Til innholdet

Prosjektnummer

901158

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901158
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2015
Sluttdato: 01.03.2017

Program rensefisk: Utvikling av transport- og mottaksprosedyrer for rognkjeks basert på kartlegging av miljø og stress

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Hovedkonklusjonen understøttet av undersøkelser fra både felt og forsøk er at håndtering i forbindelse med transport er hoved-stressor, mens lengre transporter gir god mulighet for fisken til å “stresse ned”. Den største utfordringen for kommersielle transporter er omlasting fra primærtransport (bil) til sekundærtransport kombinert med at sekundærtransporten ofte har ustabilt vannmiljø og er for kort for restituering slik at en etter sekundærtransporten har akkumulert et betydelig stressnivå når fisken overføres til merd. Høyt stressnivå ved utsett i merd øker risikoen for utvikling av kronisk stress og økt dødelighet.

Studiene viser også klart at en ikke vet nok om rognkjeksens fysiologiske respons på miljøendringer og stress. Kunnskapen fra feltundersøkelsene og de fem simulerte transportene ble brukt i en brukermanual for håndtering og transport av rognkjeks publisert på lusedata.no.
Prosjektet har gitt stor nytteverdi for brukere da prosjektet har bidratt til å gjøre transporten mer skånsom og sikrere for rensefisken. Dette gir en fisk med bedre helse og som er mer effektiv når den er satt ut i merd.

God kommunikasjon underveis i prosjektet til aktører har vært særlig viktig. Prosjektet har ført til endringer i rutiner for transport av rensefisk for å redusere stress av fisken. Dette gir bedre velferd og en fisk som er mer robust når den settes ut i merd.
 
Det er levert en veileder for transport av rognkjeks som er gjort tilgengelig. Denne brukes direkte og indirekte for å utarbeide bedriftsspesifikke protokoller for transport.
Det er ofte dødelighet forbundet med transport og håndtering av rognkjeks, og en har liten kontroll og erfaring med hvordan rognkjeksen overlever og tilpasser seg i merd etter transporten siden observasjon av dødelighet og antallskontroll med rognkjeks ofte har fått lite oppmerksomhet. Transport kan medføre en belastning for fisken både i forbindelse med selve håndteringen inn og ut av transportrom (primært tanker på bil), som følge av endrede miljøforhold under transporten og ved brå overgang fra bil til miljøet i merd.

Kort- og langtidseffekter av transportstress er også i liten grad undersøkt, og grunnlaget for gode protokoller for transport, håndtering og mottakskontroll som tar hensyn til dette mangler. Kartlegging av fysiologisk respons på karakteristiske miljøforhold under transport vil gi en bedre forståelse for hva som har betydning for praktisering av god dyrevelferd, og vil bidra til beskrivelse av gode transport- og mottaksprosedyrer som ivaretar kvaliteten på rognkjeksen.
Å gi anbefalinger av prosedyrer for transport og mottak av rognkjeks som best mulig ivaretar fiskevelferd og kvalitet på rognkjeksen.

Delmål
1. Å kartlegge variasjonen i miljødata og tilhørende stressresponser på fisk fra ulike fisketransporter.
2. Å simulere transporter under forskjellige miljøforutsetninger og oppfølging av fisk i kar for å måle seneffekter av transportstress (vekst og dødelighet).
3. Å utveksle praktiske erfaringer for å sikre god implementering av nye prosedyrer.
Den belastningen fisken påføres utgjør et dyrevelferdsproblem samtidig som det påfører oppdretter økonomiske tap og muligens redusert lusekontroll ved at stresset og skadet fisk er mindre effektive lusespisere. Innføring av prosedyrer som reduserer stress forventes å redusere disse problemene, og vil spare oppdretter for kostnader knyttet til behandling og kontroll av lakselus. Med det omfanget rognkjeks brukes i dag vil forbedringen ha stor økonomiske betydning. Kunnskapen fra prosjektet kan i tillegg gi grunnlag for videreutvikling og forbedring av tekniske løsninger knyttet til transport, og gi både transportør, oppdretter og tilsynsmyndighetene viktig kompetansegrunnlag.
Prosjektet består av fire hovedelementer:

1) Feltundersøkelse hvor en registrerer de fysiske (vannkvalitet, fisketetthet o.l.) og operasjonelle forholdene (tetthet, fiskestørrelse, håndteringemetode o.l.) i forbindelse med transport, samt fiskens fysiologiske status (plasmakortisol og plasmaioner) før og etter transport for å kunne vurdere stressresponsen på forskjellige transportforhold. Totalt vil 15 transporter bli kartlagt, ca. halvparten høsten 2015 og resten våren 2016. Undersøkelsene vil bli foretatt av Aqua Kompetanse i forbindelse med veterinærkontroller.

2) Oppsett og testing av transportsimulator hvor en kan kontrollere miljøforholdene under transport (tid, temperatur, fisketetthet (TAN), CO₂) for oppfølging av fisk under kontrollerte betingelser etter en transportsimulering. Dette gjennomføres på forsøksstasjonen til Akvaplan-nivas avdeling på Kraknes hvor en har erfaring med forskning på rognkjeks siden 2011.

3) Fisk utsatt for simulering av tre forskjellige transportbetingelser blir fulgt opp i fire uker i kar under kontrollerte betingelser og sammenlignet med ustresset kontrollgruppe for å kartlegge seineffekter på overlevelse og vekst. Forslag på simulerte transportforhold er to ulike temperaturer, to ulike tettheter og to ulike CO₂-nivåer. I tillegg vil en analysere plasmakortisol og plasmaioner før og etter simulering. All testing blir gjort i triplikat knyttet til vekst og overlevelse. Stressmålinger (plasmakortisol og plasmaioner) blir gjort i duplikat (to kar per test-gruppe). I tillegg vil det bli foretatt to transportsimuleringer (forskjellig transporttid og O₂-metning) med måling av korttidsstress. Dette gjennomføres på forsøksstasjonen til Akvaplan-nivas avdeling på Kraknes. Endelig prioritering av miljøforhold som skal testes vil basere seg på resultater fra feltundersøkelsen som forventes å vise hvilke miljøparametrene som er mest kritiske.

4) Basert på resultatene fra feltundersøkelsen, uttestingene og diskusjoner med oppdrettere, transportører og veterinærer vil en utarbeide anbefalinger til prosedyrer for transport og mottak av rognkjeks.
Samlede prosjektresultater formidles gjennom en avsluttende FHF-rapport sammen med anbefalte prosedyrer for transport og mottak av rognkjeks med tilpasninger basert på resultater fra prosjektet innen desember 2016. I tillegg vil det bli levert fire nyhetsbrev og to populærvitenskapelige artikler (f.eks. i Norsk Fiskeoppdrett) med presentasjon av feltanalyser fra transport og en med analyser fra simuleringsforsøk og seineffekter av transportstress.

Statusoppdateringer/-presentasjoner vil bli gitt på alle relevante FHF-konferanser.
keyboard_arrow_up