Til innholdet

Prosjektnummer

901126

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901126
Status: Avsluttet
Startdato: 01.06.2015
Sluttdato: 16.06.2017

Pilotflåte Helixir: Dokumentasjon av fiskevelferd og effekt mot lus

• Basert på velferdsregistrering og observasjoner i forbindelse med utprøving av Helixir uten legemiddel på tre ulike lokaliteter ble effekten på fiskevelferd vurdert å være innenfor det akseptable.

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapportering
Hovedfunn
Basert på velferdsregistrering og observasjoner i forbindelse med utprøving av Helixir uten legemiddel på tre ulike lokaliteter ble effekten på fiskevelferd vurdert å være innenfor det akseptable.

Anbefalinger
Helixir er en teknologi som virker lovende med tanke på badebehandlinger, og kan være egnet til utprøvinger av nye bademidler. Helixir har mulighet til kontrollerte kjøringer med begrenset antall fisk som er en stor fordel ved test av nye midler.

Kunnskapsbehov
Utprøving med legemiddel har hatt til hensikt å benytte et godkjent legemiddel med tilfredsstillende avlusingseffekt. Formålet har vært å dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus i Helixir-teknologien. Grunnet resistenssituasjonen har man ingen slike bademidler tilgjengelig for utprøving.

Selv om det ikke lyktes å finne egnede midler til å teste ut i Helixir, har teknologien vist seg å kunne anvendes. Det er et potensial for å bruke Helixir ved forsøk med nye bademidler under helt kontrollerte forhold.

Dokumentasjon av fiskevelferd uten midler er en selvstendig og grundig rapport. Denne danner grunnlaget for å kunne ta opp igjen et legemiddelutprøvingsløp når man eventuelt får tilgjengelige bademidler.
Helixir er et nytt utstyr under utvikling der fisk føres gjennom et ferdig dosert lukket behandlingsvolum via en trippel fiskepumpe, over en avsiler og inn i behandlingstanken (helix-tank). Systemet er en ny type behandlingenhet som kan bidra til mer optimal behandling av fisk, mindre forbruk av legemidler og lite utslipp til miljø.

Det foreligger i Akvakulturdriftforskriften et krav (§20) om at “Nye metoder og tekniske løsninger skal være utprøvd og dokumentert velferdsmessig forsvarlige før de tas i bruk”. Gjennom prosjektet vil både velferd til fisk og effekt mot lus bli dokumentert.

Gjennomføring av et slikt dokumentasjonsprosjekt følger Veterinærinstituttets mål beskrevet i vår handlingsplan der det bl.a. står at instituttet har et ansvar for å sikre dyrenes (herunder fiskens) helse og velferd. I handlingsplanene til FHF er det beskrevet at FHF har lakselus som det høyeste prioriterte området innen bærekraftig havbruk. Herunder er det også prioritert videre optimalisering av badebehandling.
 
Prosjektet “Ny standard for sedering og slakt av oppdrettslaks” (FHF-900601) vil bidra med viktig grunnlag særlig om hvordan systemet fungerer med stor laks.
1. Å dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus av håndteringssystemet Helixir uten tilsettinger (del 1).
2. Å dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus av Helixir tilsatt hydrogenperoksid (del 2).
Det forventes at prosjektet vil bidra til tilgjengeliggjøring av ny teknologi for hele næringen som kan bidra til optimalisering av badebehandling mot lakselus i et kontrollert og lukket system, der lus filtreres og legemidler samles opp, og som også kan tenkes brukt til andre operasjoner som bad vaksinering, ferskvannsbehandling og sortering.

Prosjektet er todelt:

Del 1: Dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus av håndteringssystemet Helixir uten tilsettinger
Første utprøving av Helixir gjennomføres på slakteri, der en ved gjennomføring av velferdsscreening vil få indikasjoner om eventuelle skader/påvirkning på fisk.  Detaljert velferdscreening på produksjonslokalitet: det hentes inn informasjon om dødelighet, lus, fôring, spesielle hendelser fra alle merdene i anlegget fra 3 uker før Helixir benyttes til og med 3 uker etter håndtering. På lokaliteten gjennomføres detaljert velferdsscreening på 40 fisk per gang og data registreres i henhold til protokoll som må justeres i forhold til dokumentasjonsbehov av Helixir. Vurdering av effekt mot lus inngår som en del av dokumentasjon av Helixir uten tilsettinger, og alle merdene rett før og rett etter behandling må telles. Utover dette brukes lusetall fra rutinemessig telling. Det tas vannprøver ved ulike tidspunkt under transport av fisk i Helixir som sammenlignes med nullprøve som tas ved inntakspunktet til systemet. Dette i tillegg til automatisk logging av vannparametere som gjennomføres i systemet.

Del 2: Dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus av Helixir tilsatt hydrogenperoksid  
Videre utvikling/dokumentasjon av Helixir til bruk under hydrogenperoksidbehandling gjennomføres etter del 1. Hydrogenperoksidleverandører kobles på for gjennomføring og kontroll av dose under avlusning. Vurdering av effekt mot lus og velferd til fisk gjennomføres tilsvarende som beskrevet over for dokumentasjon av Helixir uten tilsettinger.

Resultater fra prosjektet vil bli beskrevet i to rapporter fra henholdsvis del 1 og 2. Formidling fra prosjektet vil i tillegg bli utført i dertil egnede konferanser og møter.
keyboard_arrow_up