Til innholdet

Biosikkerhet i RAS – Patogene mikroorganismers overlevelse og følsomhet mot desinfeksjonstiltak

FHF lyser ut prosjektmidler til finansiering av nye forskningsprosjekter på tematikken.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901826
Prosjektnr: 901792

Problemstilling

Laksenæringen har de senere årene styrket kapasiteten innen smoltproduksjon ved blant annet utbygging av store moderne anlegg der resirkulering av vannet (RAS) dominerer. RAS-anlegg er å betrakte som et økosystem, med ideelt sett stabile mikrobielle samfunn som ivaretar en god og forutsigbar vannkvalitet som også bidrar til fiskens helse og velferd. Studier har vist at mikrobesamfunnet og vannkvaliteten gjennom settefiskfasen i tillegg påvirker fiskens prestasjon i sjøfasen og helt frem til slakt. Biosikkerhet i RAS-anlegg handler om å sikre stabile betingelser for både vann, fisk og mikroorganismer. Uønskede mikroorganismer vil ofte finnes i lave nivåer, men kan blomstre opp og medføre behov for nedtak, nullstilling og reetablering av mikrobesamfunnet. I tillegg kan det være aktuelt med brakkleggingsperioder mellom fiskeinnsett for å bryte livssyklusen til uønskede virus og parasittiske organismer. For å kunne etablere beste praksis for god drift, kontroll og smittesikring i RAS-anlegg trengs mer grunnleggende kunnskap om flere av de utfordrende mikroorganismene. I hvilken grad kan disse agens etablere seg i biofilm både i reaktor og i andre deler av anlegget? Hvordan påvirkes de av miljøendringer i vannet (f.eks. temperatur, saltholdighet, næringstilgang) og endringer i bakteriesamfunnet? Hvor lenge overlever de i en RAS-avdeling uten fisk? Hvilken følsomhet har de for desinfeksjonstiltak tillatt brukt i akvakulturanlegg? Svar på disse spørsmålene er essensielle både ved hygienisk design av RAS-anlegg, og ved planlegging av produksjonen og etablering av brakkleggingsprosedyrer og generelle biosikkerhetsrutiner. Selv om utlysningen omfatter RAS-anlegg spesifikt, vil slik kunnskap også være relevant for gjennomstrømmingsanlegg og landbaserte matfiskanlegg.

Målsetting

Styrke biosikkerheten i RAS-anlegg ved ny kunnskap om patogene mikroorganismers følsomhet mot desinfeksjonstiltak og overlevelse i RAS-anlegg.

Delmål:

  • Gjennomføre forsøk for å etablere kunnskap om utfordrende patogeners overlevelse i RAS-miljøet, hvordan disse påvirkes av relevante driftsparametre og deres følsomhet mot godkjente vask- og desinfeksjonsmidler.
  • Utforme anbefalinger om beste praksis for biosikker drift og kontroll med utfordrende patogener i RAS-anlegg basert på tidligere publisert og erfaringsbasert kunnskap samt resultater fremskaffet i dette prosjektet.
keyboard_arrow_up