Til innholdet

Prosjektnummer

900831

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900831
Status: Avsluttet
Startdato: 08.10.2012
Sluttdato: 30.09.2013

Utvikle kunnskap om hvordan en best får rensefisken til å overleve vinteren i laksemerdene

Kunnskap om hvordan man best legger til rette for god fiskevelferd for leppefisken i laksemerd gjennom en vinter og påfølgende vår er mangelfull. Vanlig praksis har vært å “nulle ut” antall leppefisk i en laksemerd etter en vinter. Dette prosjektet ble igangsatt med målsetning om å avdekke status på hva man oppnår med de metodene som antas å være best i næringen i dag for overvintring av rensefisk i merder, samt å gjøre noen helt innledende tester på å utvikle oppdrettsfôr for leppefisk i laksemerd. Prosjektet var et forsøk på systematisering av registreringer fra kommersielt lakseoppdrett.

Forsøkene med overvintring og tilleggsfôring av leppefisk er et samarbeidsprosjekt bestående av 5 oppdrettere fra Agder til Nord-Trøndelag fra selskapene SalMar, Lerøy Vest, SalMar Rauma, Marine Harvest Agder, Marine Harvest Skiftesvik samt fôrprodusenten Skretting. Norsk Sjømatsenter har hatt prosjektlederansvar. Målsetningen har vært å forbedre velferden til leppefisken gjennom vinteren og gjøre den til effektive lusespisere påfølgende vårsesong.

Prosjektet har testet ut ulike skjul, generasjonsnot, gjort innledende forsøk på å tilleggsfôre leppefisken, sett på noen av de vinter-overlevendes leppefisk sin kondisjon, fødevalg og kjønnsmodningsstatus, samt gjort økonomiske beregninger på kostnader knyttet til bruk av rensefisk mot kostnader knyttet til kjemisk avlusing. Oppdretterne selv har gjennomført registreringer fra vanlig drift i samarbeid med underleverandører på enkelte undersøkelser.

Ansatte på Lerøy Vest, lokalitet Djupestallen og Marine Harvest Agder lokalitet Buksevika er overbevist om at de har unngått flere kjemisk avlusinger våren og forsommeren 2013. De mener å ha hatt mengder med effektiv leppefisk tilgjengelig i laksemerdene i de vanskelige vårmånedene. De ansatte mener tre viktige tiltak er den enkle oppskriften: gode skjul, uforstyrrede stabile miljøforhold om vinteren og unngåelse av rømning av leppefisken som følge av notskift. 

Noen av de vinteroverlevende bergnebbene i Agder og berggyltene i Rogaland har blitt dissekert. Disse var i godt hold, mange var i ferd med å utvikle gonader, og funn av ulik føde i mage/tarm viser at de hadde taklet vinteren på en god måte.  Det var lite finne- eller snuteslitasje.

Lovende resultater er oppnådd med å fôre nyutviklet AquaSoft fôr til villfanget leppefisk.  Mye utviklingsarbeid gjenstår før en kan si å kunne tilby et fullgodt oppdrettsfôr for rensefisken i laksemerd.

Å sikre overlevelse av leppefisken gjennom vinteren gir sannsynligvis effektiv rensefisk påfølgende vår. Færre holus som produserer egg gir mindre lusepress totalt. Vellykket overvintring av rensefisk kan redusere antall avlusinger i forkant av ny sesong. Dette vil minske bruk av kjemiske virkestoff og gi oppdretterne økonomisk gevinst.

Prosjektet er forankret i FHF sin handlingsplan innenfor Bærekraftig havbruk, og effektiv kontroll med lakselus med minst mulig medikamentbruk.
Norsk Sjømatsenter har gjennomført 7 kurs om fangst og bruk av rensefisk i 2011, og et større oppfølgingsmøte i 2012, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Lusalaus. Målgruppen har vært fiskere og lakseoppdrettere.

