Til innholdet

Prosjektnummer

900997

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900997
Status: Avsluttet
Startdato: 20.05.2014
Sluttdato: 31.12.2015

Program rensefisk: Berggylt stamfiskhold

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektet er en videreføring av aktiviteter på rognproduksjon av berggylt som ble startet i FHF-prosjektet LeppeProd (2011–2013). Målet med prosjektet var å bidra til en effektiv og forutsigbar produksjon av kvalitetsrogn. Man ønsket å utvikle en metode for induksjon og synkronisering av gyting hos berggylt ved hormonbehandling (GnRH).

Planen var at man i prosjektet skulle ferdigstille en metode for å eliminere limlaget som danner seg rundt eggene i kontakt med sjøvann. Dette gir mer fleksibel inkubering av rogn, og mer effektiv desinfisering. 

En skulle også klarlegge hvor mange spermier/egg som er nødvendig for å oppnå god befruktning hos berggylt, hvor lenge fortynnet melke kan kjølelagres før befruktningsevnen reduseres, og om melke fra berggylt er egnet for cryopreservering.

Stamfisk fanget i 2011 ga dessverre rogn av dårlig kvalitet i 2014. Fisken ble slaktet høsten 2014, og ny stamfisk ble tatt inn i 2015. Fisken var fanget på samme sted og tid som i 2011, og transporten og behandling etter mottak foregikk også som i 2011. Til tross for dette var det liten eller ingen gyting hos hunfisken og hanfisken produserte små volum melke med lav tetthet av spermier. Man  antar dette skyldes at fisken modnet sent på grunn av uvanlig lave sjøtemperaturer. En vet fra andre arter at modning hos villfanget stamfisk kan stoppe opp på grunn av stress dersom fisken tas inn for tidlig, noe som kan ha skjedd i 2015.

På grunn av disse problemene var det ikke mulig å gjennomføre de planlagte aktivitetene, og i forståelse med FHF ble prosjektet avsluttet ved årsskiftet 2015/2016.
Prosjektet nådde ikke mål og resultater uteble på grunn av feilslått gyting hos fisken.
I prosjektet “Produksjon av berggylt (LeppeProd)” (FHF-900554) ble det gjort innledende arbeid på synkronisering av gyting, fjerning/hindring av limlag på rogn og lagring av melke. Det er imidlertid behov for mer forskning og utvikling før metodene kan tas i bruk i kommersiell produksjon av berggylt.

Prosjektet LeppeProd var gjennomført i regi av FHF. Det nye prosjektet er en oppfølging av LeppeProd, og er forankret i FHF sin satsing på bruk av rensefisk i norsk lakseoppdrett, og behovet for å utvikle metoder for produksjon av rensefisk som kan erstatte/supplementere bruk av villfanget rensefisk.
• Å oppnå en forutsigbar gyting hos berggylt i oppdrett.
• Å utvikle en metode for inkubering av singelegg uten limlag.

Delmål
1. Å foreta synkronisering og induksjon av gyting ved bruk av sluttmodningshormon (GnRH)
a. Optimalt tidspunkt for behandling med GnRH (artsavhengig)
b. Optimal dose av GnRH (artsavhengig)

2. Å klarlegge prosedyre for kort- eller langtidslagring av melke fra berggylt
a. Fortynning og kjølelagring av melke over en periode på 1–2 uker
b. Langtidslagring av melke på flytende nitrogen (cryopreservering).

3. Å fjerne eller forhindre utvikling av limlag på rogn for en mer effektiv desinfisering og inkubering av rogn
a. Behandling med protease før eller etter kontakt med sjøvann.
b. Alternative metoder: behandling med melk, ananasjuice eller leire.
Synkronisert gyting og gode prosedyrer for lagring av melke vil gi kommersielle produsenter mulighet for en forutsigbar produksjon av kvalitetsrogn. I dag samles naturlig gytt rogn på matter som plasseres på bunnen av gytekarene. Fordi en stor del av rogna forsvinner i utløpet vil stryking av rong og melke gi større utbytte. Dersom limlaget kan fjernes uten å påvirke utviklingen av rogna negativt vil rogna kunne desinfiseres mer effektivt, og inkuberes på en enklere måte. Hannfisk av berggylt slipper svært små mengder melke. Kort- eller langtidslagring av melke vil derfor sikre tilgang på kvalitetsmelke når rogn er tilgjengelig. Totalt vil prosjektet gi produsentene en mer effektiv og forutsigbar produksjon av startfôringsklare.
 
En effektiv og forutsigbar produksjon av kvalitetsrogn er en forutsetning for en lønnsom produksjon av berggylt. Utvikling av denne type prosedyrer er tidkrevende og derfor kostbar. Det tas sikte på at kunnskapen som kommer ut av prosjektet kan utnyttes av produsentene umiddelbart. Ressursbruken bør derfor anses som rimelig i forhold til reell/potensiell nytte.
Prosjektet blir gjennomført i tre arbeidspakker (APer).
 
AP1: Induksjon og synkronisering av gyting ved bruk av sluttmodningshormon (GnRH)
AP1a Modningsstatus hos hunfisk.
AP1b Optimal modningsstatus for behandling med GnRH.
AP1c Effekt av GnRH-behandling på utvikling av egg og larver.
 
AP2: Fjerning av limlag på rogn
AP2a Påvirker eliminering av limlaget utviklingen av egg og larver?
AP2b Avklare om det finnes enklere og billigere alternativer til protease for fjerning av limlaget.
AP2c Protokoll for fjerning av limlag som gir god befruktning og normal utvikling av egg og larver.
 
AP3: Kort- og langtidslagring av melke
AP3a Kjølelagring av melke.
AP3b Fryselagring av melke.
AP3c Mengde sperm per rognvolum.
Resultatene skal formidles fortløpende via FHF sine dialogmøter, og også gjennom direkte kontakt med produsentene. Resultatene vil også bli formidlet på andre aktuelle møter/konferanser i næringen, og gjennom vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler. Ved slutten av prosjektperioden skal det leveres en sluttrapport til FHF hvor alle resultatene sammenstilles. 
keyboard_arrow_up