Til innholdet

Prosjektnummer

901450

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901450
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2018
Sluttdato: 31.12.2023

Strategi lakselus 2017: Utvikling av ressurs- og miljøvennlig metode for oppsamling av lus under avlusing av laks

Ny kunnskap om forbedrede metoder for skånsom og effektiv avlusing og oppsamling av lakselus​
​• Trenging kan ikke gjøres manuelt eller maskinelt. Dette tar for lang tid og laksen blir stresset.
• Det planlegges en type trykkluftsystem med motstrøm/medstrøms for å veilede laks, lakselus og rensefisk på riktig vei.
• Det vil også bli testet ut at seksjon får stå i merd i over lengre tid, for å oppdage eller utelukke at laks vil bruke dette som en egen rensestasjon, for å bli kvitt lusa.
• Ivaretakelse av rensefisk som en positiv bivirkning av metodikken.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Formålet har vært å utvikle en seksjon med hovedformål, oppsamling av lakselus. Det har vært god aktivitet i prosjektet, spesielt før pandemien slo til. Det er laget flere piloter, og det er gjort tester både i strømmetank i Danmark, og i Havforskningsinstituttets forsøksmerd på Austevoll. Testene har gitt svar på mye og gitt grunnlag for endringer og forbedringer av seksjonen.

Resultater fra test i oppdrettsmerd var ikke imponerende med tanke på oppsamling av lakselus, men gav allikevel positive indikasjoner på at dette vil fungere. I tillegg til muligheten for å samle opp lakselus, så er en positiv bivirkning av metodikken at rensefisk enkelt kan sorteres bort. Det vil si at de kan ledes ut i merd igjen. Nytteverdien av skånsom behandling av laks, oppsamling av lakselus, samt å kunne beholde all rensefisk, vurderes som meget stor. Prosjektet med FHF avsluttes, men det vil fortsatt bli jobbet med mål om ferdigstillelse, publisering og kommersialisering av dette.
​Prosjektet har utviklet relevant kunnskap med hensyn til skånsom rensing av lakselus og oppsamling av denne. Metodikken innebærer  også god ivaretakelse av rensefisk. Et ferdig utviklet system vil derfor kunne bidra til god fiskevelferd samtidig som at en får samlet opp og uskadeliggjort lakselus.
Det er behov for effektiv og mer skånsom avlusing av fisk. Metoden i dette prosjektet vil være rettet mot fiskevelferd, effektivitet og kostnader. Metoden har som mål å samle 100 % av lus som faller av. Det skal også være en effektiv og varsom metode for å skille laks og rensefisk.

I dag er situasjonen slik at det er lakselus (Lepeophtheirus salmonis), og håndteringen/behandlingen av denne, som er den dominerende utfordringen ved lakseoppdrett. Problemene med biologisk og mekanisk avlusing er for stor dødelighet av laks og rensefisk, samt oppsamling av lakselus.

Før opptak av laks og før avlusing kan denne metoden også nyttes til å sortere ut rensefisk.

Foregående prosjekter
Sorteringsrist, som er en del av prosjektet, er testet ut tidligere på andre fiskesorter som reker, torsk og sei. Det er i dag lovpålagt å bruke i norske fiskerier. Lignende metoder som inngår i dette prosjektet blir benyttet ved fiske av krill.

Metoden med fiskerister er benyttet og benyttes i tråler som sorteringsverktøy. Metoden med luseskjørt er benyttet i andre prosjekter.

Forankring
Prosjektet er forankret i FHFs handlingsplan: “Nye forebyggende tiltak mot lus”.
 
Åkrehamn Trålbøteri AS er utførende bedrift i dette prosjektet og dette ligger tett inntil bedriftens strategiske mål med tanke på maritime samfunnsnyttige forbedringer og løsninger.
Hovedmål
Å utvikle ny skånsom, effektiv metode for avlusing av laks, og oppsamling av lakselus.

Resultatmål
• Å utvikle en ressurs- og miljøvennlig metode for oppsamling av lus under avlusing av laks. Metoden skal være kostnadsbesparende for oppdretter.
• Å utvikle en skånsom metode for å sortere ut rensefisk før eventuell biologisk/ mekanisk avlusning.

Effektmål
Å utvikle en metode for å effektivt fange opp all lus som løsner fra laksen.

Delmål
• Å utvikle prototype innen april 2018.
• Å unngå å stresse fisk ved aktivitet.
• Å kommersialisere produktet og konseptet som er under utvikling.
• Å sortere laks og rensefisk.
Følgende nytteverdi forventes:
• høynet fiskevelferd
• dødelighet unngås
• rensefisken tas vare på
• giftstoffer i havet unngås
• kostnader med avlusing reduseres
• fange opp all lakselus
Prosjektet gjennomføres i to faser:
 
Fase 1
• testing av prototype i strømmetank
• testing av prototype i sjø
• vurdere resultater knyttet til fiskevelferd, effektivitet, kostnader
• arbeidsmøte

Fase 2
Reell testing av systemet hos oppdretter.

Metode
Laks blir trengt og ledes gjennom en ristseksjon, oppbygget av fiskelås, sorteringsrister og en duk som vil samle opp lakselus. Lakselus blir fraktet gjennom ristseksjonen og videre bak i oppsamlingsposen. Laks og rensefisk blir ført tilbake i oppdrettsmerd.

Det er beregnet at mye lus løsner under trenging. Disse blir ledet inn i lusefelle.

Prosessen foregår i laksemerd for å unngå fare for rømming.

Aktiviteter
• utvikling og produksjon av prototype
• testing i prøvetank
• plassering i merd
• testing av pumpe/ sugesystem
• oppsetting av overvåkningsutstyr
• testing systemet i sjø
• resultatgjennomgang
• reell test hos oppdretter
• oppsamling, røkting og telling av lakselus
• fortløpende dokumentering i hele prosessen
• sortering rensefisk fra laks før uttak av laks

Milepæler
• testing av prototype i prøvetank
• testing av systemet i praksis
• reell test i oppdrettsanlegg
• resultater for fiskevelferd, effektivitet i fjerning lakselus og antall, samt oppsamling av lakselus
• resultater for sortering av rensefisk
• kostnader og økonomigevinst

Målgruppe for hovedleveranser
Oppdrettsnæringen i Norge og etter hvert havbruk internasjonalt.
Følgende formidling er planlagt:
• fortløpende rapportering av resultater til FHF
• fagrapport som publiseres på FHF sine nettsider
• faktaark, som kan formidles gjennom nettsider
• bruk av sosiale medier innen faget
• formidling gjennom aktuelle aviser og tidsskrifter
• presentasjon gjennom bruk av video
• presentasjon av resultater fra prosjektet i ulike samlinger, møter og konferanser, foredrag med presentasjoner
• egen internettside
keyboard_arrow_up