Til innholdet

Elektrifisering av kystfiskeflåten ved bruk av batterier og brenselceller

FHF lyser ut inntil 3,0 mill. NOK for utvikling/utredning av en fremdriftsløsning for et kystfiskefartøy basert på batteri og brenselcelle med hydrogen eller ammoniakk som drivstoff.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901640

Problemstilling 

EU har stilt krav til Norge om 40% reduksjon i klimagassutslipp for ikke-kvotepliktig sektor fra 2005 til 2030. I rapporten Klimaveikart for norsk fiskeflåte (FHF prosjektnummer 901248) er det anslått at utslipp kan reduseres med 30% fra 2016 til 2030 fordelt på mer effektiv fiskeriforvaltning med 1% per år, tekniske og operasjonelle tiltak med 1% per år og innfasing av null- og lavutslippsteknologi med 0,5% per år.

Miljøvernorganisasjonene Bellona og Zero viser til at kystfiskeflåten kan elektrifiseres og mener at bruk av batterier og hydrogen kan representere gode løsninger.

Det selges i dag biler med brenselceller og hydrogen som drivstoff og i utgangspunktet kan det antas at det i dag allerede finnes kommersielle løsninger som kan tilpasses kystfiskefartøyer, dog med begrensning i rekkevidde og tid på feltet. Dette med bakgrunn i at batterier har lav energitetthet i forhold til vekt og at hydrogen har lav energitetthet i forhold til volum. FHF ser for seg at en løsning i første omgang bør utvikles for kystfiskefartøy med sjøvær på inntil 12 timer.

 For å komme et skritt videre mot det grønne skiftet for kystfiskefartøy er det behov for å gjøre en «proof of concept»-analyse for en teknisk løsning basert på bruk av en batteripakke i kombinasjon med en eller flere brenselceller med hydrogen eller ammoniakk som drivstoff. Brenselcellen produserer strøm med samme kapasitet hele tiden, mens gjennom batteriet kan man regulere pådraget. Det er også behov for å vurdere kapasiteten på strømnettet i utvalgte fiskerihavner med tanke på fremtidig behov for batterilading og lokal produksjon av hydrogen.  

Målsetting 

Med utgangspunkt i et kystfiskefartøy med gitt design/spesifikasjoner, og med lengde mellom 10.9 og 14.9 m, skal det utvikles en systemløsning for en hybrid framdriftsløsning basert på batterier og brenselceller med hydrogen eller ammoniakk som drivstoff. Fremdriftsløsningen for kystfiskefartøyet skal fungere for sjøvær på inntil 12 timer, med tilsvarende driftssikkerhet som ved bruk av konvensjonell teknologi

Delmål:

  1. Vurdering av sikkerhet/HMS ved bruk av batterier, brenselceller, hydrogen eller ammoniakk. Hvilke grunnleggende krav stilles til tekniske løsninger, derunder bunkring og lagring av hydrogen eller ammoniakk om bord i fartøyet?
  2. I samarbeid med en fartøyprodusent og teknologileverandør(er) skisseres et utkast til generalarrangement, inkludert batterier, brenselceller og tanker for lagring av hydrogen eller ammoniakk.
  3. Det må vurderes om fartøyet må ha en dieselgenerator for strømproduksjon for å kunne gå lengre distanser.
  4. Med utgangspunkt i at det utslippsfrie fartøyet skal ha godkjent stabilitet og samme lastekapasitet som det konvensjonelle fartøyet skal det vurderes om dette får konsekvenser for fartøyets hoveddimensjoner.
  5. Spesifikasjoner for tradisjonelt design skal sammenlignes med nytt og utslippsfritt design.
  6. Merkostnader for det utslippsfrie fartøyet skal beregnes, både for den første prototypen og for et større antall fartøy med samme design/størrelse.
  7. Forskjell i driftskostnader mellom utslippsfritt og konvensjonelt fartøy skal beregnes.
  8. Fremtidig strømkapasitet for lading av batterier og produksjon av hydrogen beregnes for 3 utvalgte fiskerihavner og sammenlignes med dagens kapasitet.
keyboard_arrow_up