Til innholdet

Prosjektnummer

901594

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901594
Status: Pågår
Startdato: 01.02.2020
Sluttdato: 01.10.2022

Teknologiske verktøy for objektiv dokumentasjon av velferd hos laksefisk ved håndteringsoperasjoner (OWITOOLS)

​Trenging og håndtering av fisk utgjør en velferdsrisiko, både ved flytting, sortering eller behandling mot f.eks. lakselus. Medikamentfrie avlusingsmetoder er så langt tatt i bruk før effekt på fiskens velferd er tilstrekkelig dokumentert, og havbruksnæringen har i dag begrensede muligheter til å sammenligne påvirkning på fiskehelse og velferd ved de ulike metodene. Fordi ulike avlusningsenheter er forskjellige, er det utfordrende å fremskaffe objektiv dokumentasjon, da for eksempel lektere og rør er ulikt utformet, og gjennomføring av prosessene er avhengig av eksterne faktorer, som for eksempel mannskapet som utfører jobben. Næringen etterspør derfor objektive metoder for dokumentasjon av effekter på fiskehelse og velferd som kan brukes i forskjellige situasjoner, men som også er operative og effektive verktøy for å kunne ivareta god velferd. Dette harmonerer godt med konseptet presisjonsfiskeoppdrett (PFF), der en søker å øke menneskets evne til å kontrollere prosesser og operasjoner i oppdrett gjennom teknologi og prinsipper fra reguleringsteknikk.

I prosjektet “Kunnskapssammenstilling om fiskevelferd for laks og regnbueørret i oppdrett (FISHWELL)” (FHF-901157) ble det identifisert en rekke operative velferdsindikatorer (OVI), både på gruppe- og individnivå. Flere av OVI-ene beskriver effekten en behandling har hatt på fisken i ettertid av behandlingen, og krever at en benytter levende fisk i uttestingen. Under utvikling og testing av ny teknologi ønsker en å kunne vurdere velferdsrisiko så objektivt som mulig, og det er viktig å se utprøvingen av ny teknologi i sammenheng med 3R-prinsippet (Replace = erstatning, Reduce = reduksjon og Refine = forbedring av dyreforsøk) ved å gjennomføre færrest mulig forsøk med levende fisk, og med bruk av færrest mulig fisk. I prosjektet “Standardisert metodikk for kvalifisering av mekaniske avlusingssystemer (KVALISYS)” (FHF-901397) har en utviklet en standardisert metode og et instrument (“sensorfisk”) som kan kvantifisere fysiske forhold i ulike typer enheter for føring, håndtering og behandling av fisk. Utstyret består av instrumenter pakket i en “sensorfisk” som samler inn data for trykk, temperatur og akselerasjon på ulike punkter i systemet/enheten som testes, og endringer i oppsett av en enhet er målbare med sensorfisken. Sensorfisken benyttes derfor i dag kommersielt for å optimalisere oppsett av avlusingsenheter. Sensorfisken kan imidlertid ikke si noe om en enhet eller et oppsett er mer skånsomt for fisken enn andre, og det er ikke gjort noen kobling til velferdsmessige utfordringer som observeres ved enkelte mekaniske avlusinger eller håndteringsoperasjoner.
Hovedmål
Å utvikle teknologiske verktøy og validere biologisk betydning av tekniske målinger for å sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner av laksefisk.

