Til innholdet

Dokumentasjon av nye fôrråvarer sin effekt på ernæring, helse og kvalitet hos laksefisk

FHF lyser ut inntil 25 millioner kroner til finansiering av nye forskningsprosjekter for uttesting av nye fôrråvarer.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Til oppdrettsfisk peker man ofte på nye fôrråvarer som en mulighet til å få fôret mer bærekraftig, og muligheter for nye fôrråvarer er godt utredet i flere rapporter, bl.a. i Råvareløftet. Rapportene viser at det er store kunnskapshull om de nye fôrråvarenes effekt på fiskevelferd, vekst, kvalitet m.m. Målet med denne utlysningen er derfor å fremskaffe slik kunnskap.

FHF finansierte 5 prosjekter på nye fôrråvarer i 2023:

  • Blåskjell protein til fiskefôr (Mussel up) - 901895
  • Ciona – Dokumentasjon av tunikater som ny fôrråvare med kommersielt potensial – 901861
  • Gressproteiner til laks (ENGLAKS) - 901894
  • Risk assessment of algal toxins in new marine feed sources for salmon (ShellFeed) – 901849
  • Testing av skallmel i torskefôr - 901804

 

Målsetting med utlysningen er å fremskaffe dokumentasjon av nye fôrråvarer sin effekt på ernæring, helse og kvalitet hos laksefisk

Aktuelle delmål er:

  • Effekt på tilvekst, fordøyelse og fôrutnyttelse.
  • Effekt på helse og velferd.  
  • Effekt på filetkvalitet, f. eks. økt omega-3 innhold, innfarging og melaninflekker

Søknaden må dekke ett eller flere av de aktuelle delmålene, men andre delmål kan inkluderes dersom dette begrunnes.

Søknaden kan dekke en eller flere nye fôrråvarer.

Valgte råvare(r) skal ha et kommersielt potensial både med hensyn på volum, ernæringsverdi og bærekraft, som det skal redegjøres for i søknaden. Substrat, energi o.l. som er nødvendig for produksjonen må også omhandles.

Da prosjekter på blåskjell, tunikater og gressprotein pågår (se over), vil disse fôrråvarene ikke bli prioritert i denne utlysningen.

FHF vurderer at det kan være aktuelt med både mindre og større prosjekter, og har følgelig ikke tatt stilling til hvor mange prosjekter som vil finansieres.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet

keyboard_arrow_up