Til innholdet

Prosjektnummer

901010

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901010
Status: Avsluttet
Startdato: 15.07.2014
Sluttdato: 01.06.2015

Temperert vann mot lakselus - dokumentasjonsstudier

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Resultatene viser at termisk avlusning gir betydelig reduksjon av antall mobile og voksne lus. Beregnet reduksjon av bevegelige lus varierer fra rundt 75 opptil 100 %. Ingen statistisk klar effekt er sett på fastsittende lus. Det ble imidlertid registrert en nedgang i antall fastsittende lus etter behandling. Flere av forsøkslokalitetene hadde samme nivå av lus tre uker etter behandling som før avlusning. Trolig spiller smitte fra både naboer og egne merder samt utvikling av eventuelle overlevende fastsittende lus etter behandling inn på videre utvikling av lus på lokaliteten.

Gjennomføringen av prosjektet har gått parallelt med utvikling og optimalisering av metoden. Resultater fra avlusning med siste versjon av maskinen gjennomført med regnbueørret, viser at denne måten å avluse fisk på er velferdsmessig forsvarlig. Ingen signifikante akutte skader ble observert på denne fisken, fisken spiste godt etter noen få dager og dødeligheten var lav. De største utfordringene underveis i prosjektet har vært relatert til trengning og pumpesystem. Endringer av pumpesystem samt andre utbedringer på maskinen har forbedret resultatene fra start til slutt i prosjektet. Videre har stikkprøver av behandlingsvannet vist at en må legge stor vekt på god vannutskifting i maskinen. Erfaringer fra prosjektet viser også at en generelt må være bevisst på å bruke skånsomme trengemetoder og at håndtering av syk fisk kan medføre risiko for økt dødelighet.

Termisk avlusning er en ny ikke-medikamentell metode som kan tas i bruk som alternativ til legemidler og bør brukes sammen med andre tiltak i en helhetlig strategi mot lus. Dette prosjektet har vist at metoden, riktig brukt, kan være et effektivt behandlingstiltak med akseptabel effekt på fiskevelferd under og etter behandlingen. At metoden ser ut til å være utviklet så langt at den kan tas i bruk i full skala er en ny milepæl i FHFs arbeid for å bidra til ikke-medikamentell forebygging og kontroll av lakselus.
Prosjektet vil bidra med nødvendig dokumentasjon av velferd for laks og effekt mot lus ved bruk av ny ikke-medikamentell metode mot lakselus. Prinsippet for behandlingen består i at fisken passerer gjennom ei rørgate med vann som holder 28–32 °C i løpet av 25–30 sekunder.

Den nye metoden kan være et nytt verktøy mot lakselus og prosjektet vil bidra til å gjøre denne metoden tilgjengelig for hele næringen.

Metoden har vært i bruk i Chile, og prosjektet bygger på erfaring fra utprøvinger der, samt tidligere publisert kunnskap om effekt av temperert vann mot lus.
1. Å dokumentere velferd til fisk under bruk av termisk avlusning.
2. Å vurdere metodens effekt mot lakselus.
Ny ikke-medikamentell metodikk for behandling av fisk med lakselus kan bidra til å gjøre lakseproduksjonen mer bærekraftig, med redusert forbruk av legemidler. Det kan også redusere problemene med resistensutvikling mot legemidler hos lakselus.

Termisk behandling mot lus kan redusere kostnadene med lusebehandling. Investeringene i utstyr kan øke, men selve behandlingen forventes å medføre reduserte kostnader, da legemiddelet faller bort.
Prosjektet gjennomføres med utgangspunkt i feltforsøk ved 4 lokaliteter. Under behandling vil vannparametere logges, fiskepopulasjonen overvåkes før, under og etter behandling, og det tas ut individer for nærmere undersøkelser av velferdsparametere. Lusetelling gjennomføres på alle merder i anlegget i 2 uker før og etter behandling for å dokumentere behandlingseffekt.
 
Milepælsplan
Milepæl M1: Workshop 1: Prosjektoppstart og bestemmelse av aktivitetsplan
Milepæl M2: Planverk: Endelig prosjektplan foreligger
Milepæl M3: Notat: Ferdigstilt notat – vurderinger av velferd
Milepæl M4: Resultater: Resultater fra vurderinger av effekt mot lus foreligger
Milepæl M5: Workshop 2: Prosjektrapport ferdig
Milepæl M6*: Publisering: Manuskript ferdig skrevet til vitenskapelig publisering
*Aktuell dersom det oppnås publiserbare resultater i prosjektet

Involverte prosjektdeltakere
(FoU-miljøer, selskap, fartøy osv.)
Bremnes Seashore, Ocea, Veterinærinstitutet og tilknyttet fiskehelsetjenste. Ocea og Bremnes Seashore er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av feltforsøk. Veterinærinstituttet er ansvarlig for overvåkning og prøveuttak av fisk, samt vurdering av lusetall.
Det vil bli laget et notat rundt vurdering av velferd, samt en endelig prosjektrapport. Begge vil være offentlig tilgjengelig. Resultater formidles i arbeidsmøte (workshop) som arrangeres i forbindelse med prosjektet og i andre relevante møtesammenhenger. Dersom resultatene er publiserbare vil det bli laget en vitenskapelig publikasjon.
keyboard_arrow_up