Delmål
​​​​• Å utvikle metodikk og teknologinøytrale verktøy for overvåking av fiskens velferd under håndteringsoperasjoner, med potensiale for anvendelse gjennom produksjonen forøvrig.
• Å forbedre eksisterende og utvikle nye teknologiske verktøy for dokumentasjon av ulike steg ved validering av utstyr for håndtering av fisk.
• Å studere biologisk betydning av målingene som de nye teknologiske verktøyene genererer, og evaluere om og i hvilken grad målingene er representative og robuste for å beskrive fiskens velferd og tilstand.
• Å fokusere både på individuelle og gruppebaserte OVI-er, og bidra til å implementere og demonstrere prinsippet 3R i teknologiske verktøy for å dokumentere fiskevelferd.
OWITOOLS skal etablere teknologiske verktøy for objektiv og teknologinøytral måling av fiskevelferd, både for overvåking av fisken gjennom produksjonen og i forbindelse med håndterings- og behandlingsoperasjoner. Prosjektet vil spesielt bidra til å komme nærmere målet med å objektivt dokumentere fiskevelferd i rørtransportsystemer og ved ikke-medikamentell avlusing av fisk. For oppdretterne vil nye verktøy bety at en i større grad enn i dag vil kunne ha kontroll over fiskens tilstand og velferd i merdene, samt at en vil ha bedre oversikt over hva fisken vil tåle av håndteringsoperasjoner, noe som positivt vil påvirke fiskevelferd og dødelighet. Bedre verktøy for validering av utstyr for føring/håndtering av fisk vil bli et viktig supplement for utstyrleverandørene ved utvikling/endring av for eksempel avlusingsenheter, og ikke minst et beslutningsstøtteverktøy for oppdrettere ved investeringer/valg av nytt utstyr. Prosjektet har ambisiøse målsetninger i skjæringspunktet mellom flere fagdisipliner og vil bidra med ny kunnskap om den biologiske betydningen av tekniske målinger. Verktøyene som er inkludert i prosjektet har ulik teknologisk modenhet, og vil i varierende grad nå et kommersielt nivå i prosjektperioden. Prosjektet vil bringe kunnskapsfronten rundt PFF (presisjonsfiskeoppdrett) betydelig fremover, og verktøyene som vil bli etablert vil bidra til å realisere prinsippet om 3R i utprøving og testing av utstyr.
​Prosjektet er delt inn i fire arbeidspakker (AP-er) med underliggende delarbeidspakker: 

AP1: Objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved bruk av verktøyet sensorfisk
Utføres av: SINTEF Ocean, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Målsetting: Videreutvikle sensorfisken ved å forbedre dens informasjonskvalitet, øke antallet parametere den måler og korrelere målte data mot etablerte velferdsindikatorer og andre biologiske analyser. Akseptable tålegrenser for laks med hensyn til trykk og støt skal spesielt utforskes med utgangspunkt i data samlet inn med sensorfisk.

1.1. Korrelere støtdata fra sensorfisk med støt registrert av levende fisk, samt øke informasjonskvalitet og øke antallet parametere sensorfisken kan måle.
1.2 Avdekke tålegrenser for laks med tanke på trykk og støt.

AP2: Teknologiutvikling for visuell og akustisk sanntidsovervåkning av fiskevelferd
Utføres av: NINA og SINTEF Ocean.
Målsetting: Utvikle verktøy for sanntidsovervåkning av fiskegruppens tilstand ved bruk av lyd og visuelle målinger.

2.1 Undersøke om visuelt registrert svømmehastighet og munnåpningsrytme er egnede sanntids velferdsindikatorer for laks.
2.2 Undersøke egnetheten for lyd som sanntids velferdsindikator for laks.
2.3 Utføre småskala forsøk med lydbilde og visuelle parametere.
2.4 Studere endringer i lydbilde og munnbevegelser under en reell oppdrettssituasjon.

AP3: Integrasjon av fysiske og biologiske data i modelleringsverktøy 
Utføres av: SINTEF Ocean og NTNU.
Målsetting: Utvikle nye databaserte verktøy som gjør at samspillet mellom teknologi og biologi kan beskrives/avklares uten bruk av levende fisk.

3.1 Data og metadata fra AP1 og 2 skal sammenstilles med data fra KVALISYS-prosjektet, og sorteres/struktureres på en slik måte at det samlede datasett kan fungere som et grunnlag for modellutvikling.
3.2 Bruke datagrunnlaget fra AP3.1 til å implementere matematiske eller datadrevne modeller som basert på inputs (f.eks. systemtype, fiskestørrelse, miljøparametere) estimerer fiskens velferd og biologiske respons mot trenging/behandlingsoperasjoner.

AP4: Sammenstilling og kommunikasjon til sluttbrukere og administrasjon av prosjektet
Utføres av: SINTEF Ocean med bidrag fra alle samarbeidspartnerne.
Målsetting: Kommunisere ny kunnskap fra prosjektet slik at sluttbrukerne skal kunne dra nytte av forskningen.

4.1 Utarbeide en oversikt over eksisterende og nyutviklete teknologiske metoder som kan brukes for å måle OVI ved forskjellige operasjoner.
4.2 Arrangere en fagdag.
​Sammenstilling av resultater fra de ulike tilnærmingsveiene og arbeidspakkene vil bli viktig for at både leverandører og oppdrettere skal kunne dra nytte av resultater fra forskningen, og det er derfor avslutningsvis lagt opp til aktiviteter der en utarbeider en oversikt over nye og eksisterende teknologiske verktøy for å måle fiskevelferdsrelaterte parametere. Denne kunnskapen vil også bli formidlet på en egen fagdag for næringsaktører.
keyboard_arrow_up