Til innholdet

Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2023-2025

FHF lyser ut inntil 9,0 millioner NOK for ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring i perioden 2023-2025. Analysene skal være på nasjonalt og regionalt nivå og for flere sektorer.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Ringvirknings- og verdiskapingsanalysene er gjennomført i en ubrutt tidsserie på nesten 20 år.
Arbeidet har gitt oversikt og dokumentasjon over bidrag til BNP, sysselsetting, ringvirkninger og andre viktige parametere.
Analysene har vært gjort på nasjonalt og regionalt nivå og for flere sektorer i næringen.

FHF ønsker nå å gjennomføre ringvirknings- og verdiskapingsanalyser for perioden 2023-2025.

Det skal gjennomføres ringvirknings- og verdiskapingsanalyser på nasjonalt og regionalt nivå.
Det skal gjennomføres analyser av foredlingsindustrien innen villfisk med underliggende sektorer.
Det kal gjennomføres analyser av havbruksnæringens verdiskaping inkludert foredling av alle relevante arter.
Både fiskeflåtens og leverandørindustriens bidrag til verdiskaping og sysselsetting skal og analyseres. 

En viktig dimensjon ved det nye prosjektet er å analysere utvikling gjennom de siste 20 år, sammenlignet med verdiskapingen i andre sektorer av norsk næringsliv. 

I tillegg til verdiskaping i form av bidrag til BNP og sysselsetting, kan flere nærmere definerte parametere og indikatorer utarbeides i samråd med prosjektets referansegruppe. 

keyboard_arrow_up