Til innholdet

Prosjektnummer

901822

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901822
Status: Pågår
Startdato: 09.03.2023
Sluttdato: 31.05.2024

Utvikling av hurtigtest for påvisning av listeria i havbruksnæringen: Et mulighetsstudium

Bakterieslekten listeria består av flere arter der Listeria monocytogenes er den som forårsakersykdom hos mennesker. L. monocytogenes er en av de matpatogene bakteriene man bekymrer seg mest over i norsk matindustri da den er vanlig forekommende i naturen og produksjonsmiljø. Årsaken til listeria-smitte er som oftest inntak av kontaminerte spiseklare produkter.

Det er viktig for sjømatnæringen med best mulig kunnskap om nye løsninger for forebygging og håndtering av listeria. FHF ønsker i den forbindelse å finansiere et mulighetsstudium for å avklare om det er faglig og teknisk mulig å utvikle en metodikk som påviser eventuell forekomst av listeria i løpet av 20–30 minutter og hvilke økonomiske kostnader som eventuelt vil kreves.
​Hovedmål
Å kartlegge om en utvikling av hurtigtest (20–30 minutter) for påvisning av listeria i havbruksnæringen er gjennomførbart.

Delmål (med tilhørende arbeidspakker (AP-er))
• Å kartlegge funksjonelle spesifikasjoner og nåværende metodikk (AP1).
• Å kartlegge funksjonelle spesifikasjoner for den ideelle hurtigtesten.
• Å gi en faglig oversikt over eksisterende tester på markedet og teknologien bak.
• Å gi en oversikt over sensitivitet, tid og eventuell validering etter ISO 16140-2:2016 for de mest lovende metodene.
• Å kartlegge nye lovende metoder og teknologier (AP2).
• Å gi en sammenfatning av mulighetsrommet til nåværende teknologier og vurdere gjennomførbarheten av å utvikle en ny og raskere test.
• Å vurdere de økonomiske kostnadene knyttet til utvikling og validering av en ny hurtigtest.
• Å ferdigstille rapport som også identifiserer vesentlige kunnskapshull og FoU-behov for å sikre raks og sikker kontroll av listeria på laks i havbruksnæringen i fremtiden.
• Å formidle kunnskap om eksisterende og framtidige hurtigmetoder (AP3).
• Å presentere resultater i bransjeblader, bransjemøter, nyhetssaker og rapporter.
Prosjektet vil gi næringen en oversikt over ulike metoder på markedet med fordeler og utfordringer. Prosjektet vil videre gi en oversikt over mulighetsrommet for å utvikle en raskere metode for deteksjon av listeria. Prosjektet vil gi et grunnlag for å vurdere mulighetene for en innsats i utvikling av enda raskere deteksjonsmetoder til bruk i sjømatnæringen.
Prosjektet er organisert i følgende arbeidpakker:

Arbeidspakke 1
Kartlegge funksjonelle spesifikasjoner til den ideelle hurtigtesten og gi en oversikt over dagens status. I tillegg til et litteraturstudium vil det bli utført én markedsundersøkelse og én brukerundersøkelse.

Arbeidspakke 2
Utarbeide en oversikt over nye lovende metoder og teknologier og mulighetsrommet for å utvikle en ny hurtigmetode for listeria. Lage en oversikt/database over metoder/teknologi med egenskaper/fordeler/ulemper samt en oversikt over metoder med potensiale for forbedring/nye konsepter. Identifisere barrierer for videreutvikling og kommersialisering og vurdere de økonomiske kostnadene knyttet til utvikling av ny hurtigmetode i samarbeid med utstyrsleverandører.

Arbeidspakke 3
Spre kunnskap om muligheter og begrensninger med hurtigmetoder for påvisning av listeria til norsk laksenæring og andre interessenter (fagrapporter, bransjemøter, webinar, Nofimas kanaler). 
​Følgende formidling er planlagt:
Fagrapporter vil legges ut på FHFs nettside
Bransjemøter og webinar for næringen
Resultater gjøres kjent gjennom oppslag på Nofimas nettside og gjennom sosiale medier.
keyboard_arrow_up