Til innholdet

Prosjektnummer

901188

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901188
Status: Avsluttet
Startdato: 16.11.2015
Sluttdato: 01.03.2016

Program rensefisk: Utredning av dødelighet i forbindelse med akutt dødelighet/forhøyet dødelighet hos rognkjeks i 2015

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Veterinærinstituttet har på oppdrag fra FHF forsøkt å kartlegge mulige årsaker til forøket akutt dødelighet hos rognkjeks rett etter sjøsetting i løpet av høst/sensommer 2015. Denne økte
dødeligheten ble beskrevet fra flere næringsaktører.

Resultatene fra prosjektets materiale indikerer at bakteriell sykdom utgjør den vesentligste del av problemene knyttet til dødelighet hos rognkjeks i Norge etter utsett i sjø. Resultater og erfaringer fra felt indikerer også at atypisk furunkulose er den viktigste årsaken til dødelighet på sjøsatt rognkjeks i 2015. Rapporter fra felt tyder på at vaksinering av rognkjeks tilsynelatende har liten effekt, og at det er behov for mer effektive vaksiner. Nye vaksiner er under utvikling noe som kan bidra til større overlevelse av rognkjeks i fremtiden. I tillegg er det viktig å øke kunnskapen omkring vaksinasjon og vaksinasjonsrutiner hos rognkjeksen. Videre ser man at tiltak for å forbedre velferden for rognkjeksen bør videreutvikles. Dette gjelder både innenfor fôring, skjul, transport og håndtering.
Resultatene var ikke overraskende, og FHF hadde allerede før dette arbeidet satt i gang flere prosjekter som tar tak i de konkrete utfordringene med kunnskap for vaksineutvikling, stressreduksjon og fiskevelferd for rensefisk. Undersøkelsen ble presentert grundig på FHF sin Rensefisksamling 2016 med over 300 deltagere pluss ca. 100 som fulgte foredragene via strømmetjeneste på nett.
 
Resultatene har spesielt bidratt til økt oppmerksomheten på behovet for vaksineutvikling, noe som ser ut til å bli fulgt opp av flere vaksineleverandører.
Næringen har rapportert om mange episoder med akutt dødelighet av rognkjeks i ukene rett etter utsett i merd, særlig uttalt høsten 2015. Ulike årsaker er registrert, bakteriell sykdom (atypisk furunkulose) er en sannsynlig årsak, men det spekuleres i om andre faktorer også kan spille inn. Det er derfor nødvendig raskt å kartlegge hvorfor rognkjeks er så utsatt for høy dødelighet i forbindelse med utsett. Prosjektet ble derfor initiert av FHF med en forespørsel til Veterinærinstituttet om mulighet for å gjennomføre en rask retrospektiv kartlegging / epidemiologisk utredning.

• Å kartlegge årsaker til forøkt dødelighet hos rognkjeks etter utsett i merd i 2015.
• Å synliggjøre mulige forbedringspotensialer.
• Å synliggjøre behov for fremtidige FoU-aktivitet.
• Å bygge kunnskap i hele kjeden, fra oppdretter til FoU-institusjon.
• Å bidra til bedre rognkjekshelse og velferd.

Den viktigste nytteverdien av prosjektet vil være å finne frem til årsaker bak den akutte dødeligheten slik at tiltak kan iverksettes. Nytten av dette kan måles gjennom behov for utsetting av færre rognkjeks, mer effektiv avlusning gjennom større overlevelse og bedre velferd for rognkjeks på de enkelte lokaliteter, og i sum lavere kostnader for oppdretter.
Prosjektet er planlagt gjennomført som i hovedsak et internt Veterinærinstitutt-prosjekt, likt det man gjør ved den årlige fiskehelserapporten.
 
Allerede eksisterende resultater, materiale fra rundt 1200–1300 prøver innsendt til Veterinærinstituttet i løpet av 2015 vil være basis for undersøkelsene, men det vil også være aktuelt å hente noe nytt fra eventuelle dødelighetsepisoder i prosjektperioden.
 
Det skal gjøre en del nærmere undersøkelser om tilstedeværelse av virus, det skal gjøre utredningsarbeide når det gjelder bakteriologiske problemer og en skal se på slektskap hos viktige agens.

Materialet vil behandles med ulike statistiske og epidemiologiske metoder.
 
Det skal gjøres en spørreundersøkelse om fiskehelsetjenester.
Følgende formidlingstiltak planlegges:
• rapport til FHF
• foredrag på Rensefiskkonferansen 2016
keyboard_arrow_up