Til innholdet

Prosjektnummer

900950

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900950
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2013
Sluttdato: 30.06.2014

Kunnskapsoppsummering: Lakselus og effekter på sjøørret

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
Lakselus er en ekstern parasitt på laksefisk i sjøen. Oppdrettslaks kan også være verter for lakselus, og åpne merder med oppdrettslaks bidrar derfor til økt produksjon av lakselus i kystområdene. Formålet med denne rapporten er å oppsummere kunnskap om effekter av lakselus på sjøørret basert på gjennomgang av internasjonale vitenskapelige publikasjoner i journaler og bøker med fagfellevurdering (peer-review). Referanser til såkalt “grå litteratur”, som tekniske rapporter, er i liten grad inkludert. Undersøkelsene som er gjennomgått omfatter alt fra laboratorie- og feltundersøkelser av effekter på individuelle fisk til undersøkelser av bestandseffekter.

Lakselus spiser vertsfiskens slim, skinn og vev og forårsaker sår og vevsskader. Laboratorie- og feltundersøkelser har vist at lakselus kan forårsake ubalanse i fiskens osmoregulering (dvs. saltbalanse), fysiologisk stress, anemi, redusert appetitt og vekst, økt sårbarhet for sekundære infeksjoner, redusert sykdomsmotstand og økt risiko for dødelighet hos individer av sjøørret.

Sjøørret i oppdrettsfrie områder har generelt lave nivå av lakselus. I oppdrettsintensive områder varierer nivået betydelig mellom ulike undersøkelser og områder, fra lave nivå sammenlignbart med oppdrettsfrie områder til så høye nivå at de innebærer en risiko for betydelig økt dødelighet forårsaket av lakselus. Flere undersøkelser har vist høyere lakselusnivå på vill sjøørret nær oppdrettsanlegg sammenlignet med lenger unna. Dette er spesielt fremtredende i områder nærmere oppdrettsanlegg enn 30 km. Blant laksefisk er sjøørret særlig sårbar for lakselus fordi de oppholder seg nær kysten under hele sjøoppholdet, i samme type områder som oppdrettsanleggene gjerne er lokalisert.

Basert på undersøkelsene som er gjennomgått kan det konkluderes med at lakseoppdrett medfører økt mengde lakselus i sjøen, og at til tross for tiltak som rutinemessig gjennomføres så har ville sjøørretbestander i intensive oppdrettsområder blitt negativt påvirket av lakselus ved redusert vekst og økt dødelighet i sjøen. Reduksjonen i ville sjøørretbestander på grunn av lakselus kan i de fleste tilfeller ikke tallfestes på grunn av mangel på omfattende feltdata og undersøkelser av bestandseffekter.

Bestandseffekter av lakselus har blitt kvantifisert hos laks ved å sammenligne vekst og overlevelse i sjøen hos grupper av utsatt fisk som har blitt kjemisk beskyttet mot lakselus med ubeskyttede kontrollfisk. Det finnes få slike undersøkelser hos sjøørret, men resultatene for laks tyder på at i gjennomsnitt 12–44 % færre gytefisk er potensielle nivå av ekstra dødelighet som et resultat av lakselus i oppdrettsintensive områder. Undersøkelser hos laks representerer trolig minimumsestimat for dødelighet hos sjøørret ved de samme lokalitetene, fordi laksesmolt vandrer raskt gjennom kystnære områder på vei til oppvekstområdene i havet, mens sjøørreten forblir i de kystnære områdene under hele sjøoppholdet.

Lakselus medfører ikke økt fare for at ørret skal utryddes som art, men lusa kan endre livshistoriestrategien hos sjøørreten. Siden bare en del av ørreten vandrer til sjøen, vil redusert vekst og overlevelse minke fordeler ved sjøvandring, og kan dermed resultere i seleksjon mot sjøvandring i områder med høye lusenivå. I ekstreme tilfeller kan slik seleksjon medføre at livshistoriestrategien med sjøvandring forsvinner lokalt. Bestander som utnytter små bekker og elver med ustabile miljøforhold i deler av året, og som dermed er avhengige av å være i sjøen for å overleve gjennom slike perioder, er spesielt sårbare. For større vassdrag med stabile forhold for ørret gjennom hele året er det en mindre risiko for tap av ørreten. En betydelig reduksjon eller tap av sjøvandrende individer kan imidlertid medføre (1) redusert framtidig rekruttering, og (2) redusert eller tapt høstbart overskudd av ørret for fiske.

Tap av vekstmuligheter for ørret i sjøen og redusert rekruttering til gyting kan totalt sett medføre redusert produksjon av ørret, og at det blir færre storvokste individ som gjerne er målet for fiskere. Slike individer bidrar i tillegg med store bidrag til eggdeponering i bestanden. Effekter av lakselus kan også medføre endret genetisk sammensetning og diversitet blant sjøørret, samt at sjøørret-bestander kan endres til å bli mer ferskvannsstasjonære. Overvåking av ville bestander tyder på at slike endringer allerede har skjedd i noen vassdrag i oppdrettsintensive områder. Mangel på omfattende langtidsovervåking av sjøørretbestander og undersøkelser av bestandseffekter av lakselus medfører imidlertid at det ofte er vanskelig å trekke slike konkrete konklusjoner.

