Til innholdet

Program rensefisk: Velferd hos rensefisk – operative indikatorer (RENSVEL)

Med økende bruk av rensefisk, særlig villfanget bergnebb og oppdrettet berggylt og rognkjeks, er det behov for grunnleggende kunnskap om stress og velferd hos disse artene. For næringen vil det være viktig å ha tilgang til operative velferdsindikatorer (OVI) og kunnskap om grenseverdier for påvirkning for å få best mulig nytte av hver enkelt rensefisk som settes inn i merdene for lusekontroll.

Hypotesen er at god velferd vil sikre både overlevelse, trivsel og effektiv lusebeiting hos rensefisken.

Prosjektet vil samarbeide med andre pågående prosjekter på rensefisk. Prosjektet “Basic immunology studies and development of tools to monitor immune responses in cleaner fish” ved Universitetet i Bergen (UiB), startet i 2015 med Nofima og Vaxxinova som samarbeidspartnere. Målet var å få bedre innsikt i immunresponser i rognkjeks og berggylt, med hovedvekt på karakterisering av adaptive immunresponser. Prosjektet “The cleaner-fish lumpfish: Immunity, diseases and Health” startet ved UiB i 2015. Prosjektet skal skaffe mer kunnskap om rognkjeksens helse og immunsystem, og utvikle vaksiner mot de vanligste sykdommene som rognkjeks kan få. I dette prosjektet har en sett på immunsvar etter vaksinasjon, men ikke gjennom forsøk. Begge prosjekter er finansiert av Forskningsrådet.

I det strategiske instituttprogrammet ved Nofima, “SIS Fiskehelse”, arbeides det med å utvikle velferdsscore og et målesystem for evaluering av skinnhelse for rognkjeks. Videre arbeides det med utvikling av et verktøy for stressmåling basert på måling av slimproduksjon i tarm, gjelle og hud kombinert med histologi og genmarkører for stressrelaterte komponenter.
Å utvikle og levere robuste og kunnskapsbaserte operative velferdsindikatorer (OVI) som kan brukes for å sikre god velferd hos rensefiskartene berggylt (Labrus berggylta) og rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.). Prosjektet skal også gi ny kunnskap om grenseverdier for miljøfaktorer som kan være kritiske for artens velferd.

Delmål
1. Å kartlegge faktorer som utløser stressrespons hos rognkjeks og berggylt.
2. Å klarlegge hvordan ulike risikofaktorer påvirker velferd hos rognkjeks og berggylt.
3. Å klarlegge hvordan ernæringsstatus påvirker fiskevelferd hos begge arter.
4. Å klarlegge om utforming av skjul påvirker overlevelse og velferd gjennom vinteren i merd.
5. Å optimalisere prosedyrene for vaksinering med hensyn til fiskestørrelse og døgngrader.
6. Å klarlegge om sedasjon/bedøving har positiv effekt på håndteringsstress ved vaksinasjon.
7. Å vurdere grad av håndteringsstress (f.eks. sortering, pumping, trenging).
8. Å utarbeide en artsspesifikk protokoll med OVI som er velegnede til å evaluere velferd hos rognkjeks og berggylt.
9. Å anbefale, med basis i vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, konkrete tiltak for reduksjon av stress/optimalisert velferd i produksjon og bruk av rensefisk.
Prosjektet skal komme næringen til nytte gjennom å:
• gi ny kunnskap om hvordan overlevelse og velferd hos rensefisk kan forbedres gjennom optimalisering av ulike kritiske faktorer
• bidra til å gi næringen gode artsspesifikke OVI-er (Operative velferdsindikatorer)
• bidra til god overvintring av rensefisk, og dermed til bedre tilgang på rensefisk om våren når tilgangen på vill rensefisk er begrenset
• bedre næringens omdømme gjennom bedre velferd hos rensefisken
• bidra til at næringen på en forsvarlig måte blir selvforsynt med oppdrettet rensefisk med god velferd.
Prosjektet vil gjennomføres med 5 arbeidspakker som til sammen skal lede frem til en “Beste praksis-manual”:
 
AP1 Identifisering av mulige operative velferdsindikatorer (OVI) for berggylt og rognkjeks
• identifisere mulige indikatorer
• identifisere egnete målemetoder for ulike stressmarkører
• systematisering av stressorer (utløsende faktorer for stress)
 
AP2 Produksjonsformer rognkjeks og berggylt
• nedtapping av kar, rognkjeks og berggylt
• klumping hos berggylt
 
AP3 Kritiske miljøfaktorer
• lys, berggylt og rognkjeks
• behov for skjul og gjemmesteder i kar, berggylt
• vannstrøm, berggylt
• grenseverdi for oksygen, berggylt
• tetthet av fisk, rognkjeks
 
AP4 Velferd, ernæring og skjul i merd
• ernæring – normalområde for energi og næringsstoffer i rensefisk
• skjul og velferd i merd, berggylt og rognkjeks
• optimalisering av skjul for beiteeffektivitet og overvintring i merd
• utfisking fra not / effektiv gjenfangstmetode
 
AP5 Helse/håndtering
• vaksinasjon: optimal størrelse for vaksinering
• vaksinasjon: optimalt antall døgngrader før utsett etter vaksinering
• effekt av håndtering, berggylt og rognkjeks
 
AP6 Utvikle protokoll – “beste praksis” med operative velferdsindikatorer
Det bli levert årlige presentasjoner på egnede FHF-samlinger og andre konferanser. Dato for disse er ikke kjent ved oppstart.

I løpet av prosjektperioden vil det også bli levert faktaark om relevante områder. Det er ikke mulig ved prosjektoppstart å avgjøre hvilke deler som blir mest publikasjonsaktuelle, men eksempler på mulige faktaark er:
• protokoll – “beste praksis”
• biotiske og abiotiske stressorer for rensefisk
• optimal vaksinering

Sluttrapport vil utarbeides og samle alt som er utført i prosjektet.
keyboard_arrow_up