Til innholdet

Nye sykdomsforebyggende verktøy i havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 15 millioner kroner til finansiering av 1-3 prosjekter på tematikken.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901746
Prosjektnr: 901759

Problemstilling

Utvikling av effektive vaksiner har vært en forutsetning for laksenæringens utvikling og vekst. All oppdrettslaks vaksineres i dag mot patogene bakterier som gir beskyttelse mot sykdomsutbrudd i sårbare faser av produksjonen. Selv om bakterievaksiner har vært en ubetinget suksess, har man ikke lykkes tilsvarende med vaksiner mot virussykdommer. Det er uvisst om dette skyldes tekniske eller metodiske utfordringer med utvikling av virusvaksiner eller ‘epidemiologiske’ aspekter knyttet til virusenes levemåte eller infeksjonsbiologi. Humant har man hatt tilsvarende utfordringer med virusvaksiner, men med covid-19 har mRNA-vaksiner fått sitt gjennombrudd. En DNA-vaksine mot PD er muligens årsak til en betydelig nedgang i antall sykdomsutbrudd i år. Uansett mangler havbruksnæringen forebyggende tiltak mot flere alvorlige infeksjonssykdommer som for eksempel CMS og ILA. Når det gjelder parasitter, er det fortsatt ingen kommersielt tilgjengelig måte å hindre påslag av lakselus annet enn ved bruk av fysiske hindre som skjørt o.l., eller kjemisk forebyggende behandling, som må benyttes med varsomhet både grunnet risiko for resistensutvikling og mulige miljøeffekter. Et pågående FHF-finansiert prosjekt har i småskala forsøk gitt lovende resultater med en ny type lusevaksine, men det er usikkert om det kan utvikles effektive vaksiner eller andre tilsvarende behandlingsmetoder som i hvert fall delvis gir immunologisk beskyttelse mot lakselus. Parasitter er også trolig avhengige av bakterier, som et FHF-finansiert prosjekt (901053) på gjellesykdommen AGD har antydet. FHF har nylig finansiert et prosjekt (901707) som skal studere om bakteriofager (virus som bryter ned bakterier) kan brukes mot den truende laksesykdommen pasteurellose. Dette er en relativt ny og spennende metode som også kan tenkes anvendt mot andre mikroorganismer, muligens også mot parasitter slik som lus. For å stimulere til utvikling av nye eller forbedrede biologiske metoder mot sykdom, lyser FHF ut midler til nye forskningsprosjekter som kan bidra til å forbedre biosikkerheten i næringen.  

Målsetting

Fremskaffe kunnskap om nye eller forbedrede forebyggende biologiske metoder mot infeksjons- eller parasittsykdommer på laks og regnbueørret, som grunnlag for utvikling av verktøy for å forbedre biosikkerhet i havbruksnæringen.

keyboard_arrow_up