Til innholdet

Prosjektnummer

901400

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901400
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2017
Sluttdato: 15.12.2023

Slakting av laks: Utvikling av ny teknologi for håndtering av slaktefisk (STRESSLESS)

Mulige løsninger for skånsom uthenting av laks fra merd er testet ut
​• Ideen om at stor laks ville svømme frivillig, uten sterk trenging, inn i uttaksenhet med vannstrøm inn i merd, fungerte ikke som forventet.
• Fullskala prototyptest av samtidig automatisk heving av bunnring/not i merd og automatisk lining av nota fungerte som planlagt.
• Bruk av permeabel duk med lysåpning 100 x 300 my fungerte som planlagt i fullskalatest ved trenging.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport (Summary in english further below)
Dette prosjektet ble innvilget finansiering i 2017 med oppstartsmøte i desember samme år. Konkrete planer og arbeidsoppgaver ble igangsatt primo 2018 og avsluttet med siste fullskalatest i mai 2022. Bedriftene Lerøy Midt, Stranda Prolog og Aqualine/Scale Aquaculture har deltatt.

Målet med prosjektet var å kunne ta ut stor laks med lavere stress fra merd. Dette skulle oppnås gjennom kontrollert rolig reduksjon av merdvolum, mer forsiktig trenging og mer fiskevelferdsmessig uttaksenhet. Samtidig skulle man kunne samle opp avfall fra laksen, deriblant egg, larver og voksne lus.

Om mulig skulle rensefisk sorteres ut miljømessig forsvarlig slik at den ikke ble med laksen ut av merden.

Prosjektet har fått utviklet og fullskalatestet utstyr som har gitt gode resultater med unntak av uttaksenheten som ikke har fungert fullgodt.

Man fikk ikke testet om rensefisken ble hindret av motstrømmen til å bli med ut gjennom uttaksenheten.

Både automatisk lining av not og trengenot med permeabel duk for oppsamling av avfall er testet ut og klar for industrialisering.


Results achieved
Summary of results from the project’s final reporting
This prosject was granted funding in 2017 with a start-up meeting in December 2017. Concrete plans and tasks were initiated in early 2018 and concluded with the last full-scale test in May 2022. The companies Lerøy Midt, Stranda Prolog and Aqualine/Scale Aquaculture have participated.

The aim of the project was to be able to take out large salmon with lower stress from cages. This was to be achieved through controlled safely reduction of cage volume, more careful crowding and more fish welfare withdrawal unit. At the same time, it should be able to collect waste from salmon, including eggs, larvae and adult lice.

If possible, cleaner fish should be sorted out in an environmentally sound manner so that they did not accompany the salmon out of the cage.

The project has developed, and full-scale tested, equipment that has yielded good results, apart from the withdrawal unit, which has not functioned fully. The project was unable to test whether the cleaner fish were prevented by the countercurrent to go out through the outlet unit.

Both automatic lining of nets and hoarding net with permeable fabric for collecting waste have been tested and are ready for industrialization.
​Prosjektet har, selv om man ikke lyktes som forventet, gikk kunnskap og erfaringer som det vil være nyttig å ta med i videre utvikling. 


Næringen etterspør en bedre løsning på håndtering av slaktemoden laks for å bedre kvaliteten på ferdigprodukter til forbruker. Derved forbedres konkurransekraften til næringen.

Det er forsket over mange år på hvordan slaktefisken best kan håndteres for å sikre best mulig kvalitet. Dessverre har ikke industrien utnyttet forskningsresultatene fullt ut.

Stress ser ut til å være det overbyggende problem, og må løses for å få til et vellykket resultat. I denne sammenhengen betyr trenging svært mye. Å få laksen bedøvd uten at den blir stresset vil være hovedutfordringen.
 
Dagens pumping av fisk er basert på et sugepunkt hvor fisken forsøker å svømme ifra, og en kastenot som presser fisken tilbake mot sugetrakten. Dette fører til oppbygging av melkesyre i muskulatur til fisken, som gir sterk og tidlig inntreden av rigor. I tillegg kan det bli slitasje mot not, som gir skade på fisken og løsner ektoparasitter som lakselus.
 
Lerøy Midt og Stranda Prolog har jobbet en del med adferdsbasert oppførsel for å mate inn i avlusingsmaskiner, og ser muligheten til å ta dette videre i et samarbeid med Aqualine for å løse problemet i noten. Dette er imidlertid første prosjektet man gjør sammen som gruppe.
• Å utvikle løsninger som kan sikre at laks blir håndtert ut av merd uten at den blir stresspåvirket, for deretter raskt og skånsomt å bli bløgget eller tatt videre til neste operasjon eller behandling. 
• Å ta vare på rensefisk for gjenbruk.
• Å samle opp og destruere lus, larver og andre parasitter i vannmassene.
• Å ta ut syk og død fisk.
1. Gjennom en ny løsning for håndtering av stor laks vil stresspåvirkningen reduseres, og man får en jevnere og bedre kvalitet på råvaren inn i foredlingsanlegget. Resultatet vil være god, sikker og jevn kvalitet på laksekjøttet. Metoden vil også benyttes på andre områder hvor håndtering av laks ut av merd er nødvendig.

2. Metoden skal gi lavere dødelighet, redusert skade på fisk og redusert smittepress. Den vil videre gi bedre mulighet for slakting på lokalitet. Det antas at behandlingskostnadene vil ligge på samme nivå som i dag, men økt lønnsomhet i forbindelse med forbedret logistikk, redusert tap og utsatt rigor. Videre ventes løsningen å gi mulighet for å ta vare på rensefisk, som også ansees å være både økonomisk og etisk ønskelig.

