Til innholdet

Prosjektnummer

900854

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900854
Status: Avsluttet
Startdato: 20.12.2012
Sluttdato: 31.12.2013

Elektronisk overføring av redskapsrapportering fra Kystvaktsentral til fiskeflåten

Prosjektet har utviklet, evaluert og installert programvare for konvertering av redskapsposisjoner fra Kystvaktsentralen sitt format til de meste brukte kartplotterformatene. Programvaren har vært i bruk siden 23. april 2013 og fått svært positive tilbakemeldinger.

En kravspesifikasjon for et helhetlig informasjonssystem for fartøy til land kommunikasjons er utviklet i nært samarbeid med sentrale aktører. Denne spesifikasjonen beskriver funksjonelle og operasjonelle krav relatert til flåtegrupper. Prosjektet leverer også en gjennomarbeidet prosjektskisse for et helhetlig informasjonssystem basert på kartplotter, fangstdagbok, J-meldinger og iskart integrasjon via portalen BarentsWatch. Resultater har vært demonstrert på LofotFishing og Aqua Nor, og er omtalt i flere artikler i media.
Prosessene knyttet til redskapsrapportering i dag innebærer unødvendig bruk av tid til å manuelt legge inn redskapsposisjoner på kartplottere. Kystvaktsentralen digitaliserer informasjon om redskapsposisjon men kan per i dag ikke tilby disse posisjonene på et format som kan brukes av kartplottere.
 
Ved å utvikle et konverteringsprogram som Kystvaktsentralen kan bruke til å generere kartplotter filer, vil man avlaste skipper og øke kvaliteten på posisjonsinformasjonen på faststående fiskeredskap.
• Å redusere antall brukskollisjoner og effektivitetstap i forbindelse med fiske.
• Å øke sikkerheten til fiskere ved å automatisere tidkrevende administrasjonsoppgaver knyttet til redskapsrapportering.
• Å utvikle og prøve ut en løsning for produksjon og distribusjon av redskapsposisjoner mellom Kystvaktsentral og fartøy.

Delmål
• Å utvikle en programvare som muliggjør konvertering av redskapsposisjoner registrert i Microsoft Excel til et format som kan enkelt leses av kartplottere fra OLEX og MaxSea.
• Å utrede kravspesifikasjon for en endelig løsning med BarentsWatch som grensesnitt.
• Å definere et hovedprosjekt for utvikling av helhetlig løsning.
Prosjektet vil kunne bidra sterkt til å styrke fiskeflåtens beslutningsstøtteverktøy under fiske, noe som vil ha positive konsekvenser for sikkerhet, effektivitet og økonomi. Det vil også kunne bidra til et mer bærekraftig og miljøvennlig fiskeri gjennom rasjonelt bruk av havarealene.
 
En viktig effekt av prosjektet er dokumentasjon av arealbruk. Posisjonene på fiskebruk gjøres tilgjengelig som kartlag som visualiserer arealbruk til enhver tid. Man kan enkelt produsere tidsserie-visualisering av faststående fiskebruk for de aktuelle havområdene.
Dette er et innledende prosjekt på overføring av data fra Kystvaktssentral til fartøy. Prosjektet skal frembringe et verktøy for konvertering der data pakkes på Kystvaktsentralen, sendes ut per e-post til fartøy og lastes manuelt inn i kartmaskinen om bord i et tilrettelagt fartøy. 
 
Det skal i tillegg utarbeides en fullstendig kravspesifikasjon for et slikt system tilpasset ulike aktører i fiskeflåten samt at det skal utarbeides en skisse til søknad om et hovedprosjekt i samarbeid med flere finansieringskilder.

Dette kan deles inn i tre hovedaktiviteter (m/ansvarlig i parentes):
1. Programvareutvikling (SINTEF)
2. Kravspesifikasjon (SINTEF og sammen med styringsgruppe)
3. Skisse hovedprosjekt (SINTEF og aktuelle aktører (for eksempel BarentsWatch)).
 
Hovedaktivitet 1 skal være levert og sluttrapportert før en går videre med hovedaktivitet 2 og 3.

Utviklingen av programvare vil skje i tett dialog med Kystvaktsentralen og leverandører av kartplottere. Innspill fra fiskeflåten kommer gjennom representanter i styringsgruppen samt møtektivitet med fiskere.
Det skal utarbeides en formidlingsplan i samråd med styringsgruppen under første møte i styringsgruppen. Møtedato avtales ved oppstart av prosjektet.
keyboard_arrow_up