Til innholdet

Prosjektnummer

901689

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901689
Status: Pågår
Startdato: 01.07.2021
Sluttdato: 01.07.2023

A novel lice control method: photochemical treatment (Photolice)

​Kontroll med lakselus er og har lenge vært den største utfordringen for videre utvikling av en bærekraftig næring. Forebyggende tiltak er forventet å spille en økende rolle men erfaringen tilsier at behandling fremdeles vil være et viktig verktøy i en effektiv lusestrategi. Dagens kontrollmuligheter er begrenset av uønsket miljøeffekter eller resistensproblematikk knyttet til bruk av kjemikalier, mens bruken av avlusing gjennom mekaniske (ikke-kjemikaliebaserte) metoder er problematisk grunnet dårlig fiskevelferd hos laksen og eventuelle rensefisk. Dette prosjektet vil teste om lysaktiverte kjemikalier brukt i bl.a. human kreftmedisin vil være en effektiv og miljøvennlig behandlingsmetode mot lakselus.
​Hovedmål
Å utprøve om lysaktiverte kjemikalier som fører til generering av aktive oksygen forbindelser kan brukes til å drepe lakselus på laks.

Delmål
1. Å identifisere lysaktiverte kjemikalier og validere deres effektivitet mot lakselus herunder utprøve en rekke stoffer og ulike lysregimer.
2. Å utprøve utvalgte lysaktiverte kjemikalier i laks og sikre at disse ikke har negative effekter på fisken.
3. Å utprøve lysaktiverte kjemikalier og lysbehandling og deres effekt på luseinfiserte laks under realistiske forhold (til eksempel brønnbåt).
4. Å utføre en risikoanalyse av eventuelle miljøeffekter av behandlingen.
5. Å bestemme LD50-verdier av lysaktiverte kjemikalier for krepsdyr i miljøet.
​Behandlinger mot lakselus på oppdrettsfisk har store økonomiske, logistiske og etiske omkostninger. Det er derfor behov for nye effektive avlusingsstrategier med lite velferdspåvirkning på laks. Dette prosjektet foreslår en ny tilnærming som bruker fotokjemisk behandling for å fjerne lakselus. Denne kan optimaliseres til å ha minimal miljøeffekt og implementeres i allerede tilgjengelig infrastruktur, praksis og ressurser. Etter videreutvikling for å skaffe godkjenning for kommersiell bruk, kan denne strategien raskt implementeres. Industripartneren, PCI Biotech AS, har erfaring med design, syntese og utvikling og dokumentasjon av fotosentiserende molekyler for medisinsk bruk, og kan derfor videreføre denne nye strategien til kommersiell bruk.
​Prosjektet er delt inn i 3 deler, hvor den første skal teste en rekke lysaktiverte kjemikalier direkte på lakselus for å finne de mest effektive midlene. I andre delen av prosjekter, når et eller noen få forbindelser er valgt, skal disse uttestes i karforsøk på fisk og effekter på fisk og lus kvantifiseres. I den tredje delen av prosjektet skal risikoen for miljømessige konsekvenser ved bruken av lysaktiverte kjemikalier kartlegges. Dette skal både bestå i en risikoanalyse basert på nåværende viten, men også ved praktiske forsøk med behandling av hummer med lysaktiverte kjemikalier.

Milepæler
Prosjekter er organisert i følgende arbeidspakker (AP-er):
AP1: Lysaktiverte kjemikalier med signifikant negativ effekt på lakselus (voksne eller egg) utvalgt.
Vitenskapelig manuskript for AP1.
AP2.1 Potensielle velferdseffekter av lysaktivert kjemikalie behandling kartlagt.
AP2.2 Protokoll for bruk av lysaktivertkjemikaliebehandling til å fjerne lakselus fra fisk.
AP3.1 Risikoanalyse for bruk av lysaktiverte kjemikalier.
AP3.2 Risiko for effekter på andre krepsdyr fra miljøet kartlagt.
Så snart resultater er oppnådd og ferdig analysert vil dette formidles gjennom populærvitenskapelig artikler eller nyhetsartikler i bransjetidsskrift (f.eks. Norsk Fiskeoppdrett, kyst.no, ilaks.no, TheFishSite.no, forsking.no). Dette vil sikre kjapp og direkte kommunikasjon til aktører i industrien og fiskehelseansvarlige. Når resultater er formaliserte vil disse også bli presentert på relevante arbeidsmøter (workshops) og seminarer som Havbruk (Norges forskningsråd), Lakseluskonferansen (FHF), Havbrukskonferansen (Tekna), og vitenskapelige konferanser (European Aquaculture Society, Sea Lice Conference). Rapporter og eventuelle vitenskapelige artikler vil ha åpen tilgang, slik at de er tilgjengelig for et større publikum.
keyboard_arrow_up