Til innholdet

Biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å undersøke behov for og dokumentere tiltak som kan sikre biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer til marine og terrestriske organismer.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901732

Havbruksnæringen samler opp økende mengder slam, både fra land- og sjøbaserte anlegg og denne utviklingen er forventet å fortsette. Slammet består av faeces og fôrspill og inneholder verdifulle næringsstoffer. Dette går i dag hovedsakelig til biogass- og gjødselproduksjon. For oppdretter utgjør avhending av slam fortsatt en kostnad, knyttet til prosessering og tørking av slam på anlegg og frakt til videre utnyttelse. Men forsøk foretatt med bruk av fiskeslam som jordforbedring blant annet til dyrking av jordbær har gitt positive resultater.
En slik bruk av slam vil være sirkulærøkonomisk riktig, gjøre lakseproduksjonen mer bærekraftig og øke verdien av slammet for oppdretter.

Det er følgelig behov for å dokumentere om en slik utnyttelse er trygt for organismene i et dyrevelferdsperspektiv, og at sluttproduktet er trygt. Det gjelder både tungmetaller og ulike aktuelle smittestoffer.

Det tas sikte på finansering av 1-2 prosjekter innen en samlet ramme på inntil 10 millioner NOK.

Hovedmål ved prosjektene er å dokumentere bruk av organisk materiale fra utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av trygge fôrråvarer for terrestriske og marine organismer.

Delmål vil være å gjennomføre og publisere en kritisk litteraturstudie over relevante vitenskapelige publikasjoner, samt å undersøke behøv for, og evt. dokumentere, tiltak for å sikre trygg bruk av slam fra lakseoppdrett 

keyboard_arrow_up