Til innholdet

Prosjektnummer

901427

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901427
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2017
Sluttdato: 01.06.2022

FiskInfo: Fase 3 – Helhetlig løsning for digital distribusjon av viktig informasjon til fiskeflåten: Fase 3

Det er utviklet nye systemer og verktøy for datadeling i flåten som bidrar til bedret effektivitet, lønnsomhet og bærekraft
Fangstanalyse.no: Interaktiv analyse av sammenstilte tidsserier med fangstmengde, fangstposisjon, fartøyinformasjon og værforhold oppleves både nyttig og interessant for fiskere og FoU. Evalueringer av Fangstanalyse-tjenesten indikerer at den kan øke forståelsen for sammenhenger mellom viktige faktorer fiskeriet.
App for registrering av redskap og interaksjon med FiskInfo-plattform: Det har vært en jevnt økende brukeraktivitet av FiskInfo-appen i prosjektperioden, med over 1000 månedlige brukere. Appen brukes primært for å se på kartinformasjon, men annen funksjonalitet som inn og utrapportering av redskap har også en konstant brukergruppe. Appen gjør det mulig å tett integrere avansert funksjonalitet som interaktiv visning av hydroakustisk data.
Informasjon fra ekkolodd: Prosjektet har demonstrert uthenting av sentrale informasjonselementer fra ekkolodd gjennom leverandøren sitt API. Biomasseberegninger, SV- og TS-data for 20 sekunder vil gi en fil på 300–500 kilobyte. Denne filstørrelsen kan deles effektivt mellom fartøy og land fra de fleste fangstområdene. Programkoden som ble utviklet er åpen tilgjengelig på GitHub som en del av SnapFish.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektet har levert en interaktiv web-basert tjeneste, Fangstanalyse.no, basert på data fra Fiskeridirektoratet og Met.no. Tjenesten viser kart med koordinert grafisk statistikk. Evaluering av tjenesten med de ulike flåtegruppene viser at de finner den informasjonen de ønsker og at det er et nyttig oppslagsverk i ulike situasjoner.

Prosjektet har videreutviklet en mobil app for både operativsystemene IOS og Android som viser informasjon fra FiskInfo-plattformen hos BarentsWatch. I tillegg har den funksjonalitet for inn og utmelding av redskap. SnapFish er utviklet og demonstrert i prosjektet. Dette er en unik tjeneste som henter rådata fra et SIMRAD-ekkolodd og deler dette med andre gjennom mobil app (“Til Havs”). Tjenesten finnes kun som demonstrator da den krever en tilleggsinstallasjon på ekkolodd.
​Fangstanalyse og Snapfish vil kunne bidra med god beslutningsstøtte for fiskeflåten ved at en kan utøve fisket mer rasjonelt og dermed mer lønnsomt og miljøvennlig. Fangstanalyse må utvikles videre og implementeres.
  • Sluttrapport: FiskInfo Fase 3
    SINTEF. Rapport nr 2021-04-22 -2022:00574. Av Ståle Walderhaug, Signe Sønvisen, Bård Johan Hanssen og Peter Haro.
FiskInfo fase 3 vil utnytte datatjenestene i FiskInfo-plattformen til beslutningsstøtte og kunnskapsforvaltning i fiskeri. Tjenesten sammenstiller og visualiserer fangst, vær, klima og geografisk informasjon i et interaktivt brukergrensesnitt på datamaskin og bærbare terminaler. Dette prosjektet omfatter ny funksjonalitet for FiskInfo-plattformen som skal gjennomføres i samarbeid med Dualog, Kongsberg Maritime og BarentsWatch.

Nye tjenester er:
• SnapFish: Løsning for deling av øyeblikksdata av ekkolodd mellom fartøy via FiskInfo.
• FiskInfo-app for iOS (iPhone/iPad) – oppgradering til samme funksjonalitet som Android-app.
• Løsning for fangstanalyse med sammenstilling og visualisering av delte fartøydata på FiskInfo-portal.
• Fangst på kjøl: Visning av nær sanntidsinformasjon om estimert fangst (DCA-meldinger).
Å utnytte datatjenestene i FiskInfo-plattformen til beslutningsstøtte og kunnskapsforvaltning i fiskeri.

Måloppnåelse vurderes gjennom en sluttevaluering på tokt der
• to fartøy deler øyeblikksdata fra ekkolodd via SnapFish.
• skipper bruker iOS-app for å rapportere redskap inn/ut.
• skipper bruker fangstanalyse for å planlegge fiskeri.
• skipper bruker fangst på kjøl for å planlegge fiskeri.
Fangstanalyse og fangst på kjøl vil bidra til at fiskefartøy får et bedre grunnlag for beslutning om fiskested og tidspunkt basert på analyse av store mengder historiske data og nær sanntidsinformasjon om fanget fisk.

Forventet nytteverdi er:
• Bedre informasjonsgrunnlag for beslutninger om fisker.
• Økt interesse for sammenhenger mellom fangst og andre parametere.
• Mer effektiv bruk av ressurser.
 
iOS- og Android-app vil forenkle rutiner for rapportering av satt, halt og eventuelt tapt redskap. Det forventes at kvaliteten på Kystvaktsentralens datagrunnlag forbedres.
Arbeidet vil utføres i perioden november 2017 til juni 2019 og er delt inn i fire arbeidspakker (AP-er).
 
Tjenestene har varierende grad av kompleksitet, og man søker å realisere tjenestene med høyest kostnad/nytte-verdi først. Dette prioriteres i samarbeid med styringsgruppen og samarbeidspartnere.
 
AP 1 
Levere tjenesten SnapFish i FiskInfo. Fungerer med SIMRAD EK ekkolodd og brukere av FiskInfo.

AP 2 
Levere en iOS-versjon av FiskInfo-app tilsvarende Android-versjon fra FiskInfo fase 2.

AP 3
Fangstanalyse: Utvikle og installere en interaktiv visualiseringsplattform på FiskInfo som gir fiskere tilgang til historisk fangstinformasjon sammenstilt med miljø- og klimadata.

AP 4
Fangst på kjøl: Integrere informasjon om daglig fangst (DCA-meldinger) på et overordnet nivå og gjøre dette tilgjengelig for brukere av FiskInfo.
Arbeidet vil utføres som eksplorativ utvikling med hyppig brukerkontakt for krav og evaluering.

Prosjektorganisering
Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF (prosjektleder), Dualog, Kongsberg Maritime og BarentsWatch med følgende oppgavefordeling:
• SINTEF stiller med et tverrfaglig team med kompetanse innen informatikk, fiskeri og reguleringsteknikk.
• Dualog i Tromsø vil stille med kompetanse innen informatikk, fiskeri, kommunikasjonsteknologi og fangstrapportering.
• Kongsberg Maritime stiller med spisskompetanse på programmering av SIMRAD EK ekkolodd og preprosessering av hydroakustiske data.
• BarentsWatch stiller med et utviklingsteam med kompetanse innen interaksjonsdesign, database og GIS. BarentsWatch eier og drifter FiskInfo-plattformen og tilbyr et utviklings- og driftsmiljø for FiskInfo tjenester.
Prosjektet vil presentere resultatene på relevante konferanser som LofotFishing og Nor-Fishing (2017). I tillegg vil prosjektet være synlig i næringskanaler som FiskeribladetFiskaren og Kyst&Fjord.

Forskningsresultatene vil publiseres i akademiske konferanser og presenteres i Gemini (www.gemini.no).
keyboard_arrow_up