Til innholdet

Prosjektnummer

901718

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901718
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2021
Sluttdato: 01.05.2023

Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruksnæring

Omfattende analyse av klimaavtrykk i norsk havbruksnæring samt forslag til tiltak for å redusere klimaavtrykket
​• Livssyklusanalyse (LCA) og miljøutvidet kryssløpsmodellering (EE-MRIO) ble brukt som analysemetodene i studien og resultatene presentert i 2021 bekrefter tidligere funn når det gjelder viktige bidragsytere.
• De viktigste faktorene som bidrar til forskjeller i klimafotavtrykk på tvers av produkter og markeder er om produktene er fraktet med fly og andelen biprodukter som utnyttes i markedet, med flyfrakt som er den viktigste faktoren.
• Norsk lakseoppdrettsnæring har sett en reduksjon på 10 % i CO2-avtrykket siden 2017, som skyldes hovedsakelig bruk av fôrråvarer med mindre innvirkning på arealbruksendringer.
• 19 ulike klimatiltak har blitt evaluert og effektene av tiltak varierer fra 19 % lavere utslipp til 29 % høyere utslipp enn standard laks og konkluderes at det en rekke mulige tiltak som både kan redusere klimagassutslippene samt produksjonskostnadene.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Klimagassutslipp ble kvantifisert for elleve av de viktigste norske lakseleverandørkjedene målt i volum og verdi. Livssyklusanalyse (LCA) og miljøutvidet kryssløpsmodellering (EE-MRIO) ble brukt som analysemetodene i studien. Produkter inkludert var fersk og frossen hel laks og laksefileter fraktet til markeder i Europa, USA og Asia med lastebil, sjø og fly. Resultatene viser et klimafotavtrykk på mellom 4,8 og 28 kg av CO2-ekvivalenter/kg spisbart produkt hos forhandler. Produktene som ikke fraktes med fly hadde et klimafotavtrykk mellom 4,8–5,7 kg CO2-ekvivalenter/kg spisbart produkt. Resultatene presentert for norsk lakseoppdrett i 2021 bekrefter tidligere funn når det gjelder viktige bidragsytere. Der flyfrakt er involvert, dominerer det utslippene, uavhengig av marked, avstand, produktform og type flyfrakt (buk eller dedikert frakt). Etter flyfrakt er fôrproduksjon den viktigste bidragsyteren og ca. 75 % av det totale utslippet fram til slakting skyldes fôrproduksjon. Slakting og foredling bidrar til mindre enn 2 % av det totale klimafotavtrykket for alle produkter, mens emballasje står for 1–5 % av klimafotavtrykket. Sensivitetsanalysen viser at ved å iverksette tiltak som dagens “beste praksis” som for eksempel økonomisk fôrkonverteringsrate (eFCR), energikilde for fôrflåte, energieffektivitet i settefiskproduksjon og biproduktutnyttelse, er det et potensial på 24 % reduksjon av utslipp ved farmgate.

I denne studien er utslippsreduserende tiltak gruppert på 5 hovedtiltak (fôr, tap, produksjonssystemer, distribusjon og energi) med 19 deltiltak på tvers av de ulike delene av verdikjeden evaluert for å identifisere de mest effektive når det gjelder klimagassutslipp og kostnader. Disse er endringer i om bord-prosessering og transport til markedet med skip, oppdrett i lukkede merder samt nye energibærere på båt. Potensialet for utslippsreduksjon varierte fra 19 % mindre utslipp til 29 % høyere utslipp enn standard laks ved 3,8 kg CO2-ekvivalenter/kg levende vekt. Noen av høykostnadstiltakene som ga økte utslipp er storsmolt produsert på land og eksponert anlegg. Grove estimater viser at dette er i hovedsak på grunn av økte energibehovet på land for produksjon av større smolt og det høye infrastrukturbehovet for eksponert anlegg. Det er behov for bedre datagrunnlaget for kunne konkludere om disse tiltakene har faktisk høyere utslipp enn basis-caset.

