Til innholdet

Prosjektnummer

901563

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901563
Status: Pågår
Startdato: 01.05.2019
Sluttdato: 28.02.2022

Program rensefisk: Miljø og fôring for optimal helse og overlevelse av rensefisk i merd (OptiRens)

​Rensefisk er viktig som forebyggende tiltak mot lakselus. God overlevelse og velferd er viktig for at rensefisken skal fungere godt som lusespiser. Velferd hos rensefisk vektlegges sterkt både fra næringen og myndighetene. For å oppfylle kravene i regelverket som ble innskjerpet i 2018 må næringen legge ned en betydelig forsknings- og utviklingsinnsats. Bruk av rensefisk i fullskala merder er krevende fordi disse artene stiller andre krav enn laksefisk, og fordi det er utfordrende å ha god nok kontroll med hva som skjer i merdene. 

Kunnskap om hvordan miljø og fôring påvirker overlevelse og velferd hos rensefisk er viktig for å kunne øke overlevelsen og bedre velferden hos rensefisken. Dette omfatter bl.a. hvordan rensefisken kan forberedes på merdmiljøet. Det er også behov for å implementere objektive velferdsindikatorer for rensefisk som har vært utviklet blant annet i prosjektet “Program rensefisk: Velferd hos rensefisk – operative indikatorer (RENSVEL)” (FHF-901136). 

I Rensvel har Nofima sammen med NTNU Ålesund, Nord Universitet og Universitetet i Bergen arbeidet med utvikling av gode operative velferdsindikatorer for rensefisk, og med optimalisering av miljø for berggylt og rognkjeks i yngelfasen. I dette prosjektet vil indikatorene som ble utviklet i Rensvel implementeres og testes i fullskala produksjon. ​
Hovedmål
Å øke overlevelse og velferd hos rensefisk i laksemerder gjennom å tilvenne (kondisjonere) rensefisken til faktorer som kjennetegner merdmiljøet. Det er også et mål å klarlegge om fôr og temperatur påvirker velferd og robusthet hos rensefisken.

Delmål
• Å øke overlevelse og velferd hos berggylt og rognkjeks gjennom tilvenning til faktorer som kjennetegner merdmiljø. 
• Å dokumentere om sammensetning av fôr påvirker motstandsevne mot sykdom hos rognkjeks.
• Å dokumentere om type fôr påvirker kondisjon hos berggylt, og om ulik kondisjon påvirker overlevelse, aktivitet og vekst ved lav temperatur.
• Å teste og implementere operative velferdsindikatorer (OVI)​ og helseindikator-verktøykassen fra prosjektet “Program rensefisk: Velferd hos rensefisk – operative indikatorer (RENSVEL)” (FHF-901136) i merd.
Prosjektet skal komme næringen til nytte ved å bidra til økt overlevelse, helse og velferd hos rensefisk i merd gjennom økt kunnskap om:
• betydningen av tilvenning til merdmiljø (kondisjonering)
• betydningen av fôrsammensetning på motstandsevne mot sykdom hos rognkjeks
• betydning av fôrtype for kondisjonsutvikling hos berggylt
• betydning av kondisjonsfaktor hos berggylt ved lave sjøtemperaturer
• interaksjon mellom laks og rensefisk i merd
• hvordan behovet for rensefisk kan reduseres gjennom økt overlevelse i merd 

Det er i dag stor dødelighet hos rensefisk i merd. Denne dødeligheten er først og fremst et dyrevelferdsmessig problem, men gir også økonomisk tap for næringen.​ Derfor er kunnskap om faktorer som kan bidra til å øke overlevelsen og bedre velferden hos rensefisk i merd er svært viktig, og at ressursbruken i prosjektet derfor er forsvarlig i forhold til framtidig nytte av resultatene. ​
​​Prosjektet består av tre arbeidspakker (AP-er) hvorav den første gjennomføres hos de samarbeidende næringsaktørene (Havlandet Marin Yngel (HMY), SalMar Langstein og SalMar Sjø), mens de to siste gjennomføres på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra og ved Havbruksstasjonen i Tromsø​.

AP1: Kondisjonering av rognkjeks og berggylt før utsett i merd
I den første arbeidspakken vil man undersøke om kondisjonering (tilvenning) til skjul, fôr og fôringssignal påvirker overlevelse, atferd etter utsett, og velferd hos rensefisken. Kondisjonering av berggylt vil foregå hos HMY mens kondisjonering av rognkjeks vil skje hos Salmar Langstein. Forsøk i merd vil foregå hos Salmar Sjø i Sør-Trøndelag. Forsøket gjennomføres med vårutsatt smolt, og med to merder per behandling, totalt 6 merder. Det skal benyttes introduksjonsmerd ved utsett av rensefisk, og det skal produseres utstyr for å oppnå mer representative prøver av rensefisk i merd. Undervannsdrone vil bli benyttet til å studere atferd etter utsett i merd. Velferden hos rensefisken vil bli evaluert ved bruk av velferdsindikatorer utviklet i prosjektet “Program rensefisk: Velferd hos rensefisk – operative indikatorer (RENSVEL)” (FHF-901136​)​, dvs. implementering av OVI-ene som ble utviklet i RENSVEL. 

AP2: Effekt av fôrsamensetning på motstandsevne mot sykdom hos rognkjeks
I den andre arbeidspakken vil en undersøke hvordan ulik fôrsammensetning i fôr til rognkjeks påvirker motstandsevnen mot sykdom. Rognkjeks vil bli fôret med tre ulike fôr basert på resultater fra prosjektet Program rensefisk: Ernæringsbehov og fôring for optimal helse og overlevelse av rensefisk​ (FHF-901331​) fra 2–​10 g før de utsettes for smittetest med atypisk Aeromonas salmonicida ved Havbruksstasjonen i Tromsø sitt Fiskehelselaboratorium. Forsøket evalueres ut fra overlevelse, tilvekst og velferd etter fôringsforsøket, og ut fra dødelighet etter smitte med atypisk Aeromonas salmonicida.

AP3: Effekt av fôr og kondisjonsfaktor på toleranse for lave sjøtemperaturer hos berggylt
I den siste arbeidspakken vil man undersøke hvordan fôr og kondisjonsfaktor påvirker overlevelse og velferd hos berggylt ved lave temperaturer, dvs. imitert vinter. Berggylt vil bli fôret enten med standard tørrfôr eller mykfôrblokk ved 14 °C. Deretter individmerkes fisk med ulik kondisjonsfaktor før de overføres til to temperat​urer (5–6 °C og 12 °C). Overlevelse, tilvekst og velferd skal registreres i løpet av en periode på 3–4 måneder ved lav temperatur.
• Resultater fra prosjektet vil formidles fortløpende til de samarbeidende industripartnerne.
• Resultatene skal formidles til referansegruppen i fysiske møter, eller videokonferanser minimum to ganger per år.
• Resultatene skal formidles på relevante fagmøter (Lusekonferansen, FHFs dialogmøter, m.m.).
• Relevante resultater skal formidles på internasjonale fagmøter (f.eks. EAS-konferansen).
​• Det skal utarbeides faktaark for relevante resultater.
keyboard_arrow_up