Til innholdet

Prosjektnummer

900790

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900790
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2012
Sluttdato: 30.10.2012

Sporing av lakselusens opphav: Villaks eller oppdrettslaks som vertsfisk

I prosjektet er ulike kjemisk-analytiske metoder evaluert og testet ut for analyser av enkeltindivid av lakselus i copepodittstadiet. Metodene som er testet ut er:
• fettsyresammensetning
• isotopforhold (d15N og d13C)
• elementsammensetning
I tillegg er det gjort en evaluering av om innholdet av antioksidanter og isomere av astaxanthin som kan være mulige sporingsmarkører for lakselusens opphav.

Resultatene viser at for noen av metodene (f.eks. d13C) er det mulig med analyser av enkeltindivider, mens det for andre metoder (f.eks. fettsyresammensetning) er behov for ytterligere metodeutvikling for å komme så lavt ned i prøvemateriale. For flere av analyttene sees det forskjeller hos copepoditter i forhold til om morlus satt på vill eller oppdrettsfisk.
Den kjemiske sammensetning til villaks og oppdrettslaks er forskjellig primært basert på grunn av ulik kjemisk sammensetning i fôret til villaks og oppdrettslaks, samtidig vil kjemisk sammensetning av vannkvaliteten påvirke den kjemiske sammensetningen i fisken. Ulike studier viser at den kjemiske sammensetningen av en hunnlus delvis gjenspeiler kjemisk sammensetning til verten. Videre vil lakseluslarver trolig gjenspeile hunnlusens kjemiske sammensetning helt til den som copepoditt selv tar opp næring fra sin nye vert, hvor den gradvis vil reflektere vertens sammensetning. Som tidligere nevnt tar lakselus til seg utelukkende næring fra verten, dvs. slim, skinn og blod på fisk.

Å skille larver/egg fra hunnlus som har sittet på henholdsvis oppdrettet og villfisk vil kunne gjøres ved å identifisere den kjemiske forskjellen i larver/egg fra de ulike vertsfiskene. I et slikt arbeid må ulike relevante metoder testes som; grad av tilstedeværelse av sporelementer fra egg til voksne luseindivider, morfologiske undersøkelser, fettinnhold og fettsammensetning (lipidklasser/fettsyrer), og analyse av stabile isotoper.
Å undersøke ulike analysemetoders egnethet for å analyse direkte eller indirekte på enkeltlus i ulike stadier, for i første fase finne ut om det i det hele tatt er mulig å analysere forskjeller mellom så små individer som lakseluslarver på en hensiktsmessig måte.
Spredningsdynamikk av lus mellom oppdrettsfisk og villfisk er lite kjent. Men ulike modeller for spredning av lus er utviklet. Man vet at tilstedeværelse av oppdrettsaktivitet øker påslaget av lus på villfisk, men sporing av lus mellom oppdrettsfisk og villfisk er lite kjent. Resultatene fra første fase vil være avgjørende for beslutning om å gå videre med forskning for å teste og validere muligheten for å bruke identifiserte analysemetoder for sporing.

Det vil bli samlet inn vertsfisk og lus fra oppdrettsanlegg og fra villfangst (lus fra villaks). I første omgang vil det bli lagt vekt på at prøvematerialet er så “likt” som mulig når det gjelder geografi, tid, etc. for å utelukke andre variabler enn vill/oppdrett. Det vil bli samlet inn voksne hunnlus med eggstrenger (fra villaks) til klekkeriforsøk. Voksne hunnlus, eggstrenger og andre stadier av lus blir frosset ned for senere analyser.

FHF ønsker en metode som tar utgangspunkt i enkeltlus/larve, den endelige metoden må derfor kunne benyttes på copepoditter (det siste av tre frittsvømmende stadier for lakselus og som infiserer laksen) som man finner på laks (og evt senere stadier av lakselus som sitter på fisk). Egg og larver fra lakselus er små av størrelse (lengde/bredde hos nauplius 1 og 2 (de to første frittsvømmende stadiene) er fra 0.45-0.62/0.23-0.30 mm og copepoditt fra 0.66/0.71/0.22-0.25 mm. Det finnes ikke tilgjengelig data på vekt av lus fra ulike utviklingsstadier, og lite data på kjemisk sammensetning (vekt, prosent fett, prosent protein, prosent aske). Det er derfor viktig med en kjemisk karakterisering av lakselus, og uttesting av ulike analysemetoder med sikte på prøvemengder av lus fra ulike stadier for å se hvilke analysemetoder som er aktuelle for analyser av enkeltlus (copepoditt). For å få et mål på nøyaktigheten i metodene, er det ønskelig å analysere på likest mulig lus, dvs. lus av samme opphav fra kontrollert klekkeriforsøk.

Resultatene fra fase 1 skal formidles i en åpen rapport som kan danne grunnlag for beslutning om videreføring av forskningen eller ikke.
keyboard_arrow_up