Til innholdet

Kunnskap om effekter av havbruk på relevante sårbare arter av marine koraller og svamper

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å fremskaffe økt kunnskap om effekter av havbruk på relevante sårbare arter av marine koraller og svamper

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

I de senere år har det blitt satt et økt fokus på forekomster av sensitive arter og habitater i nærheten av akvakulturanlegg, og eventuell påvirkning akvakulturdrift kan ha på disse artenes levekår. Eksempel på slike arter finnes blant koraller og svamper. I de senere år har det også blitt et økt fokus på spørsmål om havbruksaktivitet påvirker disse artenes levevilkår. Havforskningsinstituttet har nylig publisert anbefalinger om metodikk for kartlegging av slik epifauna i forbindelse med etablering av nye oppdrettsanlegg (Rapport fra Havforskningen nr 39-2021). Forvaltningen pålegger også i økende grad lignende kartlegginger i nærheten av etablerte anlegg, der det er mistanke om at slike arter kan finnes i nærheten av anlegget. Korallrev, korallskoger og svampbunn regnes som særlig sårbare mot menneskeskapt påvirkning. Det er derfor viktig å øke kunnskapen om hvordan slike arter påvirkes av havbruk, og hvilke toleransegrenser som ikke bør overskrides.

Miljøeffekter fra havbruk på bunnfauna er i hovedsak knyttet til utslipp av partikulært bundet organisk materiale og fremmedstoffer. Sensitive arter i dypvann er saktevoksende og lever lenge, og mange lar seg vanskelig omplassere til laboratorier eller eksperimentelle forskningsenheter i felt. Av disse årsaker er deres fysiologi og sårbarhet med tanke på påvirkning fra ytre faktorer som f.eks. akvakultur relativt lite kjent. Redusert vekst, erosjon av kalkskjelett og økt dødelighet av koraller og svamper er observert i ulike feltstudier, men det er ukjent hva som er reelle toleransegrenser for økt eksponering for organisk partikler og relevante fremmedstoffer fra havbruk.

Dagens miljøovervåking ved oppdrettsanlegg (B- og C-undersøkelser) er utviklet for bløtbunn og gir lite informasjon om miljøtilstand på hardbunn. Det jobbes med utvikling av alternative metoder som kan benyttes på hardbunn.  Dersom det lykkes å utvikle gode metoder vil disse kunne benyttes strategisk og/eller i kombinasjon for overvåkning av epifauna på hard- og blandingsbunn før, under og etter produksjon på havbrukslokaliteter.

Målsetting 

  1. Dokumentere effekter av og toleransegrenser for påvirkning fra havbruk på relevante arter av koraller og svamper gjennom en produksjonssyklus for laksefisk i sjø
  2. Anvende og dokumentere egnethet av eksisterende og/eller nye metoder for overvåking av aktuelle sårbare arter av koraller og svamper ved eksisterende og/eller nyetablerte havbrukslokaliteter
keyboard_arrow_up