Til innholdet

Prosjektnummer

901331

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901331
Status: Pågår
Startdato: 01.05.2017
Sluttdato: 30.09.2021

Program rensefisk: Ernæringsbehov og fôring for optimal helse og overlevelse av rensefisk

Bruk av rensefisk er en viktig ikke-medikamentell metode for bekjempelse av lakselus. Produksjonen av oppdrettet rensefisk øker raskt, og produksjonen av rognkjeks forventes i 2017 å nå over 30 millioner. Målet er at næringen skal bli selvforsynt med robust rognkjeks og berggylt med solid helse- og ernæringsstatus, noe som er en forutsetning for at rensefisken skal trives i laksemerdene og gjøre jobben sin der. Økt overlevelse og velferd hos rensefisken er også viktig for næringens omdømme. For å oppnå dette må fisken gis riktig fôr.

Kunnskap om optimal sammensetning av fôr omfatter både balanse mellom hovednæringsstoffer, og behov for essensielle næringsstoffer og mikronæringsstoffer. Det er også viktig å kjenne behovet for energi i forhold til protein, slik at man kan legge til rette for optimal tilvekst for den enkelte art.

I følge FHFs handlingsplan for 2017 er det et mål å utvikle kunnskap og verktøy som sikrer effektiv forebygging og kontroll av lakselus med minst mulig medikamentbruk, og å utvikle kunnskap og verktøy for miljømessig akseptert lakseoppdrett. Forskning for å videreutvikle og implementere kunnskap om kontrollert produksjon og vellykket bruk av rensefisk er et prioritert område.
Å styrke kunnskapsgrunnlaget innen ernæring og fôring for å kunne utvikle fôr og fôringsstrategier som sikrer at det produseres rensefisk med god overlevelse, helse og velferd, og som fungerer effektivt som lusespisere.

Delmål
1) Å klarlegge effekter av ulik balanse mellom energi, protein, fett og karbohydrater hos begge arter (rognkjeks og berggylt).
2) Å kartlegge behov for vitaminer og mineraler hos begge arter.
3) Å klarlegge hvordan ulik teknologi i fôrproduksjonen påvirker fôrutnytting og utvikling hos berggylt, med spesiell vekt på tilvekst og utvikling av deformiteter.
4) Å klarlegge om utvikling av katarakt hos rognkjeks har sammenheng med nivå av essensielle aminosyrer i fôret.
Prosjektet skal komme næringen til nytte ved å:
• Bidra til økt overlevelse, helse og velferd hos rognkjeks og berggylt gjennom optimalisering av fôrsammensetning.
• Gi kunnskap om artsspesifikke ernæringsbehov hos rognkjeks og berggylt.
• Bidra til å bedre næringens omdømme gjennom bedre overlevelse, helse og velferd hos rensefisken.
• Bidra til at næringen på en forsvarlig måte blir selvforsynt med oppdrettet rensefisk med god overlevelse og helse.
• Bidra til bedre overlevelse og helse både i produksjonsfasen og i merdfasen, og dermed bidra til bedre resultat både hos rensefiskoppdrettere og hos lakseoppdrettere.
• Gi verdifull informasjon som kan benyttes direkte i produksjonen av fôr til rensefisk.

Kunnskap om ernæringsbehovet hos dyr i oppdrett er grunnleggende for å kunne produsere friske dyr. Til nå har det ikke vært gjennomført slike studier for rensefisk.
Prosjektet skal gjennomføres med tett samarbeid mellom de involverte instituttene. Nofima vil være administrativ leder av prosjektet.

Fordeling mellom instituttene blir som følger:
• Alle fôringsforsøk med berggylt og rognkjeks vil bli gjennomført hos Nofima på Sunndalsøra.
• Nofima i Bergen vil være ansvarlig for all produksjon av forsøksfôr, inkludert tekniske analyser av fôr. Samarbeidspartnerne vil sammen bli enige om formulering av de ulike forsøksfôrene.
• NIFES vil ha hovedansvar for kjemiske analyser av forsøksfôr og fisk.
• Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) vil ha ansvar for arbeidet med tarmhelse og immunrespons i sammenheng med ernæring.
• Nofima vil ha ansvar for analyser av beindeformiteter (mammografi, evt. beinfarging for små fisk).
• NTNU Ålesund vil delta i arbeidet med å designe fôr for bruk i merd, og i eventuell uttesting av dette fôret. Dette vil skje i siste fase av prosjektet.
 
Forsøkene vil i hovedsak bli kjørt i små kar (150 l) under kontrollerte forhold i respirasjonsavdelingen på Sunndalsøra. Dette gir svært god kontroll over miljøbetingelsene, og gir samtidig mulighet til å teste flere forsøksfaktorer med flere gjentak for å oppnå statistisk sikre resultater.

Prosjektet består av følgende sju arbeidspakker (AP-er):
AP 1: Effekt av fôrets fysiske kvalitet på opptak av næringsstoffer hos berggylt (Ansvarlig: Nofima)
 
AP 2: Hovednæringsstoffer til berggylt og rognkjeks (Ansvarlig: NIFES og Nofima)
 
AP 3: Mikronæringsstoffer til berggylt og rognkjeks (Ansvarlig: NIFES)
 
AP 4: Fôrråstoff til berggylt og rognkjeks (Ansvarlig: Nofima)
 
AP 5: Aminosyrer og katarakt hos rognkjeks (Ansvarlig: NIFES)
 
AP 6: Tarmhelse og immunforsvar hos berggylt og rognkjeks (Ansvarlig: NMBU)
 
AP 7: Fôrkonsept i sjø til berggylt og rognkjeks. Dette er en integrert del av alle arbeidspakker og blir beskrevet nærmere i revidert prosjektplan.
Resultatene vil bli formidlet gjennom:
• FHFs dialogmøter for rensefisk.
• Ulike nasjonale møter, bl.a. Rensefiskkonferansen.
• Minimum fire faktaark i løpet av prosjektperioden.
• Internasjonale vitenskapelige konferanser som f.eks. EAS-konferansen.
• Minimum én populærvitenskapelig artikkel fra prosjektet.
• Vitenskapelige tidsskrift, og manus til minimum én artikkel skal være klar i løpet av prosjektperioden.
keyboard_arrow_up