Til innholdet

Prosjektnummer

900818

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900818
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2012
Sluttdato: 31.12.2014

Rensefisk: Tapsårsaker og forbyggende tiltak

Prosjektet har hatt som mål å genere kunnskap som på både kort og lengre sikt har praktisk anvendelse. 

Det er utviklet en mal for helseregistrering av rensefisk og denne er bruk i en systematisk kartlegging av dødelighetsårsaker hos merdsatt rensefisk.

Prosjektet har også samlet inn og karakterisert sykdomsfremkallende bakterieisolat fra rensefisk og utviklet smittemodeller til bruk i vaksineutvikling hos berggylt og rognkjeks for de vanligste bakteriesykdommene.

Det er produsert to litteraturoversikter over sykdomsfremkallende organismer som forekommer hos de forskjellige rensefiskartene.

Den mest verdifulle konsekvensen av prosjektet er sannsynligvis at det har bidratt til at kommersielle vaksineleverandører har startet utviklingen av vaksiner for rensefisk. Før prosjektet startet, var det klart at rensefiskprodusentene anså tilgjengeligheten av effektive vaksiner mot de vanligste sykdommene for å være en forutsetning for videre utvikling av næringen.

Arbeidet har også dannet grunnlag for innvilgelsen av et toppforskerprosjekt fra Norges forskningsråd til Gyri T. Haugland ved Universitetet i Bergen.

Resultatene er presentert på en rekke møter hvor både oppdrettere og fiskehelsepersonell har vært tilstede.

Publikasjoner
Internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering
Den vitenskapelige artikkelen om smittemodellen i arbeidspakke 2 har følgende referanse:
Eirik Biering, Øyvind Vaagnes, Bjørn Krossøy, Snorre Gulla, and Duncan J. Colquhoun, ‘Challenge models for atypical Aeromonas salmonicida and Vibrio anguillarum in farmed Ballan wrasse (Labrus bergylta) and preliminary testing of a trial vaccine against atypical Aeromonas salmonicida’, Journal of Fish Diseases, 39 (2016), 1257–61. doi: 10.1111/jfd.12450.

Artikkelen kan bestilles på Wiley Online Library sin portal her. Et sammendrag av artikkelen er åpent tilgjengelig på samme adresse.

Den vitenskapelige artikkelen om antistoffer og vaksinering har følgende referanse:
Anita Rønneseth, Gyri T. Haugland, Duncan J. Colqohoun, Espen Brudal, Heidrun I. Wergeland, ‘Protection and antibody reactivity following vaccination of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) against atypical Aeromonas salmonicida’, Fish & Shellfish Immunology, 64 (2017), 383–91. See <http://doi.org/10.1016/j.fsi.2017.03.040>. 

Artikkelen kan bestilles fra ScienceDirect på adressen over, der også et sammendrag er åpent tilgjengelig.

Det er et stort behov for kunnskap om helsetilstanden til rensefisken som brukes ute i merdene, både når det gjelder faktiske tall på overlevelse etter utsett i merd og årsakene til sykdom og dødelighet. Dersom man får en slik oversikt vil det være mye lettere å iverksette forbyggende tiltak, både på det oppdrettsteknologiske området, men også i form av vaksineutvikling. Et nødvendig verktøy i vaksineutvikling er reproduserbare smittemodeller for sykdom som kan brukes til å teste effekten av vaksiner.

Dette prosjektet har som mål å genere kunnskap om rensefiskhelse som på kort og lengre sikt vil ha praktisk anvendelse. Man vil systematisk kartlegge dødelighetsårsaker hos merdsatt rensefisk, samle inn og karakterisere sykdomsfremkallende isolat og utvikle smittemodeller mot disse til bruk i vaksineutvikling. En vil også lage rapporter som oppsummerer det som er kjent rundt rensefiskhelse i dag. Prosjektet vil øke kunnskapen om rensefiskhelse hos fiskehelsetjenester og lakseoppdrettere som bruker rensefisk. Denne kunnskapen vil gjøre det mulig å sette inn forebyggende tiltak på kort sikt. Prosjektet vil også berede grunnen for vaksineutvikling ved å identifisere agens man bør lage vaksine mot og utvikle smittemodeller som kan brukes i vaksineutvikling. Prosjektet vil medføre at de deltakende institusjonene får bedre kompetanse på området slik at kvaliteten på rådgivningstjenestene disse utfører kan bli bedre.
1. Å innhente og systematisere helsedata/dødelighetsårsaker hos merdsatt rensefisk og oppdrettet rognkjeks, både smittsomme og ikke-smittsomme dødsårsaker. Innsamling av diagnostisk materiale til punkt 2. og 3.
2. Å identifisere potensielle vaksinekandidater og utvikle smittemodeller i oppdrettet berggylt.
3. Å identifisere potensielle vaksinekandidater og utvikle smittemodeller i oppdrettet rognkjeks.
4. Å sammenstille allerede eksisterende kunnskap om rensefiskhelse i flere publikasjoner.
Nytteverdien forventes å bli som følger for de ulike målene:
Mål 1. vil gi en oversikt over dødelighetsårsaker som kan gi grunnlag for å treffe umiddelbare tiltak, spesielt for dødelighet som er driftsrelatert og ikke skyldes infeksiøse agens. Dette vil føre til reduserte kostnader for lakseoppdretter og muligens lavere uttak av villfanget rensefisk. På lengre sikt vil innsamlede agens kunne være potensielle vaksinekandidater i målene 2. og 3.

