Til innholdet

Prosjektnummer

901396

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901396
Status: Pågår
Startdato: 31.05.2017
Sluttdato: 15.05.2020

Strategi lakselus 2017: Luseskjørt som ikke-medikamentell metode for forebygging og kontroll av lakselus – Utvikling av kunnskap om miljøforhold for økt effekt og redusert risiko (SKJERMTEK)

Flere og flere oppdrettere bruker nå luseskjørt til forebygging og kontroll av lakselus. For å oppnå best mulig effekt, samt redusere risiko forbundet med fiskehelse og anleggsintegritet er det viktig å planlegge med bruk av skjørt før montering av nye oppdrettsanlegg og utsett av fisk. I dette prosjektet vil det utføres generisk rettet forskning for å øke kunnskapen om oksygenforhold, belastninger på fortøyning og utvikling av AGD (amøbisk gjellebetennelse) og algeansamlinger, samt vannstrøm og hydrografi i og rundt merder og forskjeller mellom lokaliteter.
 
Prosjektet er basert på tidligere FHF-finansierte prosjekter innen tema luseskjørt som er gjennomført av SINTEF: “Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks” (FHF-900711) og “Kunnskap, teknologi og metoder for best mulig utnyttelse av skjørt og snorkel for skjerming av oppdrettslaks mot lakselus: Seminar” (FHF-901211), samt andre relevante prosjekter, som “Luseskjørt: Dokumentasjon av praktisk bruk og nytteverdi” (FHF-900834), “Snorkelmerd: Produksjonseffektivitet, adferd og velferd” (FHF-900884) og “Beste praksis for medikamentfri lusekontroll (MEDFRI)” (FHF-901296).
Å frembringe kunnskap om lokalitetsavhengige forhold for å øke effekt av luseskjørt som ikke-medikamentell metode for forebygging og kontroll av lakselus, og samtidig redusere risiko knyttet til fiskehelse og anleggsintegritet.
 
Delmål
1. Å undersøke hvordan anleggets omgivelser og oseanografiske forhold, spesielt vannstrøm, bølger og hydrografi, samt topografi påvirker effekten av skjørtet med hensyn til å skjerme mot lakselus.
2. Å undersøke hvordan krefter i anlegget blir påvirket av skjørt i ulike materialer og dybder, samt vannstrøm og bølger.
3. Å undersøke om, og i hvor stor grad, alger ansamles innenfor skjørtvolumet i forhold til omgivelsene, og hvordan dette påvirker oksygennivå og gjellehelse hos fisken.
4. Å studere oksygennivå i merder med skjørt og se dette i forhold til vannkvalitet i omgivelsene, fiskens posisjon, samt skjørtmateriale og –dybde.
Prosjektet vil øke kunnskap rundt skjørt som en metode for forebygging og kontroll av lakselus med minst mulig håndtering av laksen, herunder dokumentasjon av effekt på lakselus og fiskevelferd. Prosjektet vil være et viktig bidrag til å realisere det nasjonale løftet på lakselus i 2017, og bidra til å redusere risiko og på den måten skape trygghet hos oppdretterne når det gjelder bruk av luseskjørt.
 
Kunnskapen utviklet i SKJERMTEK vil kunne brukes inn i planlegging med for eksempel valg av skjørtdybde og -materiale, både på lokalitets- og merdnivå. Lokalitetstilpasning av løsningen vil kunne øke effekten i forhold til kontroll av lakselus, samtidig som risiko knyttet til fiskehelse og anleggsintegritet blir redusert. Dette vil skape trygghet hos oppdretterne og videre føre til økt bruk av luseskjørt i næringen. For teknologileverandørene vil kunnskapen kunne brukes til utvikling av enda bedre løsninger.
Prosjektet er inndelt i fem faglige hovedaktiviteter og én administrativ.
 
Flere av fullskalaforsøkene vil bli gjennomført som konsentrerte målekampanjer for å samle inn data med høy oppløsning. Infrastruktur ved SINTEF ACE vil bli benyttet der det er hensiktsmessig for å tilrettelegge for datainnhenting i stort omfang. Målekampanjer i ulike hovedaktiviteter kan med fordel samkjøres for å se på sammenhenger mellom data. Aktiviteter i NTNU Taskforce Lakselus vil bli koordinert med aktivitetene i SKJERMTEK. Fullskala forsøk i kommersielle merder vil gjennomføres i tett samarbeid med oppdrettsselskaper og sitt respektive fiskehelsepersonell.
 
Hovedaktiviteter
H1: Krefter på fortøyning og anleggsintegritet
H2: Hydrografi og lokale variasjoner
H3: Vannmiljø i merd
H4: Lakselus og fiskehelse
H5: Sammenstilling av data
H0: Prosjektadministrasjon og formidling
 
Som en innledende aktivitet for SKJERMTEK gjennomføres modellforsøk og erfaringsdelingsseminar i SINTEF Ocean sin modelltank i Hirtshals 31.mai–2.juni 2017. Dette er organisert ut som et eget FHF-finansiert prosjekt, “Strategi Lakselus 2017: Hva skjer med luseskjørt i strøm og bølger – erfaringsdelingsseminar og modellforsøk i Hirtshals” (FHF-901405), men er også beskrevet inn som del av SKJERMTEK og forskningsresultater fra modellforsøkene vil inngå i SKJEMTEK-rapporteringen.
Rapporter og andre leveranser vil formidles via nettsidene www.sintef.no/skjermtek og www.tekmar.no i tillegg til FHFs prosjektside på www.fhf.no.
 
Planlagte leveranser
L1.1: “Hva skjer med luseskjørt i strøm og bølger: Erfaringsdelingsseminar med demoforsøk i Hirtshals”. Populærvitenskapelig artikkel i Norsk Fiskeoppdrett e.l. (denne leveransen vil skje i annet prosjekt (FHF-901405), seminaret er skilt ut som eget prosjekt).
L1.2: “Mooring loads and skirt deformation as consequence of different lice skirt configurations” Foredrag på European Aquaculture Society (EAS) sin konferanse i 2018.
L1.3: “Luseskjørt: Krefter på fortøyning og anleggsintegritet”. SINTEF-rapport.
L2.1: “Luseskjørt: Hva betyr hydrografi for bruken?”. Foredrag på TEKMAR-konferansen i 2018.​
L2.2: “Luseskjørt: Hva betyr hydrografi for bruken?”. SINTEF-rapport.
L3.1: “Hvordan strømmer vannet når det treffer et luseskjørt?”. Populærvitenskapelig artikkel i Norsk Fiskeoppdrett e.l.
L3.2: “Luseskjørt: Vannmiljø i merd”. SINTEF-rapport.
L4.1: “Luseskjørt: Lakselus og fiskehelse”. SINTEF-rapport.
L5.1: “Luseskjørt: Kjennskap til miljøforhold gir økt effekt og redusert risiko”. SINTEF-rapport.
L5.2: “Shielding skirt for prevention of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) infestation on Atlantic salmon (Salmo salar) in cages – causal analysis of shielding effectiveness based on hydrography”. Vitenskapelig artikkel i Aquacultural Engineering e.l.
L5.3: Innlegg på relevante FHF-seminarer.
keyboard_arrow_up