Til innholdet

Utvikle og dokumentere tiltak for å unngå problem med pigghå ved oppdrettsanlegg

FHF lyser ut midler for å fremskaffe kunnskap om overnevnte problemstilling

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Problemstilling 

Pigghå (Squalus acanthias) er Norges vanligste haiart, utbredt langs hele norskekysten og er hovedsakelig en bunnfisk. Den lever på dyp ned til 1400 meter, og opptrer ofte i stimer på flere tusen individer. Norsk fiske etter pigghå har tidligere ligget på 1000-5000 tonn per år; i 2009 var fangsten på 544 tonn. I dag er arten plassert på rødlisten til Artsdatabanken og er klassifisert som sterkt truet. Alt fiske etter den er derfor forbudt i norske farvann, også fritidsfiske. Planer og tiltak for å håndtere pigghå under rømmingshendelser og pigghå som kommer inn noten, må ta høyde for dette forbudet. ICES vurderer bestanden til å være på et historisk lavt nivå, men ser tegn til økning i biomasse og rekruttering. Føre-var tilnærming blir likevel brukt i rådgivningen i mangel av bestandsindeks og gode fiskeridata.

Oppdretterne melder om at det ved oppdrettsanlegg på Vestlandet er store mengder pigghå som biter hull i nøtene og kommer seg inn i merdene. En del år tilbake var dette også et stort problem i Midt-Norge. Det oppstår på den måten mulige rømmingshull for laks og ørret. I utgangspunktet er det død fisk i bunnen av merden håen er interessert i, men i tillegg spiser og skader den levende laks. Det kan derfor bli en fiskevelferdsutfordring i tillegg. Oppdretterne har satt i gang tiltak for å hindre håen i å komme inn til nota, de tar opp død fisk nærmest kontinuerlig og må stadig inspisere nota ved hjelp av dykker for å sjekke om det er hull. Hittil har det ikke lykkes å finne metoder, teknikker eller innretninger som holder håen vekke fra anleggene.

Målsettinger

Overordnet mål:

Utvikle og dokumentere tiltak for å unngå problem med pigghå ved oppdrettsanlegg

Delmål:

  1. Fremskaffe en nasjonal og internasjonal kunnskapsbase om relevant adferd hos pigghå i forhold til havbruksinstallasjoner
  2. Fremskaffe oversikt over tiltak mot pigghåangrep, og hvilke erfaringer som er gjort
  3. Basert på 1. og 2. over: Gjennomføre test og dokumentasjon av tiltak som vurderes som mest sannsynlig effektive uten å ta livet av pigghåen

keyboard_arrow_up