Til innholdet

Digital plattform for fiskeflåten

FHF lyser ut inntil 10 mill. NOK for å utvikle et digitalt verktøy for automatisert dataflyt, analyse og rapportering innen fiskeri/ sjømatnæringa.

Nye teknologiske løsninger gir muligheter for å dele og sette sammen data på nye og mer effektive måter. Løsningene kan blant annet bidra til et mer energieffektivt fiske, optimalisere verdien av tilgjengelige kvoter, bedre forvaltning av ressursene og enklere rapporteringssystemer.

Gjennom prosjekt 901803 har en utarbeidet et veikart som beskriver hvordan tjenesteplattformen kan utvides til å bidra med:

-          et mer energieffektivt fiske

-          optimalisere verdien av tilgjengelige kvoter

-          bedre forvaltning av ressursene

-          enklere rapporteringssystemer

-          bedre kommunikasjon og samarbeid mellom næring og offentlige  myndigheter

Neste steg i utviklingsprosessen er å utvikle et digitalt verktøy som gjør en i stand til å nyttiggjøre seg tilgjengelige data samlet på fiskefartøy på en effektiv måte til bruk for rapportering, analyse og beslutningsstøtte for både myndigheter og private næringsaktører.

Målsetting med utlysningen er å utvikle et digitalt verktøy for automatisert dataflyt for analyse og rapportering av fiskeriaktivitet.

Delmål:

  • Konseptutvikling basert på «FiskInfoplattformen»
  • Muliggjøre innhenting av data for automatisk bærekrafts- rapportering.
  • Utvikle og teste en pilot for sømløs bærekrafts rapportering for fiskeflåten
  • Utrede plattform, drift og finansiering

Prosjektet skal være knyttet opp mot FiskInfo- plattformen i Barentswatch

 

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.

I FHFs standardvilkår, som gjelder alle tilsagn fra FHF, er det presisert at bærekraft også skal vurderes i tråd med retningslinjer for faglig sluttrapport, samt at hensynet til styrket bærekraft og redusert klima-avtrykk skal vektlegges i hvordan prosjektet planlegges og gjennomføres.

keyboard_arrow_up