Til innholdet

Prosjektnummer

901784

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901784
Status: Pågår
Startdato: 01.09.2022
Sluttdato: 30.09.2024

Oppsamlingsteknologi for lus som faller av under trenging og bevegelige lus sin evne til spredning og reinfeksjon av ny laks

​Under trenging og håndtering av laks i merd antas det at variable, ofte betydelige mengder lus faller av. Denne lusen forventes å være i de bevegelige stadier (preadult 1, 2 og voksne lakselus og voksne skottelus) og kan infestere villfisk, oppdrettsfisk ved andre anlegg eller re-infestere eget anlegg. Det er åpenbart at denne bør samles opp og destrueres. Oppsamling kan også redusere behovet for ytterligere, fremtidige avlusinger som både er stressende for fisken og kan påvirke dens produksjonseffektivitet og velferd negativt. Fremtidig teknologi for oppsamling av lus kan også kombineres med mer skånsom trenging av laks og øke velferden.

Halvparten av prosjektet vil dokumentere generelle krav til oppsamlingsduk, kvantifisere tap ved håndtering og trenging, teste ut prinsippet med oppsamling og gjennomføre storskala demonstrasjonsforsøk med den utviklete teknologien Askviknota CatchLICE inkludert velferdsvurdering.

I annen halvpart av prosjektet er målet å vurdere lusens sin adferd etter tap av vert, dens overlevelse og evne til å reinfisere. For å analysere og begrense negative konsekvenser av slik smitte vil vi modellere transporten av lus og engasjere sluttbrukere i diskusjoner av tiltak for å minimere slik smitte.
​Mål
I. Å utvikle, teste og dokumentere grunnlaget for og teknologi for oppsamling av lus som faller av i forbindelse med håndtering og trenging og vurdere dens effekt på laksens velferd.
II. Å finne ut i hvor stor grad og under hvilke forhold ulike stadier av lakse- og skottelus som faller av i forbindelse med håndtering og trenging kan infestere laks på nytt på samme lokalitet og over større avstander.

Delmål (med tilknyttede arbeidspakker)
1. Å dokumentere nødvendige krav til filter, materialvalg i oppsamlingsduk eller tilsvarende for å sikre effektiv oppsamling av ulike stadier av lakse- og skottelus (AP1).
2. Å teste vitenskapelig og dokumentere effekt av duk for oppsamling av lus i realistisk skala forsøksanlegg med hensyn til oppsamlingseffektivitet, trengetid/-grad og påvirkning av fiskevelferd (AP2).
3. Å utvikle bruk og dokumentere teknologi for oppsamling av bevegelige lakse- og skottelus i kommersiell skala anlegg med fokus på effektivitet, kapasitet og dyrevelferd (AP3).
4. Å undersøke hvordan tid og fysiske forhold påvirker overlevelse av bevegelige lus uten vert, og teste om evnen til reinfeksjon av nye verter (AP4).
5. Å undersøke atferden til bevegelig lus som mister sin vert og gi kunnskapsgrunnlag for å modellere lusens transport og reinfeksjons risiko (AP5).
6. Å modellere bevegelige lus sin realistiske spredning mellom merder og anlegg basert på AP2–AP5 (AP6).
​Lakse- og skottelus er et fiskevelferdsproblem og bidrar til mange behandlinger som reduserer vekst og velferd hos laks. Utslipp av bevegelige lus kan gi infestasjon av annen laksefisk i nærheten, både vill og oppdrettet. Prosjektet vil ta for seg utfordringer og teknologiske løsninger for å utvikle og dokumentere metoder for oppsamling av lus som faller av under håndtering og trenging. Hvilke krav som stilles til oppsamlingsduk, hvor effektiv er den og hva er effekten på vannmiljø og dyrevelferd er viktige spørsmål som belyses. Nylige funn fra tidligere og pågående FoU-prosjekter vil sammen med prosjektet systematiseres og brukes for å dokumentere bruk. Effektiv og veldokumentert bruk av luseoppsamling under trenging og håndtering som et målrettet forebyggings- og kontrolltiltak vil på sikt kunne øke lønnsomheten hos næringen.

Dersom det transporteres lus mellom merder og mellom oppdrettsanlegg, vil håndtering av luseinfisert fisk påvirke lusenivået for det enkelte oppdrettsanlegget, men også i regionen. Resultatene som oppnås i prosjektet vil være verdifulle for den enkelte oppdretter som har behov for å iverksette forebyggende tiltak for å unngå utslipp av mobile lus i miljøet, men også for tilsynsmyndigheter da dette kan ha betydning for plutselige endringer i lusenivået.

For bedriftspartnere vil resultatene i prosjektet kunne bidra til å målrette videre designarbeid og utvikling av konseptets egenskaper for å oppnå enda bedre effekt, samt å gjøre systemet mer intuitivt og brukervennlig under ulike operasjonelle forhold. Videre vil observasjoner og resultater fra de ulike arbeidspakkene gi Askvik Aqua og OK Marine dokumentert kunnskap som kan nyttes til å utvikle gode opplæringsopplegg for oppdrettere, og derved heve kvaliteten på selve bruken av systemet.
​Det faglige arbeidet i prosjektet er organisert i seks arbeidspakker (AP-er):
AP1: Prosjektet vil først utføre kombinasjon av grunnleggende studier for å dokumentere hvilke typer duk/not som er egnet for oppsamling i forhold til materialvalg, lysåpning, vannstrømbetingelser og lusestørrelse.

AP2: Vitenskapelige tester utføres i kontrollerbare, realistiske forsøksskala merder (175–2000 kvm.) med kombinasjoner av duk som samler opp all lus, tradisjonell orkastnot, Askvik-nota og eventuelt andre.

AP3: Repetitive oppsamlingstester utføres ute hos kommersielle oppdrettere i merder og anlegg (hovedsakelig hos MOWI).

AP4: Overlevelse av lus etter å ha falt av, og mulighet for reinfeksjon undersøkes.

AP5: Luseatferd etter å ha falt av studeres i detalj.

AP6: Modellering av distribusjon av bevegelige lus som har falt av gjennomføres.
​Vitenskapelige artikler vil bli publisert med åpen tilgang og følges opp av nyhetssaker på HI sine nettsider (hi.no) og akvakulturpressen som kyst.no, ilaks.no, intrafish.no, thefishsite.com. Rapporter til FHF vil i hovedsak publiseres som HI-rapporter og dermed automatisk være offentlig tilgjengelig. Presentasjoner direkte for næringen vil bli gitt på havbrukskonferanse Frisk Fisk (2023 eller 2024), Havbruk 2023 og European Aquaculture Society 2023. På slutten av prosjektet vil man lage en podcast som forklarer hovedfunnene i prosjektet.
keyboard_arrow_up