Til innholdet

Prosjektnummer

901438

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901438
Status: Pågår
Startdato: 01.08.2018
Sluttdato: 31.07.2020

Lakselusas sensitivitet for ferskvann og varmtvann

I store deler av Norge er lakselus blitt resistent mot kjemiske avlusningsmidler. Kontroll med parasitten foregår nå i stor grad ved langvarig bading i ferskvann eller kortvarig bading i varmtvann. Dette bidrar til seleksjonspress mot parasitter som er mer tolerante for disse kontrollmetodene.

​Prosjektet skal bidra til utvikling av metoder som gjør det mulig å overvåke om det skjer en slik seleksjon og gjøre en begrenset undersøkelse i tre regioner i Norge. Arbeidet er initiert i et delprosjekt tilknyttet Sea Lice Research Centre som inngår i den Forskningsrådsfinansierte ordningen Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
Mål knyttet til arbeidspakke 1 (AP1): Lakselus sensitivitet for ferskvann og varmtvann
• Å utvikle bioassayprotokoller for testing av lakselusas sensitivitet overfor ferskvann og varmtvann.
• Å overvåke lakselusas sensitivitet mot ferskvann og varmtvann i Nord-, Midt- og Sør-Norge.
• Å utvikle molekylære hurtigmetoder for sensitivitetstesting mot ferskvann og varmtvann.

Mål knyttet til arbeidspakke 2 (AP2): Risikoanalyse: Evolusjon av ferskvanns- og varmtvannstoleranse i lakselus
• Å foreta risikoanalyse for utvikling av ferskvanns- og varmtvannstoleranse.
• Å utvikle en epidemiologisk modell for prediksjon av spredning av eventuell toleranse.
Prosjektet vil resultere i protokoller for sensitivitetstesting av lakselus mot ferskvann og varmtvann, og sørge for at disse blir tilgjengelige for bedrifter og fiskehelsetjenester langs Norskekysten. Baselinjesensitivitet for lakselus mot disse kontrollmetodene vil bli bestemt. Fremtidig overvåking av eventuell toleranseutvikling i parasittene muliggjøres. En modell for eventuell spredning av toleranse mot ferskvann etableres.

Bioassays for sensitivitet av lakselus mot ferskvann og varmtvann vil bli utviklet etter samme modell som bioassays mot kjemiske avlusningsmidler. To laboratoriestammer av lakselus ved NMBU vil benyttes i dette arbeidet. Når metodene er klare, vil de deltakende oppdrettsselskaper samle inn kjønnsmodne hunnlus fra utvalgte anlegg i tre ulike distrikter og sende disse for kultivering ved forsøksstasjonen. Neste generasjon parasitter vil sjekkes for sensitivitet med de utviklede metodene. Populasjoner som viser avvikende sensitivitet (lav versus høy toleranse) vil bli underlagt molekylærbiologiske undersøkelser (RNAseq) for å identifisere forskjeller i genuttrykk. Dersom klare kandidatgener kan påvises vil det bli forsøkt utviklet molekylære hurtigmetoder for disse. Prosjektet vil bygge på resultater fra et delprosjekt tilknyttet Sea Lice Research Centre.

Prosjektorganisering
Prosjektet vil ledes av NMBU. Prosjektdeltakere vil være NMBU, Marine Harvest, Lerøy, Cermaq og PatoGen. Oppdrettsselskapene vil stå for innsamling av parasitter fra aktuelle anlegg og forsendelse av disse. NMBU vil stå for utvikling av bioassays, oppdyrking av parasitter i laboratoriet, overvåking av sensitivitet og molekylærbiologisk forskningsarbeid. PatoGen vil stå for utvikling av molekylære hurtigmetoder på grunnlag av identifiserte kandidatgener. Den epidemiologiske delen av prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med partnere i Canada og USA.
Resultatene vil bli formidlet til andre forskningsmiljøer via publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale og nasjonale konferanser. De vil bli formidlet til oppdrettsselskaper og fiskehelsepersonell gjennom fagmøter og fagtidsskrift. De vil også bli formidlet til allmenheten gjennom media dersom den generelle interessen tilsier dette.​
keyboard_arrow_up