En unison tilbakemelding fra foredragsholdere og deltagere har vært at oppdretterne opplever store utfordringer knyttet til dødelighet, overvintring og gjenbruk. Sammen med FHL og Lusalaus har man diskutert hvordan en best kan øke kunnskap slik at rensefisken blir mer effektiv.

En effektiv og rask måte å øke kunnskapen på er å kartlegge og samle praktiske erfaringer fra mange selskap direkte fra operatør på merdkant. Hvis mange bidrar med sine positive (og negative) erfaringer, og dette systematiseres og spres ut til alle gjennom nyhetsbrev, vil man samlet stå mye sterkere rustet til å velge metoder som andre har hatt suksess med. Dersom ingen har lykkes på dette feltet bør det startes prosjekter for å finne løsninger. Resultater fra forskning og oppdrett av rensefisk er aktuelt å ta med i dette informasjonsarbeidet.

Oppdretterne har selv pekt ut følgende utfordringer på temaer hvor eksisterende kunnskap og erfaringer bør kartlegges:
1) Overvintring: Avlive myten om at det er umulig å få leppefisk til å overleve gjennom en vinter
2) Rensefisk på stor laks (vårsmolt fra året før)
3) Gjenfangst og gjenbruk av leppefisk ved utslakt
4) Erfaringer med utsett av leppefisk som ikke har gytt
5) Dødelighet: Hvorfor og hvor mye er vanlig?
6) Er leppefisken smittebærer?
7) Rensefisk på ørret
8) Erfaringer med rognkjeks/oppdrettsberggylt

Ny type skjul gjorde at noen få oppdrettere klarte å få berggylt og bergnebb til å overleve i merdene etter fjorårets vinter. Disse oppdretterene oppnådde da at de hadde tilstrekkelig tilgang på rensefisk i de kritiske vårmånedene, før det var tilgang på villfanget rensefisk. Metodene og erfaringene disse oppdretterene høstet burde vært spredt ut til alle i forkant av en ny vintersesong. Det burde også vært satt i gang en systematisk registrering av metoder og miljøforhold slik at kunnskap kunne bli generert fortere og konklusjoner kunne bli tatt på et bredere grunnlag før neste sesong. Dette arbeidet ville også vært en fordel for oppdrettet rensefisk.

En samlet tilbakemelding fra næringen har vært at det i 2012 har vært utfordrende å holde stor laks (vårsmolt 2011) fri for lus. Næringen har derfor bedt om at man må få til en fellessamling med erfaringsutveksling på dette feltet. Overvintring av rensefisken er en av nøkkelfaktorene for å sikre at neste års stor laks har tilgang på nok rensefisk.

Det skal gjennomføres et åpent, nasjonalt arbeidsmøte / erfaringsseminar 13. november 2012 i Bergen. Nøkkelpersoner med kunnskap om næringen er allerede invitert og har sagt ja til å bidra med sin kunnskap.

Demetoder, erfaringer og resultater man har så langt skal presenteres, diskuteres – og en oppsummerende rapport skal tilgjengeliggjøres for alle straks etter arbeidsmøtet.

I tillegg skal det – dersom det viser seg å være interesse for det – initieres et overvintringsforsøk 2012/2013, med systematiske miljø og dødelighets registreringer på tvers av selskapene for samlet sett å lære mest for kommende sesonger.

Prosjektet er forankret i FHFs Handlingsplan 2012 innenfor området Bærekraftig havbruk, og effektiv kontroll med lakselus med minst mulig medikamentbruk.

Prosjektet er forankret i Norsk Sjømatsenter sin handlingsplan der sistnevnte bl.a. skal styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige – og dermed bidra til å forsterke relasjonene mellom disse aktørene med sikte på å øke bedriftenes evne til bærekraftig innovasjon og videre forretningsutvikling innenfor sjømat.
Å samle og formidle mønsterpraksis (“best practice”) for å sikre overlevelse og god kondisjon for rensefisk over vinteren under ulike forhold langs Norges kystlinje.

