Til innholdet

Prosjektnummer

900873

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900873
Status: Avsluttet
Startdato: 18.03.2013
Sluttdato: 30.06.2013

Rensefiskmøte 2013

Med tema fokus på velferd og kvalitet i hele verdikjeden ble det presentert siste nytt fra FoU-prosjekter og erfaring fra næringen. Det ble lagt til rette for god kunnskapsutveksling ved diskusjoner i grupper. Totalt 141 deltagere, hvorav 61 % fra oppdrettsselskap, 8 % fiskere og 9 % forskere.

Diskusjonene munnet ut i innspill til revisjon av eksisterende veiledere om rensefisk som kan finnes på www.lusedata.no. Innspillene er oversendt FHL for eventuell oppdatering av veilederne.

Alle foredragene ligger på http://www.rensefisk.no/nyheter/article/rensefiskmoete-veien-videre-for-oekt-kunnskap-1321.html.

Det ble også gjennomført en test og demonstrasjon av rensefisk (rognkjeks, rognkall og berggylt) som mat, som ble meget godt mottatt av deltagerne. Mer informasjon om dette ligger på http://www.rensefisk.no/nyheter/article/egner-rensefisk-seg-som-restaurantmat-1319.html 
  • Rapport: Rensefiskmøte: Veien videre for økt kunnskap
    Fiskeri-og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norsk sjømatsenter og FHF. Oppsummerende rapport fra nasjonalt rensefiskmøte på Rica Hell, Værnes. 22.–23. mai 2013. 7.06.2013. Av Unni Austefjord (Norsk Sjømatsenter).

Bruk av rensefisk i oppdrettsnæringen vil være i fokus i dette prosjektet. I store deler av landet er bruk av rensefisk en nødvendig del av kampen mot lakselus. Selv om næringen også satser store midler på flere innfallsvinkler til lusebekjemping (f.eks. avl for mer motstandsdyktig laks, vaksine, mekaniske metoder, laser, termisk avlusing, ernæring, lukket anlegg), tror de fleste at rensefisk er en metodisk bærebjelke for mange anlegg i 3–5 år framover, og kanskje mye lengre som et supplement til andre metoder.

Rensefisk er altså det viktigste biologiske verktøyet mot lakselus. Derfor vil det være en viktig strategisk tilnærming å optimalisere kvalitet og funksjonalitet av rensefisk, både fra villfanget og oppdrettet rensefisk. Dette vil spare kostnader, i tillegg til å gi bedre effekt.

De fleste bedriftene i bransjen ønsker at kunnskap om miljø skal være åpent tilgjengelig mellom bedriftene. Dette gjør det også enklere å få rask formidling av gode delresultater og siste nytt (“State of the art”) på de enkelte faglige temaområdene.

Mange har god erfaring med effekt av rensefisk. Det knyttes imidlertid stor usikkerhet til hvordan man best legger til rette for å oppnå en robust og sterk rensefisk i laksemerd. Havbruksnæringen opplever et stort svinn av leppefisk og annen rensefisk (både registrert og uregistrert). Disse erfaringene er det også viktig å få delt.

Man tror leppefisken kan være svekket av for liten fødetilgang, mangel på skjul, uheldige/ stor variasjon i miljøforhold og stress. Rømming, predator og gyting er andre tapsfaktorer.

Vestnorsk Havbrukslag og Norsk Sjømatsenter arrangerte i april 2010 et statusmøte for næringen om bruk av rensefisk. 55 oppdrettere deltok der, samt 10 fra offentlige institusjoner og FoU-miljøer. 13. november 2012 deltok ca. 100 personer fra næring og forskning på et arbeidsmøte i Bergen hvor man delte erfaring om hvordan man best overvintrer leppefisken, jf. FHF-prosjektet “Utvikle kunnskap om hvordan en best får rensefisken til å overleve vinteren i laksemerdene” (FHF-900831). På arbeidsmøtet kom det bl.a. frem at det knyttes usikkerhet til hvilke skjul som egner seg best, og hvordan man best håndterer nødvendige arbeidsoperasjoner. Svinnkartlegging ble også etterlyst. Det bør undersøkes om man har positive effekter av å tilleggsfóre leppefisken. Noen gir leppefisken reker/krabbe/blåskjell, men bedre metoder må utvikles. Det var enighet om at man helt sikkert har mye å hente på å utvikle nye skjul, bedre tilleggsfôring, samt arbeide for gode arbeidsprosedyrer tilpasset leppefiskens krav til fiskevelferd.

Veien videre for å øke kunnskap
Dette prosjektet er en nasjonal oppfølging av disse arbeidsmøtene, med et bredere fokus:
• produksjon av rensefisk
• fangst av leppefisk
• kvalitet på rensefisk
• helse hos rensefisk
• velferd hos rensefisk

Alle FHF sine relevante prosjekter skal presenteres. I tillegg skal andre relevante forskningsprosjekter – eller prosjekter som legger til grunn et praktisk perspektiv sett fra brukernes side – presenteres. Konferansen skal inneholde innlegg både fra fiskere, fiskeoppdrettere og forskning. Målet er å få avdekket kunnskapsstatus samt avdekke hvordan man best går videre for å løse de utfordringene som næringen anser som viktigst.

Prosjektet er forankret i FHF sin handlingsplan innenfor Bærekraftig havbruk, og effektiv kontroll med lakselus med minst mulig medikamentbruk. Prosjektet er også forankret i Norsk Sjømatsenter sin handlingsplan der en bl.a. skal utvikle ny kunnskap ved å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige for å oppnå en bærekraftig innovasjon og videre forretningsutvikling innenfor sjømat.

• Å formidle status fra pågående FoU-prosjekter til næringen innenfor de 5 tematiske feltene: Produksjon, fangst, kvalitet, helse og velferd hos rensefisk. Effekt/kostnad må også belyses.
• Å diskutere og anbefale videre satsing på nevnte områder.
• Økt kunnskap om dødelighets årsaker basert på oppdretternes erfaringer
• Bedre kunnskapsgrunnlag for bedre fiskevelferd for rensefisken
• Bedre effektivitet av rensefisk i avlusing av laksen
• Bidra til utveksling av erfaringer blant oppdretterne ved bruk av rensefisk
Aktiviteter
1) Forberedelser
• Disponere og få godkjent plan: Uke 11
• Innhente og vurdere tilbud: Uke 12
• Opprette styringgruppe- telefonmøte: Uke 12–13
• Teaser til næring med informasjon: Uke 12
• Program ferdig: Uke 15
• Markedsføring: Uke 12–21
 
2) Gjennomføring (22.–23. mai)
• Registrering, navnelapper, fakturering egenandel
• Praktisk møteledelse
• Foredrag, organisering, etc.
 
3) Etterarbeid
• Sluttrapport/oppsummering: Uke 22
• Gjøre foredrag tilgjengelig på Internett: Uke 22
• Styringsgruppe  diskutere råd strategi videre: Uke 22
• Regnskap, o.l.: Uke 23
Prosjektet er et formidlingsprosjekt per se.
keyboard_arrow_up