Til innholdet

Redusere bifangst av sjøfugl under fiske med not

FHF lyser ut inntil 2.000.000 NOK for å kartlegge omfanget av bifangst av sjøfugl under fiske med not og testing av metoder for å redusere dette.

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Problemstilling 

På verdensbasis er bifangst av sjøfugl i ulike fiskerier regnet som en av de alvorligste truslene mot flere arter.  I Norge har fokus vært rettet mot bifangst av sjøfugl i garn- og linefiskeriene, som er vurdert å være de fiskeriene med størst konfliktpotensial. I de senere år er det også rapportert om situasjoner der store mengder sjøfugler samler seg rundt kystnotbåter under vinterfisket etter NVG sild, når silda samler seg i fjordene i Troms på senhøsten. Det er ved noen tilfeller observert massedød av måker i områder hvor det samtidig har foregått fiske med not. I de senere årene har NINA gjennomført et prosjekt der forekomst av bifangst av sjøfugl i notfisket etter NVG sild er dokumentert. Et mer omfattende kartleggingsarbeid er nødvendig for å kunne dokumentere omfanget av dette problemet. Hvis en kan finne løsninger som kan bidra til å unngå problemet vil det være positivt for sjøfuglbestandene.

Målsetting 

Redusere bifangst av sjøfugl under fiske med not.

Delmål:

  • Kartlegge bifangst av sjøfugl ved notfiske (omfang, type fiskerier, tidspunkt, geografi)
  • Kartlegge og teste eksisterende systemer som kan hindre bifangst av sjøfugl ved notfiske

 

keyboard_arrow_up