Til innholdet

Prosjektnummer

901329

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901329
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2016
Sluttdato: 11.02.2019

Utredning av fiskevelferd ved bruk av HydroLicer

​Evaluert fiskevelferd ved bruk av Hydrolicer i bekjempelse av lakselus, en kunnskap som vil være svært viktig i vurdering av denne metoden fremover
• Avlusing ved bruk av Hydrolicer versjon 3 og 6.1 viste følgende effekt: reduksjon av fastsittende lus 73–83 %, bevegelige lus 78-95 % og kjønnsmodne hunnlus 55–92 %. 
• Avlusing ved bruk av Hydrolicer medførte skjelltap og mindre/moderate hudblødninger. 
• To uker etter avlusing viste fisken tydelige tegn til restitusjon med hensyn til kortisol, klorid, hudblødning og slimlag. 
• Det ble ikke påvist sår, snute- eller finneskader ved bruk av Hydrolicer. 
• På grunn av at fisken, trengt i merd, var betydelig stresset før avlusing ble det ikke observert ytterligere endringer i stressnivå ved bruk av Hydrolicer.
• Sensorfiskene ga en systembeskrivelse av pumpe- og avlusingsprosessen ut fra målinger av akselerasjon og tidsforløp, men det var ikke mulig å relatere stressparametre til målingene fra sensorfiskene.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Forsøkene har vist at behandling av laks i Hydrolicer versjon 3 og 6.1 førte til reduksjon av fastsittende lus med 73–83 %, bevegelige lus 78–95 %, og kjønnsmodne hunnlus 55–92 %.

Trenging i avkast ved behandling i Hydrolicer medførte et målbart forhøyet stressnivå (muskelkjemi og stresshormon) før avlusingene tok til. Utover dette, ble det ikke målt ytterligere endringer i stressnivå som følg​e av behandlingen fisken fikk ved avlusingen.

Avlusing ved bruk av begge versjonene av hydrolicerene medførte en del skjelltap og hudblødninger. To uker etter avlusing viste fisken tydelige tegn til restitusjon målt som kortisol, klorid, hudblødning og slim.

En av metodene i prosjektet var å benytte sensorfisker til registrering av påvirkning fra avlusingssystemet. Sensorfiskene leverte et grunnlag for en systembeskrivelse av pumpe- og avlusingsprosessen ut fra målinger av akselerasjon og tidsforløp. Typisk gjennomløpstid ble målt til mellom 21–25 sekunder. Det var ikke mulig å knytte stressparametere fra blodprøver til målingene fra sensorfisker.
Evaluering av Hydrolicer gir en detaljert og grundig innsikt i effekt på fiskevelferd og avlusing. Utvikling av nye versjoner underveis i prosjektet ble gjort som følge av disse målingene. Dette er en god metode for fjerning av lakselus fra oppdrettslaks med forsvarlig fiskevelferd uten bruk av kjemiske midler og er et viktig bidrag i utvikling av en effektiv kontroll med lakselus. 
Ikke-medikamentelle metoder for å få kontroll med lusenivået er prioritert i havbruksnæringen. Samtidig som flere initiativer og ideer realiseres, er det et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av de ulike metodene i tillegg til effekten på lusenivået.

Marine Harvest har gjennom flere pilotversjoner utviklet en metode for ikke-medikamentell avlusing av fisk. Resultatene fra pilotkjøringene ble ansett å være så lovende at selskapet sammen med Midt-Norsk Havbruk i 2016 bygget 2 stk. kommersielle behandlingsenheter kalt HydroLicer. Metoden er søkt patentert.

I henhold til akvakulturdriftsforskriftens §20, skal alle nye teknologier være testet og dokumentert forsvarlig med tanke på fiskevelferd. Mattilsynet har gitt dispensasjon for drift av lekterne i en periode i påvente av dokumentasjon fra uhildet tredjepart. SINTEF ble kontaktet for å gjennomføre dette arbeidet, og partene har sammen kommet frem til et prosjekt som vil gi gode svar på om metoden opprettholder fiskevelferden på et høyt nivå. Nivået som skal dokumenteres er definert av bestemmelsene i fiskevelferdsloven og akvakulturdriftsforskriften.

Metoden som benyttes for vurdering av fiskevelferden er nyskapende med tre ulike vurderingsprinsipper som legges til grunn for en helhetlig analyse. De tre prinsippene er fysiologiske målinger, vurdering av ytre tegn på belastning og bruk av sensorikk for å dokumentere krefter og påkjenning inne i systemet. I tillegg til SINTEF Fiskeri og havbruk vil Aqua Kompetanse inngå som FoU-partner i feltarbeidet.

Prosjektet faller innenfor prioriteringer synliggjort i FHFs handlingsplan for 2016, hvor medikamentfri kontroll med lakselus gis generell prioritet, samt at dokumentasjon av ikke-medikamentelle tiltak nevnes spesielt. 
Å gjøre en kvalifisert og uavhengig vurdering av fiskevelferden i et ikke-medikamentelt avlusningskonsept.

Delmål
• Å vurdere effekt av eventuell umiddelbar belastning for fisken ved bruk av HydroLicer.
• Å avdekke om behandling med HydroLicer gir langvarige fysiologiske utfordringer.
• Å identifisere hvor i avlusningslinjene eventuell belastning måtte forekomme.
Innledende tester med denne nye teknologien viser svært gode resultater. Når denne dokumentasjonen er gjennomført vil §20 i akvakulturdriftsforskriften anses å være oppfylt, og utstyret er fritt omsettelig uten krav til dispensasjoner. Dette vil gi næringen et billigere og bedre alternativ enn de som finnes kommersielt tilgjengelig i dag.
 
Følgende elementer vil inngå i arbeidet:
1. Innkjøring og justering av protokoll. Innledende testrunder for å velge ut de sammensetningene av analyser som gir best svar i henhold til målsettingen for prosjektet.
2. Fysiologiske prøver for å finne ut om bruk av HydroLicer gir langvarige stressreaksjoner i form av for høyt kortisolnivå eller påviselige problemer med ionebalansen.
3. Vurdering av eventuelle endringer i velferdsscore som følge av behandlingen. Eventuelle ytre tegn på slitasje og skader inngår i dette arbeidet.
4. Bruk av sensorikk for å følge fiskens ferd gjennom behandlingssystemet. SINTEFs sensorfisker som kan gi informasjon om belastninger som oppstår på individnivå vil bli benyttet.
5. Sammenstilling og helhetlig analyse av resultatene fra 1., 2. og 3.
6. Prosjektadministrasjon, kvalitetssikring og formidling.
Resultatene vil offentliggjøres i endelig rapport på FHF sine nettsider og prosjektet og dets resultater vil bli forsøkt omtalt i bransjemedia.
keyboard_arrow_up