Til innholdet

Prosjektnummer

900408

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900408
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2010
Sluttdato: 31.03.2010

Arbeidsseminar og artikkel om oppdrett av leppefisk

Rundt 30 deltagere var samlet 26. og 27. januar 2010 for kunnskapsformidling, status og diskusjon om utfordringer ved oppdrett av leppefisk, med fokus på berggylt. Bruk av leppefisk er et biologisk tiltak mot lakselus og baserer seg i dag i prinsippet utelukkende på villfanget fisk. Dersom behovet av leppefisk i rett størrelse til rett tid til bruk mot lus i oppdrettsnæringen skal dekkes, må en etablere kommersiell produksjon av leppefisk. Det har over en del år vært pågående forskningsaktivitet med oppdrett av både bergnebb og berggylt. Utfordringen som ble tatt tak i på møtet er å få kunnskapen fra disse prosjektene ut til aktører med planer om kommersielt oppdrett, og ikke minst å avdekke de kort- og langsiktige flaskehalsene og kritiske punktene for å lykkes med berggylt som ny oppdrettsart.

Møtet ble arrangert i samarbeid mellom Veterinærinstituttet og Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond (FHF), etter initiativ fra FHF.
Lakselus er et betydelig og tiltakende problem for norsk oppdrettsnæring. Lakselus viser i tillegg økende resistens mot flere av de kjemiske midlene som er i bruk til avlusing. Det er nødvendig med gode komplementære kontrolltiltak som ikke er legemiddelbasert. Leppefisk som tilsettes sammen med laksen i nøtene representerer en biologisk metode for kontroll med lakselus. Utført på riktig måte kan leppefisk bidra til å holde lakselus under kontroll fra utsett av smolt og frem til slaktefisk. Hittil har all bruk av leppefisk til lusekontroll kommet fra villfanget leppefisk.

Etter introduksjon av medisinfôret Slice har interessen og bruken av leppefisk vært stadig avtakende, helt inntil resistens ble påvist i Norge i 2008. Ettersom problemene med lakselus og resistens har økt raskt har også interessen for leppefisk økt raskt. En storstilt satsing på leppefisk som et av tiltakene mot lakselus vil kreve i størrelsesorden 10–20 mill. leppefisk årlig. I dag benyttes i størrelsesorden 1–3 mill. leppefisk årlig (villfangst). Berggylt finnes naturlig i mindre populasjoner enn bergnebb, og det er behov for utvikling av oppdrett av denne arten for å kunne tilfredsstille de behov oppdrettsnæringen har for å kunne utnytte potensialet som ligger i bruk av leppefisk til kontroll av lus.

I Norge er det tre miljø som har arbeidet aktivt med oppdrett av berggylt, Marine Harvest Labrus AS, Villa Miljølaks AS i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) og Høyskolen i Bodø. I tillegg er det et par miljø som har skaffet seg stamfisk, samt en rekke miljø, personer og institusjoner som har utredninger på gang eller har uttalt at de ønsker å komme i gang. Samtidig har Norges Forskningsråd og Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond bevilget prosjektmidler til to flerårige prosjekter som omhandler oppdrett av berggylte.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsker å støtte utviklingen av leppefiskoppdrett, og at dette skal skje i en rettet prosess, der en utnytter kompetanse og kapasitet i eksisterende klekkerier på en økonomisk strategisk riktig måte.
1. Å samle aktører med pågående produksjon og aktører med konkrete planer for oppdrett av leppefisk.
2. Å organisere og gjennomføre et arbeidsmøte med prioriterte tema basert på innspill fra aktuelle aktører innen oppdrett av leppefisk.
3. Å produsere en oppsummerende artikkel for Norsk Fiskeoppdrett.
1. Bidra til å etablere en kunnskapsplattform for næringsaktører med aktiviteter innen oppdrett av leppefisk.
2. Bidra til informasjonsflyt mellom næringsaktører og forskningsmiljøer for hensiktsmessig og effektiv utnyttelse av ressurser til utvikling av leppefisk oppdrett.
Program utarbeides i dialog med aktører som har drevet FoU om og med oppdrett av leppefisk. Alle kjente aktører som driver med aktivitet knyttet til oppdrett av leppefisk, med fokus på berggylte, inviteres til arbeidsmøtet, med forutsetning om at alle bidrar aktivt og åpent.
• Gjennomføring av arbeidsmøte 26. og 27. januar 2010
• Legge ut foredrag på FHFs nettsider, www.fhf.no, 1. februar 2010
• Artikkel i Norsk Fiskeoppdrett 1. mars
keyboard_arrow_up