Til innholdet

Prosjektnummer

900901

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900901
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2013
Sluttdato: 30.06.2014

Validering av reproduksjonsmodell for lakselus / Validating the sea lice reproduction model

Hovedmålet med studien var å validere (etterprøve) en reproduksjonsmodell for lakselus, Lepeophtheirus salmonis, ved å undersøke om man fant en sammenheng mellom klekking og abundans (forekomst per fisk) av voksne hunnlus i merden. For å oppnå dette ble det samlet lus fra lokaliteter som ikke hadde blitt kjemisk behandlet mot lakselus det samme året og som hadde lave lusenivåer.

Totalt ble 319 voksne hunnlus med eggstrenger samlet inn fra 2743 fisk fra 53 merder på 9 lokaliteter. Totalt klekket ca. 55 % av eggstrengene. Ingen assosiasjon mellom klekking og abundans av voksne hunnlus med eggstrenger i merd ble påvist. Det ble heller ikke funnet noen variasjon i klekkerate mellom lokaliteter og merder.

Den lave klekkeraten underbygger ikke modellen presentert av Heuch og Mo (2001), hvor det antas at alle hunnlusene gjennomgår en vellykket reproduksjon.

Det ble funnet at fargen på eggstrengene kunne predikere klekking av eggene. Det lave antallet lokaliteter som ble prøvetatt vil påvirke utfallet av en slik studie da styrken på analysene blir lav.

Et sidefunn i studien var den store variasjonen i lusetall mellom merdene på ett og samme anlegg. Mer enn 65 % av variasjonen i forekomst av voksne hunnlus per fisk var på merdnivå og en så stor andel kan være av betydning når man utarbeider kontrollstrategier.
En teoretisk modell for reproduksjon hos lakselus viser at ved lave lusenivå vil en stadig mindre andel av eggstrengene fra kjønnsmodne hunnlus være befruktet. Prosjektet ønsker å validere denne modellene med å sample eggstrenger fra merder med varierende lusenivå.
• Å validere reproduksjonsmodellen for lakselus.
• Å undersøke sensitivitet og spesifisitet ved feltdiagnostikk av befruktning av lakselus slik at veterinær eller oppdretter selv kan sjekke befruktning på merdkanten.
Følgende nytteverdi er forventet:
• Kunnskap fra prosjektet vil bidra til mer målrettet kontroll av lus mot situasjoner hvor reproduksjon av luselarver er høy.
• En vil få mulighet for lokalitet og oppdrettsselskaper til å dokumentere reell produksjon av luselarver og dermed vise verdi av å holde lave nivå.
• Kunnskap om begrenset klekkesuksess og dermed reproduksjon ved lave nivå vil være med å stimulere utvikling av verktøy og strategier som bedre muligjør kontinuerlig lave lusenivå.
• Endelig vil prosjektet ha en overordnet nytteverdi ved å bruke kunnskap fra prosjektet slik at en oppnår redusert produksjon av luselarver, redusert smittepress på både villfisk og oppdrettsfisk, potensielt reduserte kostander ved lusekontroll og en mer bærekraftig laksenæring.
Prosjektet skal samle inn lus med eggstrenger fra merder med ulik lusemengde. Ved prøveuttak skal det visuelt vurderes om hunnlusa er befruktet. Eggstrenger skal klekkes i laboratorium og klekkesuksess angis. Innsamling av lus skal skje i samarbeid med oppdrettsfirma.
 
Milepæler
1. Pilotstudie, ferdig juni 2013
2. Feltinnsamling av lus, ferdig november 2013
3. Laboratoriearbeid, ferdig desember 2013
4. Dataanalyser, ferdig mars 2014
5. Rapportering og publikasjon, ferdig juni 2014
Følgende er planlagt:
• Artikkel i Norsk Fiskeoppdrett om lusereproduksjon og fertilitetstesting av lus på merdkanten.
• Møte med oppdrettere og Mattilsynet for å formidle resultater fra prosjektet med tanke på lusekontroll på enkeltlokalitet.
• Fagartikkel i internasjonalt tidsskrift.
• Rapport til FHF.
• Presentasjon på norsk på Havbruk 2014, eventuelt som poster.
• Presentasjon på engelsk på SeaLice 2014-konferansen, eventuelt som poster.
keyboard_arrow_up