Til innholdet

Produksjonsbetingelser for best mulig organutvikling i tidlig livsfase for laks og regnbueørret

FHF lyser ut inntil 40 millioner kroner til dokumentasjon av best mulig organutvikling av hjerte, gjeller og nyre hos laks og regnbueørret.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901864
Prosjektnr: 901899

Produksjonslidelser er en utfordring i oppdrett av laks og regnbueørret.

Årsakene er i stor grad felles for produksjon av laks og regnbueørret, og er typisk knyttet til nedsatt hjerte- og sirkulasjonshelse, gjellehelse eller nyreproblemer.

For å løse problemene må produksjonsbetingelsene som fisken tilbys forbedres og fiskens biologiske egenskaper styrkes. Begge deler fordrer omfattende forskningsinnsats som er krevende, fordi enkeltfaktorer må isoleres for å avdekke hvordan de virker inn, samtidig som samspillet mellom faktorene påvirker effekten på fisken.

Det er avgjørende å kunne dokumentere hvilke samlede produksjonsbetingelser som kreves for en best mulig organutvikling som gir mest mulig robust laks og regnbueørret. Selv om det finnes faglitteratur på feltet for begge arter, må denne oppdateres og tilpasses dagens fisk og produksjon..

Hovedmålsettingen med utlysningen er å fremskaffe ny og utnytte eksisterende kunnskap for å dokumentere beste praksis for produksjonsbetingelser som sikrer best mulig utvikling av hjerte, gjeller og nyre i tidlig livsfase for laks og regnbueørret.

Det vil være to delmål:

  1. Utvikling og dokumentasjon av beste praksis for produksjonsbetingelser som sikrer best mulig organutvikling hos atlantisk laks i oppdrett.
  2. Utvikling og dokumentasjon av beste praksis for produksjonsbetingelser som sikrer best mulig organutvikling hos regnbueørret i oppdret

Det tas sikte på finansiering av 1-2 prosjekter for hvert delmål, med en samlet økonomisk ramme (for begge delmål) på inntil 40 millioner kroner.

Prosjektforslag skal rettes mot ett av delmålene, enten laks eller regnbueørret. Det må tydelig oppgis hvilket delmål søknaden retter seg mot. Samme søker kan levere prosjektforslag til begge delmålene, men da som separate søknader.

keyboard_arrow_up