Til innholdet

Prosjektnummer

900955

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900955
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2013
Sluttdato: 30.09.2014

Rensefisk i Norge: Kunnskapsutveksling og implementering for lakseluskontroll

Det er viktigere enn noensinne å sørge for at man har tilgjengelig rensefisk i de viktige, vanskelige vårmånedene. Da må man sørge for at leppefisken overlever vinteren. På Lusedata.no finner man nå en ny veileder for overvintring av rensefisk.

Resultater er formidlet og tatt i bruk av næringen
200 personer fra næring, forskning og forvaltning deltok på 2-dagers rensefiskkonferanse 3.–4. mars 2014 på Gardermoen. I tillegg har 280 personer, i all hovedsak fra næringen, deltatt på i alt 5 gjennomførte rensefisk-kurs. De nasjonale rensefiskveilederne har blitt revidert i henhold til siste oppdaterte kunnskap, samt en helt ny veileder er utarbeidet om overvintring av leppefisk. I tillegg har nyheter blitt spredt bredt ut fortløpende gjennom nyhetsbrev. Samlet har alle disse tiltakene økt kunnskap om lusebekjempning ved hjelp av rensefisk.

Rensefisk er lakseoppdretternes viktigste, ikke-medikamentelle verktøy i kampen mot lakselus. Det pågår en rekke FoU-prosjekter, og næringen har utstrakt aktivitet med utprøving og bruk av rensefisk. Det er utviklet egne veiledere for bruk, som ble gjennomdiskutert som grunnlag for revisjon på det nasjonale samlingen “Rensefiskmøte 2013” (FHF-900873). En egen satsing har hatt som målsetting å kartlegge og følge opp overvintringsforsøk vinteren 2012/2013 i prosjektet “Utvikle kunnskap om hvordan en best får rensefisken til å overleve vinteren i laksemerdene” (FHF-900831). Prosjektet “Produksjon av berggylt (LeppeProd)” (FHF-900554) er i sluttfasen (i oktober 2013) og skal levere en skriftlig sluttrapport i bokform / for publisering på nett innen utgangen av februar 2014. I tillegg pågår det helseprosjekter på rensefisk.

Fra næringen er det et uttalt ønske om at:
• dette arbeidet følges opp videre
• en får til en effektiv informasjonsstrøm
• utviklingsområdet er ikke-kompetativt og at en ønsker å samarbeide

1) Å følge opp overvintring
a. Å kartlegge og lage en oversikt over de ulike forsøkene med overvintring som gjennomføres i Norge.
b. Å bidra til erfaringsutveksling i planleggings-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen av overvintringsforsøkene.
c. Å systematisere og rapportere erfaringer fra overvintringsforsøk, inkludert utarbeidelse av en veileder for næringen som kan legges inn på www.lusedata.no.

2) Å planlegge og gjennomføre en nasjonal rensefisksamling første halvdel av mars 2013 (som også vil være en slags “sluttkonferanse” for prosjektet LeppeProd – produksjon av berggylt).
a. Å kartlegge bruk og erfaringer fra minimum 20 lokaliteter langs hele kysten i forkant av samlingen.
b. Å følge opp de samme lokalitetene og eventuelt nye i tillegg gjennom sesongen 2014.

3) Å utforme nyhetsbrev fra 1) og 2) over som formidles ca. hver 2. måned til hele næringen.

4) Å oppdatere rensefiskveilederne i samarbeid med gruppen som var med på utviklingen av disse, slik at revidert utgave foreligger til samlingen.

5) Å bidra til initiering og koordinering av regionale rensefisksamlinger i mai/juni 2014 (primært finansiert av andre enn FHF).
Følgende nytteverdi forventes:
• Økt lønnsomhet i havbruksnæringen som følge av mer effektiv lakseluskontroll
• Bedre omdømme
• Gode formidlingdtiltak utføres, jf. punkt 1) til 5) under Resultatmål.
1) Overvintringsoppfølging
1a Oppfølging og kartlegging av pågående overvintrings prosjekter gjennom vinteren.
Ansvar: SNS
     
1b Bidra til erfaringsutveklsing mellom oppdretterne til oppfølging av forsøkene. Planlegging og gjennomføring av 3 møter for oppdretterne i prosjektgruppen.
Ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring: SNS      
 
1c Bearbeiding av resultater fra anleggsforsøk, rapportering og utarbeiding av nettbasert veiledere for næringen.
Ansvar: SNS
 
2) Nasjonal rensefisksamling på Værnes eller Gardermoen, mars 2014
2a Kartlegging av rutiner for bruk og oppfølging av rensefisk i merdene hos 20  lakseoppdrettere. Innebærer diverse reiser og møter. 
   
2b Planlegging og gjennomdføring av program basert på innspill fra styringsgruppe og FHF.   
 
3) Nyhetsbrev
Utarbeide nyhetsbrev basert på informasjon om bruk av rensefisk fra forskning og næring. Gjennomgang av resultater og tilrettelegging av nyhetsbrev.
 
4) Oppdatere rensefiskeveiledere i samarbeid med gruppen
SNS utarbeider forslag til endringer, gjennomgås på telefonmøter og i ett fysisk møte.     
 
5) Regionale rensefiskkurs  for oppdrettere i 5 regioner
Forarbeid, planlegging, påmelding, gjennomføring og rapportering.
Formidling er hovedhensikten med hele prosjektet, som inkluderer konferanse, veiledere, nyhetsbrev og regionale samlinger.
keyboard_arrow_up