Til innholdet

Kunnskap om effekter og konsekvenser av havvind for sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge kunnskap og erfaringer som eksisterer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk sjømatnæring, og hvordan denne kunnskapen utnyttes.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Det er et ønske om mer fornybar energi. Havvind pekes ut som en mulighet for Norge. I juni 2020 ble det åpnet opp for at det kan søkes om konsesjon for bygging av havvind på områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Flere områder som peker seg ut som egnede områder for havvind er også godt etablerte fiskeplasser, og det er ikke godt nok kjent hvilken konsekvens havvind kan ha for fiskeriet.

I stortingsmeldingen «Energi og arbeid» ble det pekt på at etablering av havvind bør skje i nært samspill med bl.a. fiskerinæringen.

Meld. St. 36 (2020–2021) - regjeringen.no

Departementet har også nylig hatt veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for

vindkraft til havs på offentlig høring.

Det er derfor nyttig å sammenstille den kunnskapen som eksisterer om effekter og konsekvenser av havvind for sjømatnæringen slik at tildeling av areal i kystsonen gjøres så kunnskapsbasert som mulig og at sjømatnæringen får kartlagt hvor det er kunnskapshull. I tillegg er det av verdi å innhente kunnskap fra fiskerne om erfaringer de har med etablering av havvind og påvirkning på fiskeriene. Det er også av verdi å få innhentet kunnskap om etablering av havvind skjer, slik intensjonen er, i nært samspill med sjømatnæringen.

Målsetting 

Kartlegge eksisterende kunnskap og erfaringer om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk sjømatnæring.

keyboard_arrow_up