Til innholdet

Prosjektnummer

901803

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901803
Status: Pågår
Startdato: 04.01.2023
Sluttdato: 20.12.2023

Utvikle systemer for beslutningstøtte i fiskeflåten (DataFangst)

Nye teknologiske løsninger gir muligheter for å dele og sette sammen data på nye og mer effektive måter. Løsningene kan blant annet bidra til et mer energieffektivt fiske, optimalisere verdien av tilgjengelige kvoter, bedre forvaltning av ressursene og enklere rapporteringssystemer. 

Fiskeflåten har fått verdifulle og nyttige verktøy gjennom utviklingsarbeidet som har skjedd innen datadeling, der FiskInfo er det viktigste utviklingsløpet og der Barentswatch er en veldig mye brukt og viktig portal for datadelingen. Utviklingsarbeidet har skjedd i samarbeid mellom flere offentlige etater og private aktører. Det er imidlertid fortsatt betydelig potensiale for økt verdi og nytte gjennom økt deling av data. Det viktigste hinderet for datadeling er knapphet på ressurser til å skaffe oversikt og orden i egne data – “orden i eget hus” – og til å tilrettelegge for deling ved å gjøre data FAIR” (dvs. data som oppfyller prinsipper om finnbarhet, tilgjengelighet, interoperabilitet og gjenbrukbarhet). De fleste etatene ser datadeling som strategisk viktig og har kompetanse og infrastruktur for dette, men mangler ledig kapasitet til å tilrettelegge for ekstern deling.

Fiskeflåten er pålagt en rekke rapporteringer til ulike etater. De leverer samme data på forskjellige format. Dette skaper merarbeid og frustrasjon. Dette kan forenkles ved at fiskeflåten rapporterer på en plass hvor dataene fordeles avhengig av de ulike etatenes behov.

Prosjektet viderefører en målrettet innsats på FiskInfo fra FHF sin side som har lyktes i å samordne viktig informasjon knyttet til redskapsrapportering og informasjonsflyt for fiskeflåten. Prosjektet vil bygge videre på denne plattformen i samarbeid med BarentsWatch. og vil forhåpentligvis forsterke og forbedre informasjonsflyten og støtten til fiskere. 

Kontekst/aktualitet/problembeskrivelse
Prosjektet vil samordne aktiviteten med FangstID-programmet hos Fiskeridirektoratet. Dette er et viktig og stort satsningsområde for direktoratet for å bedre ressurskontroll og estimering. I tillegg vil mer effektiv bruk av informasjon kunne bidra til mer effektivt og sikkert fiskeri. 

Prosjektet viderefører FiskInfo-prosjektene, fase 1–3 og samspiller med Fiskeridirektoratet sitt FangstID-program.
Hovedmål
Utnytte og utvide datatjenestene i FiskInfo til å tilby beslutningsstøtte for mer miljøvennlig og effektivt fiskeri. 

Delmål
1. Å dokumentere systematisk rapporteringskravene for fiskeflåten.
2. Å designe et konsept for effektivisering av rapportering til myndighetene og deling av data til FiskInfo.
3. Å kartlegge datakilder som er relevante for forenkling og som kan bidra til beslutningsstøtte gjennom deling, sammenstilling og analyse.
4. Å spesifisere og utvikle automatisert dataflyt for sentrale datakilder (pkt. 2) til plattform for analyse og tjenesteproduksjon.
5. Å utvikle konsept for sikker og effektiv analyse av private og offentlige data for å gi kontekstualisert beslutningsstøtte til fiskere for fangstanalyse, driftsanalyse og mer miljøvennlig drift.
6. Å utarbeide et veikart og en overordnet arkitektur for gevinstrealisering. 
​Ved å utnytte og utvide datatjenestene i FiskInfo til å tilby beslutningsstøtte vil en kunne oppnå:
• et mer energieffektivt fiske
• å optimalisere verdien av tilgjengelige kvoter
• bedre forvaltning av ressursene
• enklere rapporteringssystemer
• bedre kommunikasjon og samarbeid mellom næring og offentlige myndigheter
​Prosjektet vil følge en Design Science-tilnærming (forskningsmetodikk) som beskrevet av Hevner et al. Planen er å følge tre samtidige prosesser:

1. Relevans: Kunnskap om rapportering i fiskeflåten, fremtidige krav og praktisk bruk vil systematisk brukes for utvikling (2). Evaluerte løsninger fra utvikling vil bli tilgjengelige.

2. Utvikling: Prosjektet vil jobbe med forenklet rapportering, tjenester for analyse av fangst, drift og bærekraft, samt designe et konsept for å bruke private data i beslutningsstøttesystemer. Dette vil utvikles og evalueres med vitenskapelige metoder og verktøy i forhold til flåtegruppe/kontekst og bidra til et veikart for utvikling og økt kunnskap om datadeling i fiskeri.

3. Metode og verktøy: Tilbyr kunnskap om “beste praksis”-systemutviklingsmetodikk i kombinasjon med domenekunnskap om fiskeri og forvaltning, samt dyp forståelse av datadeling og behandling til utvikling og evaluering. Evaluering av tjenester vil gi verdifull ny kunnskap om datadeling i fiskeri.

Prosjektorganisering
Prosjektet består av fem arbeidspakker (AP-er) som hver har et definert mål, oppgaver, leveranser og ansvarlig partner.  Den overordnede strukturen er som følger: AP1 vil bidra med krav til AP2 og oversikt over krav til AP3. AP2 vil beskrive datakilder som inngår i AP3 og AP4 sitt arbeid. AP4 vil utvikle og evaluere løsninger som reflekteres i veikartet som lages i AP4. AP5 leder arbeidet. 

AP1: Leder: SINTEF Nord AS
AP2: Leder: SINTEF Digital 
AP3: Leder: SINTEF Nord AS
AP4: Leder: Orca Labs
AP5: Leder: SINTEF Nord AS
​Prosjektet vil aktivt delta på konferanser og møter med næringen i prosjektperioden. Resultater vil publiseres gjennom både vitenskapelig og populærvitenskapelige kanaler (inkl SINTEF Gemini og podkasten Smart Forklart).  Råfisklaget og Fiskeridirektoratet vil bruke sine kanaler og fora til å informere om prosjektet og løsningene. 
keyboard_arrow_up