I praksis vil implementeringen av de reduksjonstiltakene være avhengige av mange faktorer som teknologiberedskap for ombord-prosessering, tilgjengelighet av marine biprodukter og europeisk soya, omlegging av fartøyer til nye energibærere og forbrukernes etterspørsel. Det skal bemerkes at karbonavtrykket – og kostnadsvurderingen av utslippsreduserende tiltak er forenklet og basert på grove estimater for produksjonsparametere. Andre måleindikatorer enn klimagassutslippet må vurderes i fremtiden for å sammenligne de samlede effektene av forbedringstiltakene. Det kan konkluderes med at det en rekke mulige tiltak som kan både redusere klimagassutslippene samt produksjonskostnadene.

Resultater fra kryssløpsmodellering viser at utgifter på 437 millioner kr til innkjøp av tjenester ga et samlet utslipp på 4.000 tonn CO2-ekvivalenter. Disse er basert på regnskapstall fra to store oppdrettsselskap i Norge hvor deres totale innkjøp av varer og tjenester var på 6,5 milliarder kr. Utslipp fra tjenesteleveranser representerer 0,03 tonn CO2-ekvivalenter for hvert tonn produsert laks. Resultatene viser at selv om tjenester utgjør om lag 7 % av alle kjøp av oppdrettsselskaper, representerer de mindre enn ~1 % av det totale karbonfotavtrykket til laks ved farmgate. Dette funnet gir et godt innblikk i betydningen av tjenester kjøpt av havbruksnæringen og deres bidrag til de totale utslippene. Resultatene viser at de betyr lite for det totale klimafotavtrykket til laksen. Denne analysen dekker livssyklusen til fisken fra dyrking og høsting av fôringredienser til det punktet hvor fisken leveres til en grossist i markedet med en funksjonell enhet på ett kg spisbar sjømat levert til en forhandler. Systemgrensene utvides også til å omfatte investeringer og ulike tjenester for EE-MRIO. Data er samlet inn fra en rekke kilder, hovedsakelig fra offisiell norsk statistikk og data fra selskaper i havbruksnæringen, og strekker seg mellom 2018 og 2021. Det er spesielt sett nærmere på data fra 2021. I tillegg sammenlignes også klimagassutslippene fra norsk lakseoppdrett over tid.

Prosjektet er hovedsakelig rettet mot å øke kunnskapen i havbruksnæringen om miljøprestasjonene til lakseproduktene og gi et grunnlag for å prioritere utslippsreduserende tiltak. Målet med studien var å kvantifisere klimapåvirkningene av verdikjeden til norsk oppdrettslaks basert på de mest representative data. Analysen representerte ikke en spesifikk verdikjede til én produsent og viser fram klimapåvirkningene til den gjennomsnittlige laks produsert i Norge. Det innebærer at resultatene kan brukes som en målestokk for å evaluere egen ytelse, og verdiene kan ikke brukes som et klimafotavtrykk til et spesifikt kommersielt produkt. Forskjeller i data og metoder som brukes gjør resultatene usammenlignbare med tidligere vurderinger. For å overvåke ytelsen over tid, ble det gjort en sammenligning i denne rapporten med konsistente metoder som viser en utslippsreduksjon på rundt 10 % siden 2017, noe som delvis skyldes redusert inkludering av soyaprotein fra land med økende arealbruk og inkludering av andre plantebaserte proteinkilder med lavere klimaintensitet. Arbeidet er utført av SINTEF Ocean AS, Asplan Viak AS og RISE: Forskningsinstituttet i Sverige i perioden desember 2021 til desember 2022. Representanter fra Bellona, Cermaq, Grieg Seafood, Nova Sea, Sinkaberg-Hansen, Skretting og Norges sjømatråd har deltatt i prosjektets referansegruppe og bidratt med data, industri- og markedsinnsikt samt diskusjon rundt forutsetningene som ligger bak analysen.
​Det er utarbeidet en rekke leveranser i prosjektet som næringen kan bruke til å vurdere sine egne muligheter for å redusere CO2-utslipp. Det ligger store muligheter i å produsere fôrråvarer nærmere produksjonsstedene slik at lang transport med tilhørende utslipp kan bli redusert. Dersom fryst råstoff får innpass i markedet er det store utslipp som kan bli redusert ved å gå fra frakt med fly til frakt med båt til land i Asia. 
​FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål nr. 13 er å stoppe klimaendringene. Dette står også sentralt i havbruksnæringens arbeid med bærekraft, som tar utgangspunkt i de FN-målene som det er relevant for næringen å forholde seg til. FNs klimapanel (IPCC) la i august 2021 fram en rapport som viser at klimaendringer skjer over alt på kloden, at vi kan komme til å oppleve år med 1,5 graders oppvarming allerede på 2030-tallet og at ekstremvær vil bli både hyppigere og sterkere. I regjeringens havbruksstrategi “Et hav av muligheter”, peker regjeringen på en rekke tiltak som den ønsker å sette i verk for å redusere havbruksnæringens effekt på klima og miljø. Samlet og hver for seg forsterker dette ytterligere havbruksnæringens behov for å ha oversikt over egen klimaprestasjon og hvilke tiltak som gir mest effektiv reduksjon av klimautslippene fra næringen.