Delmål
• Å sørge for at flest mulig oppdrettere skal få tilgang til eksisterende kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for at rensefisken i merdene kan overleve vinteren 2012/2013 og være effektive lakselus-spisere når våren kommer.
• Å angi andre tiltak som kan sikre gode resultater med rensefisk på stor laks.
• Å igangsette oppfølgende overvintringsforsøk for vinteren 2012/2013, forutsatt interesse fra næringsaktørene.
Økt overlevelse av rensefisk gjennom vinteren vil gi oppdretterne reduksjon i behov for nyanskaffelse av rensefisk 2. år i sjøen, noe som igjen vil føre til:
• økt fiskevelferd for rensefisken, økt omdømme
• mindre rovdrift på de ville bestandene
• reduserte kostnader til innkjøp av rensefisk 2. laksesesong i sjø
• reduserte kostnader til kjemiske avlusninger (en avlusning koster ca. 100.000 kr per merd. I tillegg kommer tapt tilvekst)
Prosjektet planlegges gjennomført på følgende måte:
 
1) Etablering av styringsgruppe som arbeider med utforming av programmet
• Kartlegging av hva som er gjort tidligere:
Dette er delvis gjennomført. Flere har gjennomført overvintringsforsøk og nøkkelpersoner fra disse selskapene har sagt ja til å dele sin kunnskap på møtet i Bergen 13. november 2012. FHL og Fiskehelsenettverkene m.fl. vil bidra med sin kunnskap om de enkelte aktørene.
• Møtet skal markedsføres i samarbeid med FHL, FHF, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og www.lusedata.no i tillegg til egne nettsider.

Møtet skal markedsføres i samarbeid med FHL, FHF, NSL og www.lusedata.no, i tillegg til prosjekt egne nettsider.
 
2) Åpent, nasjonalt arbeidsmøte / erfaringsseminar 13. november 2012 i Bergen, på hotell nær Flesland for å sikre lett adkomst fra hele landet
• Rensefisk på stor laks (motivasjon for å få til overvintring) med innlegg fra Lerby, Marine Harvest
• Overvintring, innlegg fra Raumagruppen, Marine Harvest Agder, m.fl.
• Invitasjon til næringsaktørene å delta i prosjektet om overvintring 2012/2013:
Diskusjon på møtet på hvilke metoder og hva man skal registrere. Forslag om systematiske dødelighets- og miljø registreringer, for rensefisken for å finne ut optimale forhold:
o hvilket utstyr, dybder,
o eventuell foring av rensefisk
o temperatur, salinitet, o2?
o når dør rensefisken, registrert på art
o hva skjedde (uromoment?)
o hvis mistanke sykdom, innsending til analyse vår, sommer: oppsummering, presentasjon av resultater
Basert på det vi lærer denne vinteren vil eventuelt egne FoU prosjekter igangsettes. 
 
3) Oppsummering av møtet i styringsgruppen
Utarbeide åpen rapport til FHF, utarbeidelse av nyhetsbrev på mønsterpraksis “best practice” som gjøres tilgjengelig for alle i hele næringen.
 
4) Dersom prosjekt overvintring igangsettes må data samles inn, bearbeides og presenteres
Først når laksen har blitt slaktet ut vil man kunne trekke konklusjoner i eget evalueringsmøte høst 2013.
Møtet skal resultere i nyhetsbrev med mønsterpraksis (“best practice”) for overvintring. Dette utarbeides snarlig etter 13. november 2012, blir spredt til alle i samarbeid med FHL, FHL, NSL og suppleres med kortfattede oppsummeringer i Norsk Fiskeoppdrett o.l.

Dersom prosjekt overvintring med systematisk miljøregistreringer igangsettes skal samlede resultater formidles på oppfølgende samlinger foruten som pressemeldinger, foredrag på konferanserog og artikler i media.
keyboard_arrow_up