Til innholdet

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer

FHF lyser ut inntil 1,8 millioner NOK for å analysere økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer i norsk fangstbasert fiskeri

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Norsk fiskerinæring har utfordringer knyttet til kvalitet og kvalitetstap i fiskeriene og erfarer utfordringer knyttet til energiøkonomisering ved driften. Disse faktorene gir seg utslag i økonomiske og miljømessige konsekvenser for næringen. Noen av disse kan være utilsiktede konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer (myndighetskrav), som særlig rammer flåten. Eksempler som trekkes frem av aktører i næringen er blant annet:

  • Torskefiskeriene i kystflåten og ønsket om å flytte råstofftilførselen mer utover året (for eksempel med kvoteinsitament).

  • Rekefisket i Barentshavet er svært energikrevende. Norske fartøy bruker skillerist slik at fisk blir sortert ut. Denne fisken kan enkelt samles opp og være sortert i størrelse. Denne bifangsten kunne gjort fisket mere energivennlig da man kan unngå å måtte fiske denne fisken en gang til på ordinær kvote.

  • Ved rekefiske med norske fartøy i russisk sone må de seile en svært lang omvei mellom norsk og russisk farvann pga. sjekkpunkt hos russerne.

  • Fartøyutforming pga. lengdebegrensninger i kystflåten kan føre til fartøyutforming som ikke er optimal med tanke på energibruk (eksempelvis lastekapasitet vs. lengderegulering).

  • Fritt redskapsvalg. Hvordan kan konsekvenser av fritt redskapsvalg føre til lavere drivstofforbruk og vil det ha betydning for kvalitet? Andre konsekvenser?

  • Krav til snøkrabbeflåten om å lagre teiner på land. Ved lagring i sjø, konsekvenser?

  • Et fremtidig Co2-fond på samme basis som NOx-fondet ville kunne sette ytterligere fart i energisparende tiltak for eksisterende og nye fartøy.

Målsetting  

Målsettingen med arbeidet er å analysere de økonomiske og miljømessige konsekvensene av reguleringer og institusjonelle rammer (myndighetskrav) som gjelder for norsk fiskeri. Herunder analysere hvordan endring i eller bortfall av ulike myndighetskrav kan påvirke drivstofforbruk og det totale klimautslippet i fiskeflåten. Konsekvensene bør, så langt det er mulig, kvantifiseres for hele flåten.

Det må fortrinnsvis settes søkelys på relevante eksempler fra fiskerier med vesentlig omfang/ betydning. Målsettingen(e) må spesifiseres og beskrives i prosjektsøknaden og utvalget av fiskerier som underlegges analyse må begrunnes.

I denne utlysningen foreslås også en sammenligning av kvalitetsbasert verditap i ulike fiskerier (inkludert pelagisk fiskeri) med årsak i reguleringer og institusjonelle rammer (myndighetskrav) eller med årsak i volumfiske (som kanskje kan skyldes mangelfulle myndighetskrav?).  

 

Les hele utlysningsteksten for utfyllende informasjon

 

 

keyboard_arrow_up