FHF har tidligere finansiert arbeider på karbonfotavtrykk/klimaspor og energiforbruk, gjennomført i 2009 og i 2019, som så på en rekke ulike sjømatprodukter og sammenlignet disse med landbasert kjøttproduksjon. Studiene synliggjorde hvor i verdikjeden bidraget til klimagassutslippet er størst, og hvor i kjeden det ville være mulig å treffe tiltak for å redusere bidraget ytterligere. FHF ser nå behov for at det gjennomføres en oppdatert studie av klimasporet til havbruksprodukter (laks og regnbueørret) for å dokumentere utviklingen over tid. Dette vil gi havbruksnæringen dokumentasjon som kan brukes overfor kunder, forbrukere og andre som etterspør slik dokumentasjon og kan også være et bidrag til beslutningsstøtte når næringen skal iverksette tiltak for reduksjon av klimagassutslipp. Den planlagte analysen skal gjennom å benytte sammenlignbare metoder basert på nasjonale og internasjonale standarder gi grunnlag for å se hvordan utvalgte havbruksprodukter presterer over tid. 
Hovedmål
Å gjennomføre en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk for å få fram oppdaterte tall for energiforbruk og klimagassutslipp. Resultatene må kunne sammenlignes med tall fra klimaregnskapsanalysen med tall fra 2017, jf. prosjektet “Klimaregnskap for norsk sjømatnæring” (FHF-901524). 

Delmål
• Å synliggjøre hvor i verdikjeden klimaavtrykket er størst og derved hvor det er størst potensial for tiltak.
• Å presentere forslag til utslippsreduserende tiltak og det skal beregnes effekt av tiltakene. Disse potensielle effektene skal kvantifiseres (i mengder/CO2-ekvivalenter, samt i økonomiske termer).
​Kravene til oppdatert klimadokumentasjon fra kunder, forbrukere, myndigheter og samfunnet ellers øker for alle typer næringsvirksomhet. Havbruksnæringen er intet unntak. Alle krever mer og mer detaljert dokumentasjon og at den skal være av ny dato. EU har innført et system for klassifisering av bærekraftig finans, den såkalte taksonomien, som vil kreve dokumentasjon av blant annet klimaprestasjon for de bedrifter som blir omfattet av det nye systemet. Prestasjonen til den enkelte bedrift kan få betydning for hvilke finansieringsbetingelser bedriften vil få. Så langt er ikke havbruk inkludert, men det antydes at det kun er et spørsmål om tid før det skjer og flere norske havbruksbedrifter har begynt å posisjonere seg.  

