Til innholdet

Prosjektnummer

900815

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900815
Status: Avsluttet
Startdato: 05.07.2012
Sluttdato: 31.10.2015

Fullskalaforsøk med strømgjerde mot lakselus

Før oppstart av prosjektet oppsto en rekke tekniske utfordringer som var antatt løst tidligere. Teknisk funksjon av konseptet var en forutsetning for oppstart av de biologiske testene, og fremdrift ble kraftig forsinket. Prosjektet med storskala testing og dokumentasjon av strømgjerde mot lakselus ble derfor satt “på vent” til de tekniske utfordringene forhåpentlig ble løst.
 
Vinteren 2014/2015 ble det klart at Lerøy SFG planla utsett av teknologien for fullskala testing i eget anlegg og i egen regi. Etter avtale med SFD, involverte oppdrettere, forskerne og Lerøy SFG ble FHF-prosjektet avsluttet uten at det reelt forelå resultater.
FHF sitt engasjement har bidratt til at SFD og ikke minst deres teknologileverandører, særlig Nexans, har brukt store egne ressurser på å finne ut av de rent teknologiske utfordringene. Dette har bragt teknologien så langt at Lerøy SFG tok sjansen på å teste ut videre for egen regning og risiko. Per årsskiftet 2015/2016 er det så vidt FHF kjenner til ikke noen videre fremgang i dette arbeidet, så det er uklart om dette er en teknologi som kan/vil få betydning.
Det er gjennomført innledende dokumentasjon av at strømpulser ser ut til å bidra til reduksjon av påslag av lakseluslarver i oppdrettsanlegg. I forsøk i mindre skala var nypåslag av lus fordelt med 20–30 % av antallet i forsøksgruppene og 70–80 % i kontrollgruppene.
Å optimalisere, oppskalere til fullskala, og studere biologiske effekter ved bruk av den norskutviklede teknologien Seafarm Pulse Guard (SPG).
Hvis prosjektet viser at de lovende resultatene fra liten skala er overførbare til fullskala anlegg vil det være et viktig bidrag for å redusere bruk av medikamentell behandling mot lakselus.
SFD AS vil i samarbeid med Marine Harvest Norge AS, utføre et feltforsøk med en fullskala utgave av SPG-systemet på et stålanlegg (2 stk. 20 x 20), på Alsåkervik i Sunnhordland. På denne lokaliteten produserer Marine Harvest stamfisk og forsøksfisken vil ha en snittvekt på ca. 4 kg. Feltforsøkets planleggingsfase omfatter besøk av lokalitet og dialog med røkterne på anlegget. Videre har prosjektgruppen og underleverandører hatt flere møter for samkjøring av prosjektet. Hele prosjektet vil kreve ca. 25 km kabler, en stk. power supply, 8 pulsgeneratorer og 220 meter nett med 10 meters dybde.

I Fase 2 er klargjøring av underenhetene for montering på oppdrettslokaliteten. Videre vil det utføres stresstester av systemets hardware. Arbeidet utføres ved SFDs lokaliteter i Hjelmeland kommune.  

Fase 3 og 4 av feltforsøket har i tillegg til å vise systemets reduserende effekt på lakselusinfisering, som formål å belyse eventuelle svakheter i systemet i forhold til miljøet det utsettes for og driftssikkerhet. Dokumentasjon av systemets underenheters toleranse for interne og eksterne belastninger utføres av personell fra SFD, og ved daglig kontroll av enhetene og ukentlig filming av nettet med påmonterte elektroder. Videre vil systemet kontinuerlig overvåkes via automatisk PLS-målesystem, og ved alarm vil kvalifisert personell rykke ut.

IRIS Biomiljø AS, som er med i prosjektgruppen på dette prosjektet, deltar også i et separat samarbeidende prosjekt som er delfinansiert av Havbruksprogrammet i Norges forskningsråd. Sistnevnte prosjekt vil overvåke systemets biologiske konsekvenser som systemets effekt på lakseluspåslag, eventuelle effekter på laks og begroingsorganismer.

Systemets effekt på lakselus vil trolig bli avklart i løpet av de første seks måneder av forsøket, den delen av forsøket FHF delfinansierer. Forsøket vil hvis resultatene fra de seks første måneder tilsier det fortsettes ytterligere 12–18 måneder, totalt 18–24 måneder, grunnet utforskning av systemets holdbarhet og driftssikkerhet. 
Det legges opp til flere åpne møter i løpet av gjennomføringen av fullskalaforsøket, der aktører i næringen inviteres til å delta. I utgangspunktet blir det ett møte ved oppstart av forsøket, minst ett i løpet av forsøkets første måned og ett eller to videre. Ett eller flere av disse kan være i form av åpent besøk på stamfiskanlegget der utprøvingen vil foregå. I tillegg vil det bli utarbeidet åpne rapporter i løpet av prosjektet.
keyboard_arrow_up