Til innholdet

Prosjektnummer

900975

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900975
Status: Avsluttet
Startdato: 18.12.2013
Sluttdato: 01.10.2014

Utvikling av helhetlig løsning for digital distribusjon av viktig informasjon til fiskeflåten: FiskInfo

Prosjektet har utviklet, testet og satt i drift et informasjonssystem som forenkler tilgang til redskapsposisjoner, iskantkart, seismikk-informasjon og havbunnsinstallasjoner.

Informasjonen er tilgjengelig via:
• BarentsWatch kartplotter: Nettside hvor man kan se på, laste ned og abonnere på kartlag i dataformat som er tilpasset kartplottere.
• BarentsWatch API: et programmeringsgrensesnitt som kan brukes av programleverandører og app-utviklere for å integrere FiskInfo-informasjon i programmene.
eFangst-integrasjon: Siste versjon av Dualog sitt eFangst program anvender BarentsWatch API for å bestille redskapsposisjoner og vise dette i interne kart.
• FiskInfo-app: Smarttelefon-app for både Apple iOS (demo) og Android (version 1.0) som gjør det mulig å se på kartlag og laste disse ned til minnekort på telefonen (kun Android).

For brukere av informasjonssystemet vil nytten være:
• Bedre og enklere tilgang til oppdatert informasjon relevant for utøvelse av fiskeri.
• Fleksibel innhenting av informasjon, gjennom nettleser, smarttelefon eller fangstdagbok (eFangst).
• Frigjort tid til andre oppgaver ved å abonnere på relevant informasjon.
• Potensielt færre redskapskonflikter med bedre informasjonstilgang.

FiskInfo foreslås videreført i to parallelle løp, hvor ett vil integrere flere basis-karttjenester fra Fiskeridirektoratet og Meteorologisk institutt. Et annet løp vil etablere tjenester for polare lavtrykk og innrapportering av redskap fra mobile terminaler.
Det er utviklet system for elektronisk rapportering av redskapsposisjoner. Systemet vil forenkle administrative prosesser om bord i fartøy og forbedre informasjonskvaliteten på både fartøy og landbaserte systemer. Videre vil det bidra til å dokumentere fiskeflåtens bruk av havarealene.
Prosessene knyttet til innhenting av viktig informasjon før en går i gang med fisket er både krevende og uoversiktelige. Fartøy må innhente informasjon (automatisk og manuelt) fra flere forskjellige dataleverandører. Det har derfor lenge vært et ønske fra fiskeflåten om å få tilgang på en helhetlig og praktisk informasjonsløsning for distribusjon av sentral informasjon for gjennomføring av ulike fiskeri.

For å oppnå dette ser man en løsning i å integrere og tilpasse sentrale informasjonskilder til de mest brukte kartplottersystemene og tilby dette gjennom en den felles informasjonsportalen BarentsWatch. I tillegg vil det være behov for å prøve ut forskjellige protokoller for distribusjon av informasjon med sikte på å kunne tilby løsninger som passer til alle sluttbrukere, uavhengig av fartøystørrelse og tilgang på lokal infrastruktur.
Å etablere en helhetlig informasjonsløsning for distribusjon av informasjon til fiskeflåten.

Delmål
Fase 1
1. Å avklare juridiske forhold og kvalitetssikring av informasjon.
2. Å velge informasjonsstandarder og utvekslingsprotokoller.
3. Å pilotere J-meldinger og iskart gjennom BarentsWatch via OleX kartplotter og fangstrapporteringssystem.

Fase 2
1. Å foreta storskala utprøving av system fra fase 1.
2. Å legge til flere datakilder som prioritert i kravspesifikasjon av 8 november 2013.
3. Å automatisere og optimalisere informasjonsflyt via BarentsWatch-portalen.
Prosjektet vil forenkle administrative prosesser om bord i fartøy og forbedre informasjonskvaliteten på både fartøy og landbaserte systemer. Videre vil det bidra til:
• mer rasjonelt og effektivt fiske
• bedre utnyttelse av havarealene
• dokumentere fiskeflåtens bruk av havarealene
• lettere finne igjen tapt redskap både for flåten og myndighetene
• bidra med viktig info til ressursforskningen
Prosjektet vil ha tre leveranser:

1. Detaljert prosjektskisse med design av informasjonsflyt, protokoller og aktører
Dette er et dokument som skal identifisere konkrete format og tilgjengelighet på informasjon som etterspørres av brukerne.

2. Tjenestebuss med kartplottertjenester
o Operativt system for distribusjon av relevant informasjon til kartplott
– J-meldinger som angår fiskeriaktivitet fra Fiskeridirektoratet
– Oppdaterte iskart for relevante fiske/fangst områder
– Seismikk-kart for relevante områder basert på resultater fra EPIM sitt SAM-X-prosjekt (http://www.epim.no)
– Pilotsystem for innrapportering av data fra fartøy via kartplottere. Dette vil i første omgang være redskapsposisjoner (inn ved setting og ut ved haling).
o Prototype system for abonnementstjeneste hos BarentsWatch. Sluttbrukere velger type, format og frekvens på datakilde oppdateringer.

3. Erfaringsrapport og forslag til utvidelser
o Evaluering av system egenskaper
o Systemarkitektur med skisse til helhetlig integrasjon med BarentsWatch.

Følgende aktiviteter skal gjennomføres:

Fase 1
1. Utrede datakilder og standarder. Design av system.
2. Utvikle pilotsystem for innrapportering av data fra fartøy via kartplottere og fangstdagbok
3. Tilpasse iskart til smalbånd kommunikasjon og internasjonale standarder
4. Utvikle en prototype for abonnementstjeneste hos BarentsWatch

Fase 2
1. Optimalisering av datadistribusjon
2. Utvide systemegenskaper med flere datakilder
3. Evaluering hos sluttbruker
 
Det skal gjennomføres et arbeidsmøte (workshop) når fase 1 er gjennomført. Videre skal styringsgruppen ta stilling til om en skal gå videre med fase 2 og eventuelt i hvilket omfang. I tråd med dette vil sluttleveransen for fase 1 bli en detaljert prosjektbeskrivelse for fase 2 (“Erfaringsrapport og forslag til utvidelser”).
 
Hvis man ikke oppnår ønsket resultat i fase 1 skal prosjektet avsluttes og rapporteres med en sluttrapport
Resultatene fra prosjektet vil formidles gjennom flere kanaler:
1. LofotFishing/NorFishing konferansene: Her er sentrale sluttbrukere til stede og man vil presentere og demonstrere resultater på egen stand
2. FiskeribladetFiskaren / Kyst og fjord: nyheter meddeles journalister i disse fagbladene/avisene.
3. Gemini (SINTEF): ved nyvinning vil man kontakte Gemini for å presentere forsknings- og innovasjonsresultater.
4. Nettsider til partnere: BarentsWatch, FHF, SINTEF, Meteorologisk institutt, Olex og Dualog har alle nettsider som en vil bruke som informasjonskanal for prosjektet. I tillegg har Fiskebåt en stor lesergruppe og har tidligere lagt ut informasjon knyttet til forprosjektet.
keyboard_arrow_up