optimalisering av drift, og som et direkte forskningsverktøy.
Forsøket vil bli utført på 100 PIT-tag-merkede laks, gitt en ID fra 001 til 100 i PIT-tag-databasen. Disse fiskene vil så bli irisskannet, og de vil bli gitt samme ID (001-100) i irisskannedatabasen. Fisk vil så bli tilfeldig testet og retestet med PIT-tag-leser og med irisskanner og sjekket for samsvar. Svaret vil bli lagt inn i PIY-tag-databasen. Hver fisk vil bli testet minst to ganger ved at de overføres fra ett kar til ett annet kar inntil all fisk er testet.

Data vil bli registrert som samsvar, yes (Y), ikke samsvar, no (N), og ukjent ID, unknown (U).
Resultatene fra forsøket vil bli oppsummert og det vil bli skrevet en enkel rapport fra forsøket innen to uker etter forsøksgjennomføringen. I første omgang vil prosjektet og rapporten holdes konfidensiell, inntil eventuelle grep for kommersialisering er tatt.
keyboard_arrow_up