Til innholdet

Kontroll med begroing på nøter uten negative effekter på miljø og fisk

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for å fremskaffe og dokumentere metoder for kontroll med begroing på nøter uten negative effekter på miljø og fisk.

Problemstilling 

Det er gjennomført mange studier med sikte på å utvikle og teste alternativer til kobberbasert notimpregnering, men det har i liten grad lykkes å finne like gode, eller bedre, og samtidig miljøvennlige kjemisk baserte midler. Alternativet synes derfor å være gode systemer for kontinuerlig rengjøring av nøtene mens de står i sjøen. Flere slike systemer er under utvikling, og delvis i kommersielt salg, men mangler dokumentasjon av påvirkning på miljø og fisk.

Metoden må dokumenteres å forhindre at begroing bygger seg opp på nøtene og må spyles av. ASC jobber med en revisjon av laksestandarden. Vasking av kobberimpregnert not er i dag ikke tillatt for å sertifisere en lokalitet ihht denne standarden, med unntak av 'lett spyling'. Spyling vil kunne bidra til utslipp av mikroplast – noe som er lite ønskelig. I dag havner det som spyles av i stor grad på bunnen under anlegg som en tilleggsbelastning av organisk materiale på bunnsedimentene, og kan bidra til redusert miljøklassifisering i MOM-systemet. Det er også en utfordring at nesleceller og andre mulig skadelige partikler spyles av nøtene og skader gjellene til oppdrettsfisken, noe som blant annet belyses i det pågående prosjektet Effekter av behandling mot lakselus, amøbegjellesykdom (AGD), og notrengjøring på gjellehelse hos laks i oppdrett (fhf.no).

FHF lyser derfor ut midler for å dokumentere metoder for kontroll med begroing uten negative effekter på miljø og fisk for å:

  • Stimulere til raskere ferdigutvikling og uavhengig dokumentasjon av metoder
  • Redusere miljøbelastning fra næringen
  • Bidra til bedre fiskevelferd og fiskehelse

Målsetting 

Dokumentasjon av nye metoder for kontroll med begroing på oppdrettsnøter uten negative effekter på miljø og fisk med hensyn til:

  • Utslipp av uønskete stoffer inkludert kobber og plast
  • Effekt på bunnsedimenter under anlegg
  • Effekt på fisk (særlig fokus på gjellehelse)
  • Effektivitet og økonomi sammenlignet med tradisjonelle metoder
keyboard_arrow_up