Til innholdet

Prosjektnummer

901554

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901554
Status: Pågår
Startdato: 01.08.2019
Sluttdato: 31.03.2022

Utvikling og evaluering av metode for rutinemessig velferdsovervåkning av laks i norske matfiskanlegg (LAKSVEL)

De siste årene har det vært en betydelig forbedring i overlevelsen de første månedene etter utsett av laks i sjø, men samtidig en økning i dødelighet av større og eldre fisk, hovedsakelig relatert til termisk og mekanisk lusebehandling. Det er rimelig å anta at fisken opplever kortere eller lengre perioder med nedsatt velferd før de dør.

Det er i dag ikke krav om rapportering av velferdstilstanden og de faktorer som påvirker velferden i oppdrettsanleggene. Det finnes heller ingen standardisert metode for registrering og vurdering av fiskevelferd, og følgelig ingen enhetlig måte å registrere velferdsindikatorer på. Dette gjør at man i begrenset grad kan tallfeste og finne årsaker og sammenhenger bak velferdsproblemene, samt gjøre strategiske og praktiske forbedringer. 

For en fremtidig ønsket kontroll på fiskevelferden i norske oppdrettsanlegg er det viktig å utvikle en standardisert og gjennomførbar protokoll med indikatorer som gir en valid, representativ, repeterbar og objektiv beskrivelse av velferden til populasjoner av laks i anleggene. Teoretisk fundament for evaluering av velferd er utviklet i prosjektet “Kunnskapssammenstilling om fiskevelferd for laks og regnbueørret i oppdrett (FISHWELL)” (FHF-901157), men dette må operasjonaliseres og implementeres som en standard rutine på anleggene.
• Å gjennomføre en systematisk kartlegging av velferd til oppdrettslaks gjennom bruk og kritisk evaluering av relevante operative fiskevelferdsindikatorer og skårings- og vektingskriterier gjennom overvåking av laks fra utsett i merd til slakt.
• Å utarbeide en anbefalt og verifisert protokoll og enhetlig praksis for rutinemessig velferdsevaluering av oppdrettslaks i norske matfiskanlegg.​
​Resultater fra prosjektet vil innebære ​utarbeidelse av forslag til protokoll for standardisert overvåking av velferd i norske lakseoppdrettsanlegg. Dette vil være et viktig og nødvendig skritt for å skaffe et pålitelig datagrunnlag for å forstå sammenhengen mellom oppdrettsmiljø, håndtering, produksjonsmetoder og -strategi på den ene siden og fiskens helse og velferd på den andre siden.
​Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker (AP-er):

AP1: De deltagende prosjektteamene (Hordaland, Trøndelag, Nordland og Troms) samles i et to dagers arbeidsmøte for å etablere en protokoll for velferdsovervåking. Det vil bli utarbeidet metodebeskrivelser, skåringskjema og nettbasert database for registrering av data som vil bli testet i praksis i AP2.

AP2: De fire prosjektteamene vil følge ett oppdrettsanlegg hver med høstutsatt smolt fra 2019 og frem til slakt. Data for velferdsevaluering vil bli samlet inn ved seks besøk på hvert anlegg, og i tillegg ved slakt. Etter hvert besøk vil det holdes evalueringsmøter med alle prosjektteamene og protokoll for datainnsamling vil eventuelt justeres basert på erfaringer.

AP3: Sluttevaluering og utarbeidelse av endelig protokoll og veileder​.
Følgende formidling er planlagt:
• artikler i Norsk Fiskeoppdrett underveis i prosjektet (2020, 2021)
• egen nettside og prosjektblogg
• arrangering av seminar for presentasjon av endelig protokoll (2021)
• publisering av artikler i internasjonalt tidsskrift om resultatet av prosjektet og protokoll for velferdsovervåking (2021)
• faglig sluttrapport publisert på FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up