Til innholdet

Prosjektnummer

901821

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901821
Status: Pågår
Startdato: 01.03.2023
Sluttdato: 31.12.2024

Forebygging av listeria hos laksefisk ved hjelp av rengjøring og desinfisering av produksjonsanlegg

Listeria monocytogenes er en av de dødeligste bakteriene som smitter gjennom mat, og får derfor høy oppmerksomhet hos mat- og helsemyndighetene og alle ledd i sjømatproduksjonen fram til konsument. Forskning og erfaring har vist at listeria kommer inn i produksjonsmiljøet fra fiskeråvarer eller på grunn av dårlig soneskille og at den kan etablere seg i nisjer i miljøet som er vanskelig å nå ved renhold. For å forebygge listeria er viktigste tiltak 1) å sørge for at den ikke finne nisjer der den kan overleve i produksjonsutstyret og 2) sørge for at listeria som kommer inn (f.eks. fra råvarer) fjernes under renholdet.

Listeria er gode til å danne biofilmer og er derfor ekstra vanskelig å fjerne. Listeria kan vokse som biofilmer på alle typer laksefraksjoner – fettrike, proteinrike og blod, men best i de to førstnevnte. Typiske hustammer av listeria er ikke bare ekstra gode til å danne biofilm, de har beskyttelsesmekanismer mot drapseffekten av lut, som er et viktig virkestoff i vaskemidler samt mot kationiske tensider eller oksidative midler, som er de vanligste virkestoffene i desinfeksjonsmidler. Det er behov for renholdsløsninger som er mer bærekraftige, både fra et effekt, HMS-, økonomisk, miljø- og korrosjonsperspektiv.
Hovedmål
Å utarbeide en anbefaling for bekjempelse av Listeria monocytogenes i sjømatnæringen gjennom vask og desinfeksjon basert på beste nåværende praksis og nye muligheter.

Delmål
• Å skaffe oversikt over listeria-forebyggende tiltak nasjonalt og internasjonalt med fokus på renhold.
• Å skaffe vitenskapelig basert dokumentasjon av effekt.
• Å utarbeide beste praksis veileder for renhold i sjømatnæringen.
• Å spre faktabasert ny kunnskap til sjømatnæringen.
Dette prosjektet vil:
• gi norsk sjømatnæring en total oversikt over renholdsbaserte listeria-forebyggende tiltak som benyttes i relevante matnæringer i Norge og utlandet
• etablere en åpen kunnskapsbase med informasjon og dokumentasjon om listeria-forebyggende tiltak som anvendes i nasjonal og internasjonal matproduksjon
• identifisere og informere om teknologier eller renholdsstrategier som er nye eller anvendt i annen bransje som kan gi økt listeria-kontroll og være egnet for bruk i norsk sjømatnæring
• gi grunnlag for å teste ut og validere lovende, nye renholdsteknologier rettet mot listeria
• utforme en “beste praksis”-veileder basert på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og erfaringer

Dette vil kunne gi betydelig næringsnytte i form av bedre produkshygiene med reduserte nivåer av listeria på norsk laks og lakseprodukter og dermed bidra til økt konkurranse- og bærekraft, færre tilbakekallinger og forbedret markedsadgang for norsk laksenæring. Prosjektet vil bidra til økt mattrygghet og mindre risiko for uønskede hendelser som listeria-utbrudd knyttet til norsk sjømatnæring. Prosjektet kan på sikt gi et grunnlag for mer kostnadseffektive og bærekraftige listeria-forebyggende tiltak i norsk matindustri.
Arbeidet er organisert i 4 arbeidspakker:

Arbeidspakke 1 
Oversikt over listeria-forebyggende tiltak nasjonalt og internasjonalt med vektlegging på renhold (vitenskapelig litteratur, bransjeanbefalinger (veiledere og intervjuer med leverandører) og praktiske erfaringer fra matbransjen (spørreundersøkelse til matbedrifter i 10 land).

Arbeidspakke 2
Uttesting av 2–3 teknologier i pilotskala (undersøke effekten av vaske- og desinfeksjonsmidler på listeria-biofilmer enkeltvis og eentuelt i kombinasjon i laboratoriestudier).

Arbeidspakke
“Beste praksis”-veileder basert på ekspertvurdering (vurdering av renholdsmidler med hensyn til effekt, helse, miljø og sikkerhet (HMS), korrosjon, energi, kompetansekrav, pris og regulering).

Arbeidspakke 4 
Spre kunnskap om forebygging av listeria til norsk laksenæring og andre interessenter gjennom fagrapporter, bransjemøter, webinar og Nofimas kanaler.

Prosjektorganisering
Prosjektet ledes av Nofima som vil ha støtte fra forskere fra ni land for gjennomføring av kartleggingsoppgaver og rådgivende gruppe for retning i prosjektet og prioriteringer.
Følgende formidling er planlagt:
• fagrapporter legges ut på FHFs nettside
“beste praksis” og andre resultater spres på bransjemøter og gjennom populærvitenskapelig publisering (velger hvor i samråd med referansegruppen)
webinar, hvor resultater og konklusjoner presenteres, også med utenlandske partnere
“beste praksis” gjøres kjent gjennom oppslag på Nofimas nettside/sosiale medier
keyboard_arrow_up