3. Ved å redusere stress på slaktefisken vil det sikre mindre nedklassifisering, jevnere kvalitet og forlenget tid med pre-rigor.

4. Det er i alle fall mulig å effektiviserer produksjonen/foredlingen når råvaren har en av stabil forutsigbar kvalitet. Ved å slakte enda mer laks av beste kvalitet, kan man benytte samme slaktelinje til større andel av laksen. I tillegg vil løsningen med at rensefisken og syk/død fisk skilles automatisk fra ved merdkanten være gunstig. Dette vil uten tvil være håndterings- og miljømessig fordelaktig.

5. Det er forventet noe bedring i HMS (helse, miljø og sikkerhet) da håndtering av not ved trenging vil foregå automatisk med vinsj og i jevne rolige bevegelser. I slakteriet vil man redusere noe manuell håndtering av laksen da man ensretter denne med hodet først inn på slaktelinjen i tillegg til at det kreves mindre utsortering pga. jevn og god kvalitet.

6. I forbindelse med trenging i not kan det benyttes en gjennomstrømsduk som slipper gjennom vann men hindrer at lus i alle stadier slipper ut. Andre smittestoffer vil også samles opp. I tillegg forventes det at en samtidig med oppsamlingen og behandlingen av behandlingsvannet i forbindelse med bløgging også tar vare på eventuelle smittestoffer og lus. Videre vil det være en fordel at rensefisken enkelt kan resirkuleres ettersom den ikke blir med slaktefisken motstrøms men forblir i merden, og kan gå til gjenbruk.

Å ta ut syk og død fisk før den forlater merden anses også som svært gunstig.
Det forutsettes at en benytter løsning for bedøving som er kjent fra før. Videre har Stranda Prolog allerede erfaring fra velprøvd utstyr for bløgging og håndtering av blodvann. Det forutsettes også at det benyttes eksisterende løsninger fra Stranda Prolog for transport av bedøvd/bløgget laks.

Hovedutfordringer:
1.  Skånsom trenging
2.  Motstrømsløsning som positivt påvirker laksens naturlige instinkter til å svømme til ønsket posisjon.
3.  Skånsom utskillelse av rensefisk
4.  Oppsamling og destruksjon av lus som faller av under håndtering. 

Med utgangspunkt i erfaringer fra Aqualine Midgard® System, med stille og sakte bevegelser ved trenging, skal det utvikles en løsning for bruk ved ventemerd og på merd på sjøen.

Dette inkluderer følgende aktiviteter:
• innhenting aktuell kunnskap og erfaringer fra næringen og forskning
• datamodellering av løsning – og kvalitetssikre denne:
  o diskusjoner i prosjektgruppen
  o eventuelle modellforsøk hos SINTEF Ocean
• bygging av prototyp i full skala
• testing av fullskala prototyp hos Lerøy Midt først uten fisk i merd og senere etter eventuelle justeringer gjøres forsøk med fisk i merd
• samkjøring av trengingsløsning med løsning på motstrømsløsning fra Stranda Prolog
• foreta nødvendige justeringer og tilpasninger før industrialisering

Med utgangspunkt i Stranda Prolog sine løsninger for håndtering av laks ved/i slakteri, skal det utvikles en ny og unik enhet for skånsom og stressfri uttak av laks fra merd. Løsningen er basert på en kombinasjon av mot- og medstrømsvann. Løsningen leder laksen med hodet først inn til bedøvning/behandling, for deretter å bli tatt videre til neste operasjon. 

Følgende aktiviteter inngår:
• innhenting aktuell kunnskap og erfaringer fra næringen og forskning
• datamodellering av løsning – og kvalitetssikre denne:
  o diskusjoner i prosjektgruppen
  o eventuelle modellforsøk hos SINTEF Ocean
• bygging av tre forenklede prototyper for testing i merd
• testing fullskala prototyp hos Lerøy Midt
• tilpasning av løsningen til Aqualine sin trengingsløsning

Prosjektorganisering
Arbeidsdelingen mellom samarbeidspartene blir som følger:
• Aqualine skal videreutvikle en metode for trenging av laksen som skjer uten oppbygging av stressrelatert oppførsel. Den trengte laksen skal frivillig og kontrollert ta seg videre til en bedøvelsessone/ videre operasjon/ behandling. Trengeprosessen skal også fungere slik at larver, lus og andre parasitter i vannmassene skal samles opp og destrueres. I tillegg vil også eventuell rensefisk bli samlet opp for gjenbruk. Syk og død fisk vil også bli skilt ut og destruert.
• Stranda Prolog skal utvikle en løsning som gjør at laksen svømmer motstrøms og inn til en medstrøms sone hvor fisken føres til behandling (avliving, avlusing, sortering etc.). Videre behandling skjer vanligvis på en egen enhet utenfor nota, og er basert på eksisterende behandlingsmetoder. Siden fisken føres ved gravitasjon inn i systemet må den deretter pumpes eller transporteres videre, siden alle mottak naturlig er over havnivå. Også her finnes mange gode løsninger.
• Lerøy Midt vil være premissgiver, og stiller med nødvendig kompetanse, utstyr og lokaliteter til uttesting og dokumentasjon av resultater.
• Prosjektet engasjerer en 3. part for å gjøre de nødvendige målinger av resultater underveis, og dokumentasjon av disse. Her vil det være naturlig å ta utgangspunkt i resultatene fra prosjektet “Kunnskapssammenstilling om fiskevelferd for laks og regnbueørret i oppdrett (FISHWELL)” (FHF-901157). Videre må nødvendige tekniske målinger foretas og dokumenteres.
Resultater formidles på en hensiktsmessig måte til næringen via messe og demonstrasjon.
keyboard_arrow_up