Til innholdet

Effekt av ulike miljøtiltak i havfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 3,5 mill. NOK for å dokumentere effekt av ulike miljøtiltak i havfiskeflåten. Utlysningen er innenfor FHFs Prosjekt i Bedrift ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Bakgrunn

Norge er bundet av Parisavtalen og for fiskefartøyer (del av ikke kvotepliktig sektor) er kravet at klimagasser skal reduseres med 40% eller mer fra toppnivået i 2004 til 2030. Utslippene fra 2004 til 2015 ble redusert fra 1,25 mill. CO2ekvivalenter til 1,06 CO2e som tilsvarer en reduksjon på 28%. I samme periode er kjølemedier tilvarende R22 (Freon) blitt faset ut med en reduksjon av CO2e på 0,35 mill. tonn. Dersom kjølemedier inkluderes så er nedgangen i CO2e på 42% fra 2004 til 2015

(Kilder: Drivstofforbruk og klimaregnskap for den norske fiskeflåten 901248 og Klimaveikart for norsk fiskeflåte 901339).

I havfiskeflåten er det ikke mulig å oppnå nullutslipp på kort sikt, men det er behov for å dokumentere effe­kten av miljøvennlige teknologier, slik at de mest effektive tiltakene kan settes inn på vei mot det grønne skiftet.

Eksempler på teknologier som reduserer utslipp av klimagassen CO2 er:

 • ORC - Organic Rankine Cycle», en teknologi som produserer strøm av overskuddsvarme
 • elektriske vinsjer som regenererer energi
 • foiler i forskipet, «wavefoils», som demper stampebevegelser, reduserer motstand og bidrar til fremdrift
 • batterier for å utjevne topper «peakshaving»
 • bruk av landstrøm der det er mulig
 • flyttbare trålblokker for å avlaste ror i dårlig vær (store rorutslag gir stor motstand)
 • optimal utforming av forskip for å redusere motstand i bølger
 • optimalisering av hovedmotor, gir, propell og ror
 • automatisk innstilling av optimalt turtall og propellstigning samt «modeshift» (skifte mellom diesel-elektrisk og direkte drift) basert på programvare og sensorer som måler thrust, dreiemoment og drivstofforbruk
 • bruk av nye energibærere (hydrogen, ammoniakk og metanol) som i første omgang kan erstatte dieseldrevet hjelpemaskineri for å produsere en del av strømmen som brukes om bord.

Målsetting /Problemstilling

Hovedmål

I forbindelse med prosjektering og bygging av nytt havfiskefartøy skal det utvikles og implementeres en teknologipakke som består av utvalgte tiltak som reduserer klimautslipp (CO2) med 50% eller mer sammenlignet med et tilsvarende fiskefartøy (samme driftsgruppe) som ble bygd i 2003-2006

Delmål

 1. Som en del av prosjekteringen skal de ulike tiltakene dokumenteres mht. virkemåte og effekt på utslipp av klimagassen CO2
 2. Samlet utslipp av CO2 som blir beregnet sammenlignes med utslipp fra tilsvarende fartøy som er bygd mellom 2003 og 2006. For begge fartøyene angis utslippene som:
  1. totale utslipp av CO i tonn
  2. kg CO2/kilo rund fisk
  3. kg CO2/kilo ilandført råstoff (inkludert restråstoff)
 3. Utvalgte tiltak skal implementeres i ett eller flere nybygg som er instrumentert for måling av drivstofforbruk (diesel).
 4. Fullskala målinger utføres for å verifisere redusert klimagassutslipp holdt opp mot hovedmål
keyboard_arrow_up