Tema for den den faglige sluttrapporten er effekter av lakselus på sjøørret, men sjøørretbestander påvirkes også av andre menneskeskapte påvirkninger. Det er lokal og regional variasjon i betydningen av ulike påvirkningsfaktorer, og status for sjøørreten varierer innen utbredelsesområdet. Andre menneskeskapte påvirkningsfaktorer inkluderer klimaeffekter, forurensing, overfiske, og sykdommer forårsaket av virus, bakterier, sopp og andre parasitter. Noen av disse påvirkningene kan knyttes til økt oppdrettsaktivitet, vannkraftproduksjon og andre elvereguleringer, vandringshindre og habitatendringer. Effekter av samspill mellom to eller flere slike påvirkningsfaktorer kan være komplekse og uforutsigbare. For sjøørretbestander som er utsatt for negative menneskeskapte påvirkninger både i ferskvann og sjøen, er det behov for koordinerte tiltak.

 
  • Final report: Effects of salmon lice on sea trout – a literature review
    NINA. Report 1044. August 2014. By Eva B. Thorstad (Norwegian Institute for Nature Research, Norway), Christopher D. Todd (University of St. Andrews, UK), Pål Arne Bjørn (Institute of Marine Research, Norway), Patrick G. Gargan (Inland Fisheries, Ireland), Knut Wiik Vollset (Uni Environment, Norway), Elina Halttunen (Institute of Marine Research, Norway), Steinar Kålås (Rådgivende Biologer, Norway), Ingebrigt Uglem, Marius Berg and Bengt Finstad (Norwegian Institute for Nature Research, Norway).
  • Note: Effects of salmon lice on sea trout: A literature review
    NINA-Norsk institutt for naturforskning. December 2013. Prepared by Bengt Finstad et al.
Kunnskap om sjøørret og dens biologi er nylig utfyllende oppsummert i Finstad et al. (2011) og Jonsson & Jonsson (2011). Problemstillinger knyttet til lakselus og effekter på sjøørret er undersøkt både i nasjonal og internasjonal forskning, men kunnskapen er ikke sammenstilt på en enhetlig måte. Dette vil være hovedfokuset for den forslåtte kunnskapsoppsummeringen.
• Å kartlegge av miljøer nasjonalt og internasjonalt som jobber med disse problemstillingene.
• Å gjennomgå og oppsummere kunnskapsstatus nasjonalt og internasjonalt, både med vekt på publiserte rapporter og internasjonale publikasjoner.
• Å evaluere metodikk og analyser for tilstandsovervåking
• Å benytte sjøørret som proxy (stedfortreder) for indikator av lus på villaks
• Å foreta risikobetraktninger
• Å oppsummere kunnskapsbehov på kort og lang sikt, samt oppsummere hva som trengs av ny forskning for å dekke kunnskapsbehovet.
En kunnskapsoppsummering på lakselus og effekter på sjøørret vil gi oppdrettsnæringen, forvaltningen og forskningsinstitusjoner en samlet og oppdatert oversikt over hva som foreligger av dokumentert kunnskap, og implisitt også hva som mangler av kunnskap. Der det foreligger manglende kunnskap vil dette bli beskrevet på en måte som kan brukes til dokumentasjon av fremtidige forskningsbehov.
Å lage en vitenskapelig forsvarlig kunnskapsoppsummering både på norsk og engelsk, samt en fagfellevurdert ”review”-artikkel (kritisk gjennomgang av kunnskapen på området) er i følge prosjektgruppen et omfattende arbeid som vil kreve betydelige ressurser.

I tillegg til norske partnere, vil også internasjonale nøkkelpartnere fra Irland og Skottland involveres for å sikre at kunnskapsoppsummeringen vil inneholde så oppdatert internasjonal kunnskap som mulig.

Fremdrift og gjennomføring er planlagt som følger:
• Prosjektadministrasjon (NINA)
• Oppstartsmøte i november 2013 som inkluderer internasjonale partnere
• Fordeling av oppgaver og arbeid for kunnskapsoppsummeringen
• Gjennomgang og statusrapport per desember 2013
• Prosjekt- og skrivemøte med gjennomgang av status og videre fordeling av oppgaver i januar 2014
• Oppfølging av prosjektet fortløpende fra februar 2014 og utover prosjektperioden – telefonmøter samt fysiske skrivemøter
• Åpent møte i mai 2004
• Rapport og publikasjon innen juni 2014
Prosjektet vil munne ut i en norsk og engelsk sluttrapport, samt klargjøring av et manus til innsendelse av en såkalt “review”-artikkel med fagfellevurdering for publisering i et internasjonalt tidsskrift (f. eks. Aquaculture Environment Interactions).

Presentasjoner på møter og konferanser som dekker både forskning, forvaltning og oppdrettsnæringen vil bli gjennomført. Resultatene fra rapporten vil formidles på nasjonale og internasjonale møter og konferanser. Her kan et mål være blant annet lakseluskonferansen Sealice 2014 i Portland, Maine i september 2014. Andre former for presentasjon av oppdraget vurderes i samråd med FHF.
keyboard_arrow_up