Norsk sjømat selges i et svært konkurranseutsatt marked nasjonalt og internasjonalt. Det forventes at kravet til klimadokumentasjon fra myndigheter, supermarkedkjeder og forbrukere vil øke. Prosjektgruppen ser det også som sannsynlig at klimaprestasjonen til en aktør etter hvert vil inngå som en del av den totale bærekraftsvurderingen av enkeltaktører i sjømatnæringen og av sjømatnæringen som sådan. I et større perspektiv er kunnskap om egen nærings klimafotavtrykk og ressursbruk i dag en forutsetning for å kunne gjøre gode strategiske valg. Nasjonalt og internasjonalt knyttes det stadig sterkere bånd mellom økonomi og globale klimamål. Den norske sjømatnæringen skal operere og vokse i en økonomi og politikk der klimagasskutt står høyt på agendaen. For eksempel ønsker EU-kommisjonen gjennom sin politikk for bærekraftig produksjon og forbruk at alle produkter på EU markedet skal følges av en dokumentasjon av produktets miljøfotavtrykk. I Norge er målsettingen å redusere de norske klimagassutslippene ned til 60 % av nivået i 1990 innen 2030. Kartleggingen av klimasporet til norsk sjømat fra 2009 og 2019 har demonstrert nytteverdien av en bedre forståelse av næringens klimaspor. Arbeidet ble raskt en sentral referanse for dem som ville ha en bedre forståelse av sjømatens klimaavtrykk og energiforbruk. Resultatene er brukt som grunnlag for rapportering og presentasjoner for en rekke norske sjømatbedrifter, myndigheter og næringsorganisasjoner.
​Analysen vil bruke siste tilgjengelige data, representative for norsk havbruksnæring og for de spesifikke produkter som blir inkludert i analysen. I utvelgelsen av produktene har man lagt vekt på følgende kriterier:
• Produktene skal være viktige norske eksportprodukter og representere både produkter fra havbruk og villfisknæringen.
• Destinasjonene skal i størst mulig grad representere viktige eksportdesinasjoner for de aktuelle produktene.
• Beholde grunnstammen i produktene som ble studert i 2009 og 2019, blant annet for å sikre sammenlignbarhet.
• Med bakgrunn i resultat fra analysene som viser hvor i verdikjeden energiforbruk og klimagassutslipp er størst, vil aktuelle tiltak for reduksjon i klimasporet identifiseres. 

Systemgrenser og funksjonell enhet vil bli valgt slik som i analysen fra 2009 og 2019, for å sikre sammenlignbarhet. Arbeidet vil være et samarbeid mellom SINTEF Ocean AS, Research Institutes of Sweden (RISE) og Asplan-Viak.

Det vil bli etablert et faglig råd som en konsultasjons- og sparringpartner for prosjektgruppen. I overenstemmelse med krav i ISO-standarden for livssyklusvurdering (LCA) (ISO 2006 a, b) kommer en ekstern gransker til å følge prosjektet og gi innspill underveis ved tre anledninger.
​Det er planlagt følgende formidlingsaktiviteter i prosjektet:
• nyhetssak under Arendalsuka 2022
• samlet resultatsammendrag i form av faktaark
• animasjonsfilm som presenterer hovedresultatene
• populærvitenskapelig artikkel
• vitenskapelig artikkel i internasjonalt tidsskrift
• minimum to presentasjoner på aktuelle formidlingsarenaer under prosjektperioden
• faglig sluttrapport på engelsk og norsk
• formidling av resultater og diskusjon med aktørene i nærginen gjennom to arbeidsmøter (workshops).

Formidlingsmaterialet vil deles med oppdrettsselskapene, næringsorganisasjonene, media, politikere, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre.
keyboard_arrow_up