Til innholdet

Prosjektnummer

901235

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901235
Status: Avsluttet
Startdato: 01.04.2016
Sluttdato: 30.06.2017

Program rensefisk: Innfangning, avlivning og tilrettelegging for etterbruk av rensefisk – fra problem til ressurs: Forprosjekt

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
I dette forprosjektet har man gjennomført kontrollerte adferdsbaserte studier av lys- og fargepreferanser hos rognkjeks for å utvikle passive gjenfangstmetoder til bruk i kommersiell skala. Forsøk i laboratorieskala demonstrerte en høy gjenfangst ved bruk av blått lys som attraktant, men under kommersielle forhold oppnådde man ikke god gjenfangst ved bruk av de to prototype-fellene som ble utviklet i prosjektet.
 
Hovedaktiviteten i prosjektet har vært å utvikle en slakteprosedyre som egner seg for industriell slakt av leppefisk og rognkjeks og som tilfredsstiller kravet om dyrevelferd og samtidig ivaretar kvalitet på produktet som mulig matvare. I prosjektet har man dokumentert sensitiviteten for strøm hos alle aktuelle arter og avdekket hvilke parametere (spenning/varighet av eksponering) som er nødvendig for å bedøve og avlive rensefisk i henhold til regelverk.
Arbeidet har gitt grunnlag for å gå videre i arbeidet for å utvikle egne bedøvelses- og avlivningslinjer for rensefisken.
 
Dette er et viktig steg for sørge for en fiskevelferdsmessig god avlivning og muligheter for etterbruk av rensefisken. Etterbruk er viktig for å kunne sørge for at bruken av rensefisk er bærekraftig.
 
Rensefisk hadde klare farge/lys preferanser i laboratorium, men det lyktes ikke å utnytte dette ved testing i fullskala. Det må arbeides videre for å finne effektive metoder for innfanging av rensefisk i laksemerd.
Det eksisterer i dag ingen kommersielle innfangingsmetoder for rognkjeks i merd. Dette fører til at store mengder rognkjeks ender med å avslutte livet i brønnbåter, ventemerder, kjøletanker eller under andre operasjoner knyttet til håndtering og slakt av laks. For på sikt å kunne utnytte rognkjeksen som et kommersielt produkt må en rekke forutsetninger ligge til grunn. Blant dem er skånsom innfanging, sedasjon og avlivning ettersom mattilsynet stiller de samme krav til fiskevelferd og avlivning hos rensefisk som for laks i produksjon. Dette forprosjektet har til hensikt å avklare behov, løsningsforslag og muligheter gjennom tett samarbeid mellom oppdrettsindustrien, utstyrsleverandører og forskningsinstitusjoner for å kunne utvikle metoder for effektiv innfangning, human sedasjon- og avlivning av rensefisk.
1. Å prøve ut lys som mulig attraktant for utfanging av rognkjeks i merd.
2. Å teste ut innfangingsmetode for rognkjeks under kommersielle forhold.
3. Å utvikle sedasjons- og avlivningsmetode for rensefisk.
Prosjektresultatene vil på kort sikt bidra til at nye velferdskrav oppfylles i forhold til operasjonelle prosedyrer rundt bruk av rensefisk.

Videre vil metodene som utvikles (innfanging) være svært arbeidsbesparende for oppdretter, samt at en protokoll for effektiv sedasjon/avlivning vil bidra til at “ferdigbrukt” rensefisk på sikt kan utnyttes som mat eller fiskemel, i stedet for å ende opp som problemavfall. Dette vil være en fornuftig strategi av både etiske og økonomiske hensyn.
Prosjektet vil gjennomføre kontrollerte småskalaforsøk for å dokumentere bruken av lys som attraktant ved utfanging av rognkjeks. Prosjektet vil koordineres med Regionalt forskningsfond (RFF)-forprosjektet “Innfanging, avlivning og tilrettelegging for etterbruk av rognkjeks” (forprosjekt-RFFN256882), hvor det vil arbeides med farge som attraktant. Prosjektet vil videre med utgangspunkt i funn i småskalaforsøk utprøve prototype på en mulig innfangningsmekanisme for rognkjeks for å undersøke effekt i kommersiell skala.
 
Hovedaktiviteten i prosjektet er å utvikle en slakteprosedyre som egner seg for industriell slakt av berggylt og rognkjeks og som tilfredsstiller kravet om dyrevelferd og samtidig ivaretar kvalitet på produktet som mulig matvare. Man vil dokumentere sensitiviteten for strøm hos begge arter og avdekke hvilke parametere (spenning/varighet av eksponering) som er nødvendig for å bedøve fisken i henhold til regelverk. Videre vil vi forlenge strømeksponering for å avlive fisken ved bruk av strøm. Det vil bli undersøkt hvorvidt fisken dør i en bevisstløs tilstand, og hvor lang tid som kreves før den kan prosesseres. Til slutt overføres resultatene til en kommersiell setting, som vil sikre human avliving av rognkjeks og leppefisk, slik at produktet kan brukes som mat. I denne fasen vil utprøvingen oppskaleres for å dokumentere effekten av bedøvelsesmetode på både velferd og kvalitet for å etterprøve sannsynligheter for oppvåkning og skadeomfang.
 
Prosjektorganisering
OK Marine AS (utvikling av passiv innfangingsmetode), SeaSide AS (utvikling/modifisering av utstyr for bedøvelse/avlivning), Nofima AS (utvikling av sedasjons- og avlivningsmetode), Akvaplan-niva avd. Kraknes (gjennomføring av kontrollerte forsøk på rognkjeks i småskala), Lerøy Aurora (utprøvning av innfanging-, sedasjons- og avlivningsteknologi på rognkjeks i stor skala), Marine Harvest (utprøving av sedasjons- og avlivningsteknologi på leppefisk i stor skala) Akvaplan-niva AS (prosjektledelse, koordinering, analyser og rapportering). Involvering av industrien gjennom etablering av styringsgruppe og styringsgruppemøter.
Statusrapporter vil bli gitt i 6., 9., 12. og 15. måned i prosjektperioden. Det vil også bli produsert populærvitenskapelige sammendrag for bruk i nyhetsbrev eller artikler til f.eks. Norsk Fiskeoppdrett, samt presentasjoner på rensefiskkonferanse eller arbeidsmøter (workshops).
keyboard_arrow_up