Målene 2. og 3. vil berede grunnen for vaksineutvikling ved å identifisere potensielle vaksinekandidater og utvikle smittemodeller for disse i målartene. Man må anta at fungerende vaksiner vil være en forutsetning for i det hele tatt å ha oppdrett av rensefisk, hele verdikjeden vil tjene på dette.

Mål 4. vil resultere i en tilgjengelig oversikt over relevante helseproblemer for rensefisk. En slik oversikt vil umiddelbart være nyttig for fiskehelsepersonell samt oppdrettere av både rensefisk og laks.
Prosjektet er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet (VI), Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen (UiB). Veterinærinstituttet  har overordnet prosjektledelse, og prosjektet er delt i fire arbeidspakker:
 
Arbeidspakke 1: Kartlegging av helse og dødelighet hos rensefisk, innsamling av isolater (hovedansvar VI)
Denne arbeidspakken omfatter utforming av en felles mal for helseregistrering og bruk av denne malen i utvalgte anlegg spredt langs kysten for å samle inn helsedata og diagnostisk materiale fra merdsatt rensefisk og oppdrettet rognkjeks. Innsamling av helsedata skjer i tett samarbeid med oppdrettslokaliteter og deres helsetjenester. Helsetjenestene har ansvar for uttak og innsending av prøvemateriale nødvendig for fortløpende diagnostikk (bakteriologi, histologi, virologi eller PCR). Hovedleveranser er i) mal for helseregistrering og ii) rapport med oversikt over dødelighetsårsaker.

Arbeidspakke 2: Utvikling av smittemodeller på oppdrettet berggylt (hovedansvar VI)
Gjennom smitteforsøk skal det utvikles smittemodeller for bakteriene Vibrio splendidus og atypisk Aeromonas salmonicida som siden kan brukes i vaksineutvikling. Samtidig skal det samles inn og types flere bakterieisolat for å opprettholde oversikten over feilsituasjonen. Forsøkene utføres i Bergen enten hos Havforskningen eller på ILAB. Hovedleveranser er i) de nevnte smittemodellene og ii) publikasjoner hvor disse beskrives.
 
Arbeidspakke 3: Utvikling av smittemodeller på oppdrettet rognkjeks (hovedansvar UiB)
Gjennom smitteforsøk skal det utvikles smittemodeller for bakterien Vibrio anguillarum, Atypisk areomonas og evt andre patogener som for eksempel Pasteurella som forårsaker sykdom hos rognkjeks. Det er fokus på å identifisere patogener som kan brukes i vaksineutvikling. Det legges vekt på å finne representative patogener og analyser for slike studier er inkludert. Det er også fokus på patogener isolert fra rognkjeks som kan, og særlig på patogener som hittil ikke har forårsaket sykdomsproblemer for laks. Et slikt patogen er Pasteurella og prosjektet omhandler også forsøk for å finne om laksen er mottakelig.

Forsøkene utføres i Bergen på ILAB.

Hovedleveranser
i) de nevnte smittemodellene og smitteoverføring
ii) publikasjoner hvor disse beskrives

Arbeidspakke 4: Sammenstilling av kjent kunnskap, review (hovedansvar Havforskningen)
Det skal lages 2 review-artikler om rensefiskhelse, en som tar for seg leppefiskartene og en for rognkjeks. Disse skal publiseres internasjonalt på engelsk. Det skal også lages en populærartikkel (Norsk Fiskeoppdrett) som tar for seg kunnskapsstatus om patogener i rognkjeks (det er tidligere publisert populærfremstillinger av sykdommer hos leppefisk, se Norsk Fiskeoppdrett 2011, No. 6a “Rensefisk”). Hovedleveranser er i) review om leppefiskhelse, ii) review om rognkjekshelse og iii) populærvitenskapelig artikkel om rognkjekshelse.
Prosjektframdrift rapporteres to ganger i året i framdriftsrapporter med sluttrapport ved prosjektavslutning. Arbeidspakke 1 vil oppsummeres i egen sluttrapport samt en oppsummerende populærvitenskapelig artikkel. Smittemodellene publiseres vitenskapelig og populærvitenskapelig. Review-arbeidet i Arbeidspakke 4 vil også publiseres vitenskapelig og populærvitenskapelig.
keyboard_arrow_up